el

Υπολογιστής τιμής

Πλατφόρμα μισθοδοσίας και διαχείρισης προσωπικού


Online σύντομη

Η διαμόρφωση "Διαχείριση μισθών και προσωπικού" έχει σχεδιαστεί για την αυτοματοποίηση της λογιστικής προσωπικού, καθώς και της μισθοδοσίας εξ αποστάσεως. Η λογιστική και η μισθοδοσία προσωπικού διαμορφώνονται στην πλατφόρμα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας σας. Η μισθοδοσία μπορεί να είναι μια πολύπλοκη εργασία, ειδικά εάν χρησιμοποιούνται διαφορετικές μορφές. Για παράδειγμα, τμηματικά ή ωρομίσθια, με σταθερό επιτόκιο ή με ασφάλιστρο που υπολογίζεται ανάλογα με συγκεκριμένους δείκτες.

Αυτό το λογισμικό σάς επιτρέπει να στέλνετε αναφορές μέσω Διαδικτύου. Το λογισμικό είναι εξίσου κατάλληλο τόσο για μικρούς όσο και για μεγάλους επιχειρηματίες. Το λογισμικό ανθρώπινου δυναμικού μας διευκολύνει τον καθορισμό επιδομάτων για υπερωρίες, νυχτερινές βάρδιες, αργίες και Σαββατοκύριακα. Η εφαρμογή βοηθά να μάθετε με ακρίβεια την ώρα, το ποσό της αναρρωτικής άδειας και τις πληρωμές ταξιδιού. Θα μπορείτε να υπολογίσετε τις μέσες αποδοχές για διακοπές και άλλες παροχές. Αυτό το προϊόν λογισμικού είναι μια καλή λύση για τον υπολογισμό των επαγγελματικών και ασφαλίστρων, του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να υπολογίσετε διάφορες απαιτούμενες εκπτώσεις. Οι προσωπικές λύσεις για τον κλάδο σας σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε ένα ενιαίο λογιστικό σύστημα για όλα τα τμήματα της επιχείρησης, καθώς και να οργανώσετε λογιστικά για διαφορετικές εταιρείες. Δεν έχει σημασία η δομή του ομίλου εταιρειών, το μέγεθος των επιχειρήσεων, το εύρος των δραστηριοτήτων ή άλλα χαρακτηριστικά.

Κύριος
Ποιο νόμισμα θα είναι το κύριο στην πλατφόρμα;
Ποια γλώσσα θα είναι η κύρια γλώσσα στην πλατφόρμα;
Πολυγλωσσία
Η πλατφόρμα θα χρησιμοποιεί πολλές γλώσσες;
Πολυνόμισμα
Θα χρησιμοποιεί η πλατφόρμα πολλαπλά νομίσματα;
Πύλη HR
Λογιστική προσωπικού και εργασίες γραφείου
Αυτόματη δημιουργία δηλώσεων και αναφορών εργαζομένων. Εγγραφή εργαζομένων με τους οποίους συνάπτονται συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και αορίστου χρόνου, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων εξ αποστάσεως και εποχικής εργασίας. Καταχώρηση απασχόλησης και εκτέλεση εντολών για πρόσληψη υπαλλήλου ή πίνακα εργαζομένων. Εγγραφή της μεταφοράς εργαζομένου σε άλλο χώρο εργασίας. Εγγραφή απολύσεων. Αλλαγή όρων της σύμβασης και έκδοση εντολών μετακίνησης υπαλλήλου ή λίστας υπαλλήλων.
Ψηφιακά βιβλία εργασίας
Αλληλεπίδραση με τους εργαζόμενους και υποβολή αναφοράς σε αυτούς με δεδομένη μορφή, αλληλεπίδραση και αναφορά στο συνταξιοδοτικό ταμείο.
Πληροφορίες Υπαλλήλων
Όλες οι βασικές πληροφορίες εργαζομένων που απαιτούνται για HR, μισθοδοσία, φόρους και ασφάλιστρα.
Στελέχωση
Ο πίνακας προσωπικού στο πρόγραμμα παρουσιάζεται με τη μορφή δομημένης λίστας θέσεων. Η θέση του πίνακα προσωπικού χαρακτηρίζεται από τις συνθήκες εργασίας και την πληρωμή του.
Λογιστική για την εργασία, τις ώρες εργασίας και τις απουσίες
Η παρακολούθηση του χρόνου των εργαζομένων χρησιμοποιείται για τη σύνταξη των απαραίτητων αρχείων προσωπικού και για την επακόλουθη ανάλυση των στατιστικών χρόνου και των λόγων απουσίας του εργαζομένου από τον χώρο εργασίας, για δεδουλευμένα και πληρωμές σύμφωνα με τον πραγματικό χρόνο εργασίας.
Λογιστική διακοπών
Λογιστική για τα δικαιώματα αδείας και υπολογισμός των υπολοίπων αδείας που παρέχονται στους εργαζόμενους σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας, τις συλλογικές και εργατικές συμβάσεις
Δημιουργία μισθολογικών συστημάτων
Αυτόματη μισθοδοσία, φόροι και ασφάλιστρα σύμφωνα με το νόμο, συμπεριλαμβανομένων οργανισμών με μεγάλο αριθμό εργαζομένων.
Αμοιβαίοι διακανονισμοί με εργαζόμενους
Αυτοματοποίηση και τεκμηρίωση όλης της διαδικασίας μισθοδοσίας έντασης εργασίας. Ο μισθός μπορεί να καταβληθεί στους υπαλλήλους εκ των προτέρων, με βάση τα αποτελέσματα της εργασίας για τον μήνα, και λαμβάνονται επίσης υπόψη οι αποδοχές διακοπών, η υλική βοήθεια, τα ταμεία ταξιδιού, ο διακανονισμός με τον εργαζόμενο κατά την απόλυση.
Φόροι και αναφορά στις ρυθμιστικές αρχές
Το σύστημα προβλέπει τον υπολογισμό των νόμιμων εισφορών από το ταμείο μισθών και φόρων.
Στρατιωτική εγγραφή
Λογιστική για όλες τις κατηγορίες υπαλλήλων που υπόκεινται σε στρατιωτική εγγραφή, οι οποίοι βρίσκονται στην εφεδρεία, οι οποίοι είναι σε ειδική στρατιωτική εγγραφή, που προορίζονται για κρατικές αρχές, τοπικές κυβερνήσεις ή οργανισμούς για την περίοδο επιστράτευσης, στρατιωτικού νόμου ή πολέμου.
Φίλτρα
Όλα τα τμήματα του back office διαθέτουν ισχυρά φίλτρα και δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων σε διαφορετικές μορφές
Εξαγωγή δεδομένων
Όλα τα τμήματα του back office έχουν τη δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων σε διαφορετικές μορφές
Χρήστες
Αυτή η ενότητα σάς επιτρέπει να προσθέσετε υπαλλήλους ως νέους χρήστες. Μπορείτε να διαχειριστείτε τους χρήστες και τους ρόλους τους.
Ρόλοι
Αυτή η ενότητα σάς επιτρέπει να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε ρόλους χρηστών. Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο ρόλο με οποιαδήποτε δικαιώματα.
Άδειες
Ο διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσει νέους ρόλους για τους χρήστες και να τους εκχωρήσει δικαιώματα
Τα έγγραφα
Μπορείτε να δείτε τυχόν έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί στην πλατφόρμα πελάτη
Πρότυπα εγγράφων
Θα μπορείτε να διαχειρίζεστε πρότυπα για όλα τα έγγραφα στην πλατφόρμα
Ειδοποιήσεις
Μπορείτε να δημιουργήσετε ειδοποιήσεις με μη αυτόματο τρόπο και να εκχωρήσετε/εξαιρέσετε παραλήπτες. Το σύστημα μπορεί να παρέχει αυτόματη δημιουργία ειδοποιήσεων.
Πρότυπα ειδοποιήσεων
Θα μπορείτε να διαχειρίζεστε πρότυπα για όλες τις ειδοποιήσεις στην πλατφόρμα
Ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Το σύστημα θα στέλνει αυτόματα ειδοποιήσεις μέσω email με βάση τα πρότυπα και τους προκαθορισμένους κανόνες ενεργοποίησης. Τα πρότυπα επιστολών πρέπει να δημιουργηθούν και να συμφωνηθούν εκ των προτέρων.
Πρότυπα email
Θα μπορείτε να διαχειριστείτε τα πρότυπα όλων των email στην πλατφόρμα
Επιπλέον επιλογές
Λογαριασμός υπαλλήλου
Η υπηρεσία οργανώνει αποτελεσματική αλληλεπίδραση σε θέματα προσωπικού λογιστικής και εργαζομένων χωρίς επίσκεψη σε γραφεία, ροή εργασιών χαρτιού, απώλειες χρόνου για την επεξεργασία αιτημάτων και αιτήσεων. Η υπηρεσία θα αποφέρει το μεγαλύτερο όφελος σε εταιρείες με 50 ή περισσότερους υπαλλήλους, ειδικά σε γεωγραφικά κατανεμημένες δραστηριότητες.
Ιστορικά δεδομένα
Μπορείτε να προβάλετε το αρχείο καταγραφής ιστορικών δεδομένων για οποιοδήποτε αντικείμενο πλατφόρμας: αντισυμβαλλόμενοι, προσωπικά δεδομένα, εταιρικά δεδομένα κ.λπ.
Ταμπλό
Ο πίνακας ελέγχου εμφανίζει μετρήσεις και γραφήματα με δυνατότητα προσαρμογής για την πλατφόρμα σας
Αυτόματες υπενθυμίσεις
Μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόματες υπενθυμίσεις για οποιονδήποτε υπάλληλο
Κλειδιά API
Στη σελίδα, μπορείτε να δείτε τα κλειδιά API του χρήστη. Τα κλειδιά API χρησιμοποιούνται για την υποβολή αιτημάτων στο τραπεζικό API χωρίς όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Επίσης, όταν χρησιμοποιείτε κλειδί API, δεν χρειάζεται να εισάγετε κωδικό επαλήθευσης.
Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων
Η σελίδα στο προφίλ του χρήστη εμφανίζει τις μεθόδους ελέγχου ταυτότητας που συνδέονται με τον λογαριασμό
Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών μπορούν να ενσωματωθούν για την αυτοματοποίηση της επεξεργασίας πληρωμών.
Επιλέξτε έναν πάροχο υπηρεσιών KYC για να επαληθεύσετε τους αντισυμβαλλομένους.

Προφίλ

Σχετικά με εσένα
Γράψετε το όνομά σας
Γράψε το επίθετό σου
Γράψτε τη διεύθυνση email σας για να σας αποσταλεί αυτόματα μια προσφορά με έναν υπολογισμό τιμής
Γράψτε τον αριθμό τηλεφώνου σας ή whatsapp
Μπορείτε να γράψετε το όνομα της εταιρείας σας
Επιλέξτε τη χώρα σας από τη λίστα
Το έργο σας
Αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης του έργου
Επιλέξτε μια χώρα για να ξεκινήσετε την πλατφόρμα
Πώς θα χρηματοδοτήσετε το έργο;
Πείτε μας λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για την επιχείρησή σας
Συμφωνώ με την Πολιτική Απορρήτου της FinMV