ga

Tuarascáil Deiridh ÚEUM

Ní comhairle dlí é an t-alt seo.

Idirthréimhse chun seirbhísí sluamhaoinithe a sholáthar san AE

19.05.2022

Tuarascáil deiridh

Comhairle theicniúil ÚEUM don Choimisiún maidir leis an bhféidearthacht an idirthréimhse a fhadú i gcomhréir le hAirteagal 48(3) de Rialachán (AE) 2020/1503

ESMA
19 Bealtaine, 2022
ESMA35-42-1445

 1. Clár ábhair
 2. Príomhphointí
 3. Cur i bhfeidhm an Rialacháin maidir le soláthraithe seirbhísí sluamhaoinithe a sholáthraíonn seirbhísí sluamhaoinithe ar bhonn náisiúnta amháin
 4. Tionchar an Rialacháin ar Fhorbairt na Margaí Sluaite Náisiúnta
 5. An ábharthacht a bhaineann leis an idirthréimhse a shíneadh

2. Príomhphointí

Cúiseanna le foilsiú

Foráiltear le hAirteagal 48(1) de Rialachán (AE) 2020/1503 (“CESPR”) do “idirthréimhse le haghaidh seirbhísí slua-mhaoinithe arna soláthar i gcomhréir leis an dlí náisiúnta”. Go háirithe, ceadaíonn sé do sholáthraithe seirbhísí crowdfunding leanúint, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta is infheidhme, de sheirbhísí plódmhaoinithe a chur ar fáil atá ar áireamh i raon feidhme an ECSPR go dtí an 10 Samhain 2022 nó go dtí go ndeonaítear údarú dóibh i gcomhréir le hAirteagal 12 den ECSPR. . , cibé acu is túisce.

Foráiltear le hAirteagal 48(3) den ECSPR nach mór don Choimisiún Eorpach (“an Coimisiún”), tar éis dul i gcomhairle leis an Údarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (“ÚEUM”), measúnú a dhéanamh ar ghnéithe áirithe atá ábhartha chun a chinneadh an bhfuil síneadh curtha leis an idirthréimhse dá dtagraítear. in Airteagal 48. (ceann). Tá sé inmholta ECSPR a úsáid.

An 29 Márta 2022, fuair ÚEUM iarraidh fhoirmiúil (sainordú) ón gCoimisiún chun comhairle theicniúil a sholáthar, faoin 27 Bealtaine 2022, maidir leis na gnéithe dá dtagraítear in Airteagal 48(3) den ECSPR, eadhon:

 • 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin maidir le soláthraithe seirbhísí sluamhaoinithe a sholáthraíonn seirbhísí sluamhaoinithe ar bhonn náisiúnta amháin;
 • ar thionchar an Rialacháin ar fhorbairt na margaí náisiúnta sluamhaoinithe agus ar rochtain ar mhaoiniú; agus
 • maidir leis an inmholta go gcuirfí síneadh leis an idirthréimhse.

I bhfianaise na srianta ama chun comhairle a chur ar fáil, níor thug ÚEUM faoi chomhairliúcháin spriocdhírithe neamhphoiblí le húdaráis náisiúnta, le príomhpháirtithe leasmhara agus le príomhchomhlachais tomhaltóirí Eorpacha.

Tá sonraí faighte ag ÚEUM ó NCAnna na 22 Bhallstát seo a leanas: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, RO, SK.

Ábhar

Tá comhairle theicniúil ón ESMA sa tuarascáil deiridh. Déileálann Roinn 3 le cur i bhfeidhm an Rialacháin maidir le soláthraithe seirbhísí slua-mhaoinithe a sholáthraíonn seirbhísí slua-mhaoinithe ar bhonn náisiúnta amháin, déileálann Roinn 4 le tionchar an Rialacháin ar fhorbairt margaí náisiúnta sluamhaoinithe agus rochtain ar airgeadas, agus pléann Roinn 5 an ábharthacht. an idirthréimhse a fhadú.

Na chéad chéimeanna eile

Cuireadh an tuarascáil deiridh faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh an 27 Bealtaine 2022.

Sainmhínithe agus giorrúcháin

 • ECSPR - Rialachán (AE) 2020:1503 an 7 Deireadh Fómhair 2020 maidir le soláthraithe Eorpacha seirbhísí sluamhaoinithe do ghnóthais
 • KIIS - Príomhfheasachán Faisnéise Infheistíochta dá dtagraítear in Airteagal 23 den ECSPR
 • NCA - An tÚdarás Inniúil Náisiúnta
 • Ceist agus Freagra - Ceist agus Freagra

 

3. Cur i bhfeidhm an Rialacháin maidir le soláthraithe seirbhísí sluamhaoinithe a sholáthraíonn seirbhísí sluamhaoinithe ar bhonn náisiúnta amháin

 

3.1. Sainordú

Sliocht as iarratas an Choimisiúin ar chomhairle

Iarrtar ar ÚEUM comhairle theicniúil a sholáthar chun cabhrú leis an gCoimisiún breithniú a dhéanamh ar an ngá atá le síneadh a chur leis an idirthréimhse do sholáthraithe seirbhísí sluamhaoinithe atá údaraithe cheana faoin dlí náisiúnta, i gcomhréir le hAirteagal 48(3) den Rialachán, agus go sonrach maidir leis na gnéithe seo a leanas:

 • 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin maidir le soláthraithe seirbhísí sluamhaoinithe a sholáthraíonn seirbhísí sluamhaoinithe ar bhonn náisiúnta amháin;

 

3.2. Anailís

3.2.1. Tionchar Ionchais an ECSPR ar Sholáthraithe Seirbhíse Sluaite a Bhaineann Leas as an Idirthréimhse

 1. Foráiltear le hAirteagal 48(1) den ECSPR go “Féadfaidh soláthraithe seirbhísí sluamhaoinithe leanúint de, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta is infheidhme, de sheirbhísí plódaithe a chuimsítear faoi raon feidhme an Rialacháin seo a sholáthar go dtí an 10 Samhain 2022 nó go dtí go dtabharfar cead dóibh, dá dtagraítear in Airteagal 48(1) den ECSPR. in Airteagal 12, cibé acu is túisce.”
 2. Gceist agus freagra a foilsíodh an 10 Samhain, 2021, shoiléirigh an Coimisiún “(...) gur cheart an idirthréimhse a mheas mar rud is infheidhme maidir le gach eagraíocht a sholáthraíonn seirbhísí slua-mhaoinithe faoin ECSPR, i gcomhréir leis an “dlí náisiúnta”, de réir an “dlí náisiúnta”. a bhféadfadh “dlí náisiúnta” a bheith ina réimeas sluamhaoinithe sonrach nó ina dhlí eile is infheidhme nó ina dhlí príobháideach is infheidhme maidir le hoibríochtaí slua-mhaoinithe sa Bhallstát áirithe sin.”
  Q&A 2.1
 3. Dá bhrí sin, tá formhór na soláthróirí plódaithe a bhí gníomhach roimh theacht i bhfeidhm an ECSPR (i.e. an 10 Samhain 2021) ag oibriú faoin dlí náisiúnta laistigh den idirthréimhse a leagtar amach in Airteagal 48(1) den ECSPR.
 4. Bunaithe ar an aiseolas a fuarthas ón GNT, dealraíonn sé go bhfuiltear ag súil go mbeidh an t-aistriú ó na dlíthe náisiúnta ábhartha chuig creat an ECSPR dochraideach do sholáthraithe maoinithe slua-mhaoinithe ar fud an Aontais.
 5. Go deimhin, as na 22 NCA a thug aiseolas don ESMA, thug 13 le fios nach bhfuil aon chóireáil speisialta ina mBallstát faoin dlí náisiúnta. Do sholáthraithe sluamhaoinithe atá bunaithe sna Ballstáit sin, beidh sé ina dhúshlán mór an fhoireann leathan ceanglas a chomhlíonadh faoin ECSPR.
  Iad siúd. reachtaíocht a bhaineann le sluamhaoiniú, cuid de na príomhghnéithe eagraíochtúla agus cosanta infheisteoirí atá clúdaithe ag an ECSPR, nó iad go léir
 6. D’áirigh NCAnna na 9 mBallstát eile – iad siúd a raibh córas sainiúil don sluamhaoiniú acu roimhe seo – go mbeadh oiriúnú don ECSPR ina ualach mar sin féin ar sholáthraithe sluamhaoinithe.
  Thug 2 NCA le fios go mbeadh na coigeartuithe riachtanacha measartha trom (bheadh roinnt coigeartuithe suntasacha ag teastáil), léirigh 4 NCA go mbeadh an coigeartú trom (bheadh roinnt coigeartuithe suntasacha ag teastáil) agus 3 NCA.
 7. Tugadh faoi deara go sonrach gnéithe áirithe den réimeas a bhunaigh an ECSPR a bheith an-deacair a chur chun feidhme in eagraíocht atá ann cheana féin, amhail ceanglais KIIS, faisnéis d’infheisteoirí maidir le tairiscintí slua-mhaoinithe iasachtaí-bhunaithe, coinbhleachtaí leasa, coimeád agus seirbhísí íocaíochta, nó bealach isteach. tástáil eolais.

 

3.2.2. Stádas Reatha Iarratas ECSPR chuig Soláthraithe Seirbhíse Sluaite a Bhaineann Tairbhe as Idirthréimhse

 1. Bunaithe ar shonraí a bailíodh ón GNT, tá an chuma ar an scéal nach bhfuil aon soláthraí seirbhíse crowdfunding údaraithe faoin ECSPR ó 22 Márta 2022.
  Is eol do ÚEUM go bhfuil cead amháin ar a laghad faoi SPR CE eisithe san Aontas ón 22 Márta 2022 i leith
 2. Dealraíonn sé freisin, amhail ón dáta seo, nach bhfuil ach 15 ardán sluamhaoinithe tar éis iarratas a dhéanamh ar údarú faoin ECSPR, as líon measta 271 ardán de chuid an AE a bhfuil baint acu leis an idirthréimhse faoi láthair (i.e. níl iarratas curtha isteach ag 94.5 % de sholáthraithe seirbhísí sluamhaoinithe san Aontas). ar chead faoin ECSPR ar an dáta sin). Ba cheart a thabhairt faoi deara freisin go bhfuil ainmniú údaráis inniúil a bheidh freagrach as an bpróiseas ceadúcháin fós á bhreithniú i roinnt Ballstát i roinnt Ballstát nó go bhfuil sé déanta le déanaí.
 3. Tá an leibhéal íseal seo d’iarratais ar údarú a fuarthas níos suntasaí fós i roinnt Ballstát ina bhfuil líon suntasach soláthraithe sluamhaoinithe.
  Mar shampla, an Fhrainc (daonra measta: 109 soláthraí crowdfunding, 3 iarratas ar údarú curtha isteach amhail an 22 Márta 2022) nó an Iodáil (daonra measta de 54 soláthraí crowdfunding agus níor cuireadh aon iarratas ar údarú isteach amhail an 22 Márta 2022).

Sainaithníodh cúiseanna leis an moill atá ar sholáthraithe maoinithe slua-mhaoinithe údarú a iarraidh i gcomhréir le ECSPR

 1. Cé go bhféadfadh cás gach soláthraí sluamhaoinithe a bheith difriúil, dealraíonn sé gur féidir, bunaithe ar an aiseolas a fuarthas ó gheallsealbhóirí, na cúiseanna seo a leanas a shainaithint chun an mhoill atá ar sholáthraithe sluamhaoinithe an Aontais iarratas a dhéanamh ar cheadúnas ECSPR a mhíniú:
  • Ar an gcéad dul síos, dealraíonn sé go bhfuil an t-aistriú ón gcreat náisiúnta atá sách níos éadroime go minic go dtí an réimeas iomlán arna bhunú ag an ECSPR ina ualach suntasach ar sholáthraithe sluamhaoinithe agus éilíonn sé orthu a n-eagraíochtaí, a nósanna imeachta agus a n-oibríochtaí a atheagrú go suntasach i gcomhréir leis an ECSPR. Dá bhrí sin, tá cuid mhór de na soláthraithe plódmhaoinithe san Aontas nach bhfuil réidh ná réidh fós le cloí leis an ECSPR. Tháinig an chúis seo chun an eochair chun an mhoill a mhíniú.
  • Ar an dara dul síos, táthar ag súil go laghdóidh costais oibriúcháin mhéadaithe a bhaineann le comhlíonadh SPR an AE corrlaigh soláthraithe agus brabúsacht. Bunaithe ar an aiseolas a fuarthas, déanann an ECSPR deacrachtaí freisin d’ardáin crowdfunding infheisteoirí a mhealladh (go háirithe infheisteoirí miondíola) agus na tionscadail is tarraingtí (go háirithe mar gheall ar an tairseach €5,000,000 atá leagtha síos i bpointe (c) d’Airteagal 1(2) de. an ECSPR). Chuir sé seo iachall ar roinnt soláthraithe (lena n-áirítear cinn mhóra) athmhachnamh a dhéanamh ar a múnla gnó.
  • Ar an tríú dul síos, tá an chuma ar an scéal go bhfuil roinnt soláthraithe crowdfunding fós ag fanacht ar ghníomhaíocht Chaipiteal Leibhéal 2 chun a nósanna imeachta inmheánacha a choigeartú go leibhéal réasúnta mionsonraithe sula ndéanann siad iarratas ar údarú lena NCA, agus ina theannta sin creideann siad go bhfuil roinnt saincheisteanna, a bhaineann le léirmhíniú agus cur i bhfeidhm an NCA. Tá soiléiriú breise tuillte ag ECSPR. Cé go n-admhaítear go bhfuil roinnt beart de Chaipiteal Leibhéal 2 ar fáil ina ndréachtfhoirm, dealraíonn sé go bhfuil na costais a bhaineann le hathstruchtúrú rialachais agus socruithe oibríochtúla tar éis do roinnt soláthraithe sluamhaoinithe moill a chur ar chur chun feidhme na n-athruithe eagraíochtúla is gá chun brath ar chreat dlíthiúil cobhsaí foriomlán. ..
  • Ar deireadh, tá an chuma ar an scéal go raibh ról ag éiginnteacht airgeadais le 18 mí anuas de bharr na paindéime COVID19 agus an staid iar-phadéimeach sa mhoill ar iarratas a dhéanamh ar chead faoin ECSPR. Iarmhairtí a d’fhéadfadh a bheith ann do sholáthraithe maoinithe slua-mhaoinithe a bheith ag cur moill ar iarratas ar údarú faoin ECSPR
 2. Creideann an ESMA go bhféadfadh tionchar diúltach éigin a bheith ag an mhoill ar fhormhór mór na soláthraithe sluamhaoinithe iarratas a dhéanamh ar cheadúnas ECSPR lena NCAnna ar mhargadh an tsluamhaoinithe Eorpaigh.
 3. Ar an gcéad dul síos, is dócha go ndéanfaidh go leor de na soláthraithe sluamhaoinithe nach bhfuil iarratas déanta fós acu amhlaidh i dtreo dheireadh na hidirthréimhse (i.e. deireadh R2/tús R3 2022). Má thagann an cás seo chun críche, beidh líon mór iarratas ar chead os comhair na GNTanna. I roinnt Ballstát, d’fhéadfadh sé go gciallódh sé seo go leithleach dosaen iarratas a chomhdaítear ag an am céanna. Mar gheall ar líon tobann na n-iarratas beidh sé deacair ar na GNTanna, agus go háirithe ar GNTanna na mBallstát a bhfuil margadh láidir maoinithe acu, gach formheas a iarrtar a dheonú roimh dheireadh na hidirthréimhse. (i.e. 10 Samhain, 2022). Go deimhin, as na 21 NCA a chuir a dtuairim in iúl ar an ábhar, chuir 16 in iúl go mbeadh sé deacair, an-deacair, nó fiú dodhéanta, i gcás den sórt sin, cead ECSPR a dheonú do gach soláthróir seirbhíse sluamhaoinithe eile ina mBallstát faoin 10 Samhain 2022. Ba cheart a thabhairt faoi deara go bhfuil imní léirithe ag gach NCA de chuid na mBallstát a bhfuil margadh maoinithe plódaithe níos gníomhaí acu, go raibh sé deacair nó dodhéanta cead a eisiúint roimh an 10 Samhain 2022.
  siúd. Go deimhin, faigheann an GNT gach iarratas údaraithe eile idir deireadh an 2ú agus tús an 3ú ráithe.
  As na 21 NCA, bhraith 5 gur próiseas éasca a bheadh ann ceadanna a eisiúint chuig gach soláthróir sluamhaoinithe faoin 10 Samhain, 2022, bhí 4 ag súil go mbeadh sé deacair, 6 cinn an-deacair, agus bhí 6 cinn acu go raibh sé dodhéanta.
 4. Mar thoradh ar an méid thuas, ag glacadh leis nach gcuirfear síneadh leis an idirthréimhse, is cosúil go mbeidh ar líon (a d’fhéadfadh a bheith suntasach) de sholáthraithe crowdfunding stop a chur le seirbhísí sluamhaoinithe a sholáthar (lena n-áirítear tairiscintí nua sluamhaoinithe a sheoladh) tar éis an 10 Samhain, 2022.
 5. Beidh 2 iarmhairt aige seo, go háirithe:
  • Ar an gcéad dul síos, beidh ar sholáthraithe crowdfunding a dteipeann orthu údarú tráthúil a fháil stop a chur le muirear a ghearradh ar chustaiméirí (infheisteoirí agus úinéirí tionscadail) agus a gcostais sheasta oibriúcháin á dtabhú ag an am céanna. Is féidir leis an gcás seo roinnt de na soláthraithe sin a chur i mbaol airgeadais, uaireanta go mór.
  • Ar an dara dul síos, ba cheart tionscadail crowdfunding leanúnacha a thairgtear ar ardáin na soláthraithe seirbhíse crowdfunding nár údaraíodh roimh an 10 Samhain, 2022 a chur ar fionraí láithreach. D’fhéadfadh sé seo tionchar diúltach a imirt ar fheidhmíocht infheistíochtaí i dtairiscintí den sórt sin, agus d’fhéadfadh iarmhairtí diúltacha a bheith aige d’infheisteoirí a bhfuil a gcuid airgid infheistithe acu i dtairiscintí den sórt sin.

3.3. Comhairle theicniúil

Iarrann ÚEUM ar an gCoimisiún a mheas go gceanglaítear ar sholáthraithe sluamhaoinithe atá ann cheana athruithe suntasacha a dhéanamh ar a gcuid socruithe rialachais agus oibriúcháin reatha chun an CSAPR a fhorghníomhú. Iarrann ÚEUM ar an gCoimisiún freisin breithniú cúramach a dhéanamh ar na himpleachtaí do mhargadh an tsluamhaoinithe Eorpaigh mura gcuirtear síneadh leis an idirthréimhse a leagtar amach in Airteagal 48(1) den CECSPR.

Iarrtar go sonrach ar an gCoimisiún a thabhairt faoi deara, bunaithe ar fhaisnéis a fuarthas ó sholáthraithe sluamhaoinithe agus ón GNT, gur dealraitheach go mór nach n-údarófar roinnt soláthraithe sluamhaoinithe faoin ECSPR go dtí an 10 Samhain 2022 agus go mbeidh ar na soláthraithe sin dá bhrí sin. a gcuid gníomhaíochtaí gnó a chur ar fionraí agus iad ag leanúint ar aghaidh ag obair. iompróidh siad a gcostais sheasta oibriúcháin. D’fhéadfadh deireadh a chur le seirbhísí crowdfunding atá ann cheana difear a dhéanamh d’infheisteoirí freisin, lena n-áirítear infheisteoirí gan taithí a d’infheistigh i dtionscadail crowdfunding a thairgtear ar ardáin na soláthraithe seirbhísí crowdfunding a bhaineann leas as tairbhí na hidirthréimhse.

 

4. Tionchar an Rialacháin ar Fhorbairt na Margaí Sluaite Náisiúnta

4.1. Sainordú

Sliocht as iarratas an Choimisiúin ar chomhairle

Iarrtar ar ÚEUM comhairle theicniúil a sholáthar chun cabhrú leis an gCoimisiún breithniú a dhéanamh ar an ngá atá le síneadh a chur leis an idirthréimhse do sholáthraithe seirbhísí sluamhaoinithe atá údaraithe cheana faoin dlí náisiúnta, i gcomhréir le hAirteagal 48(3) den Rialachán, agus go sonrach maidir leis na gnéithe seo a leanas:

 • ar thionchar an Rialacháin ar fhorbairt margaí náisiúnta sluamhaoinithe

4.2. Anailís

 1. Mar a dúradh i gcuid 3, amhail ón 22 Márta, 2022, níor eisíodh aon chead faoi SPR an CE. Mar sin, níl an ESMA in ann comhairle a thabhairt maidir le himpleachtaí an ECSPR.
 2. Mar sin féin, léirigh an t-aiseolas a fuarthas ó roinnt soláthraithe crowdfunding go raibh tionchar diúltach ag na coigeartuithe agus na neamhchinnteachtaí riachtanacha a bhaineann le cur i bhfeidhm an ECSPR atá le teacht ar an margadh slua-mhaoinithe, go háirithe trí chur ar roinnt imreoirí cur chuige cúramach nó athmhachnamh a dhéanamh ar a múnla gnó.
 3. Ó thaobh cosaint tomhaltóirí de, táthar ag súil go méadóidh deireadh na hidirthréimhse agus cur i bhfeidhm de facto uile-Aontais na gceanglas atá leagtha amach san ECSPR leibhéal na cosanta a thairgtear d’infheisteoirí ar fud an AE, agus níos mó fós le haghaidh infheisteoirí gan taithí. Thug comhlachas Eorpach amháin do thomhaltóirí faoi deara go bhféadfadh síneadh a chur leis an idirthréimhse a bheith díobhálach d’infheisteoirí toisc go méadaíonn sé an staid ina bhfuil réimis éagsúla (eg ECSPR agus dlíthe náisiúnta) i bpáirt le leibhéil éagsúla cosanta do thomhaltóirí.

4.3. Comhairle theicniúil

Ós rud é nach bhfuil aon soláthraí sluamhaoinithe tosaithe go dtí seo ag oibriú le cead SPR an CE, níl an ESMA in ann comhairle a chur ar an gCoimisiún maidir lena chur i bhfeidhm iarbhír.

 

5. An ábharthacht a bhaineann leis an idirthréimhse a shíneadh

5.1. Sainordú

Sliocht as iarratas an Choimisiúin ar chomhairle

Iarrtar ar ÚEUM comhairle theicniúil a sholáthar chun cabhrú leis an gCoimisiún breithniú a dhéanamh ar an ngá atá le síneadh a chur leis an idirthréimhse do sholáthraithe seirbhísí sluamhaoinithe atá údaraithe cheana faoin dlí náisiúnta, i gcomhréir le hAirteagal 48(3) den Rialachán, agus go sonrach maidir leis na gnéithe seo a leanas:

 • maidir le hoiriúnacht síneadh a chur leis an idirthréimhse

5.2. Anailís

5.2.1. Ábharthacht an tsínidh maidir le cosaint tomhaltóirí

 1. Bhfianaise an chórais ilroinnte cosanta infheisteoirí atá ann faoi láthair mar gheall ar éagsúlacht na reachtaíochta náisiúnta, agus mar a dheimhnigh an comhlachas tomhaltóirí ar fud an AE, bheadh cinneadh gan síneadh a chur leis an idirthréimhse níos oiriúnaí chun cosaint tomhaltóirí a áirithiú. Go deimhin, is chun leasa infheisteoirí, agus go háirithe infheisteoirí gan taithí, ar fud an Aontais é leas a bhaint as sraith chomhchuibhithe rialacha a thugann ardleibhéal cosanta a luaithe is féidir. Ina theannta sin, mar a dúradh cheana, fadú staid ina bhfuil réimis éagsúla (i.e. ECSPR agus dlíthe náisiúnta) le leibhéil éagsúla cosanta tomhaltóirí ann, rud a d’fhéadfadh a bheith díobhálach don leibhéal foriomlán cosanta d’infheisteoirí san Aontas.
 2. Maidir leis an tsaincheist thábhachtach seo, is fiú a thabhairt faoi deara go bhfuil a n-oifigí cláraithe i mBallstáit ag formhór mór na soláthraithe sluamhaoinithe a bhaineann leas as an idirthréimhse faoi láthair, áit a bhfuil, áfach, réimeas sluamhaoinithe speisialta a sholáthraíonn leibhéal éigin cosanta d’infheisteoirí.
  Bunaithe ar an bhfaisnéis a chuir na GNTanna ar fáil, tá réimeas sluamhaoinithe speisialta ag na 9 mBallstát seo a leanas i BE, DE, EL, ES, FI, FR, IT, NL. De réir na NCAnna, tá 234 soláthróir sluamhaoinithe sna 9 mBallstát seo as 271 soláthraí san iomlán i 22 Bhallstát.

5.2.2. Ábharthacht an fhairsingithe ó thaobh an mhargaidh crowdfunding

 1. Bunaithe ar an aiseolas a fuarthas ó gheallsealbhóirí, tá an chuma ar an scéal nach bhfuil líon suntasach soláthraithe sluamhaoinithe fós réidh le feidhmiú de réir an ECSPR ar chúiseanna a shonraítear i Roinn 3.2.3. Má chuirtear síneadh leis an idirthréimhse tabharfar níos mó ama do sholáthraithe maoinithe slua-mhaoinithe ullmhú. Mar sin féin, níor cheart go mbeadh síneadh den sórt sin ina bhealach ar bith do sholáthróirí maoinithe slua-mhaoinithe le cur chuige cúramach a ghlacadh, ach ina bhealach chun iad a bhrú chun aistriú chuig ECSPR a luaithe is féidir.
 2. Ina theannta sin, mar a tugadh faoi deara i roinn 3, is ábhar imní é líon an-íseal na n-iarratas ar údarú a fuarthas ó sholáthraithe seirbhísí slua-mhaoinithe a sholáthraíonn seirbhísí sluamhaoinithe faoi láthair i gcomhréir leis an reachtaíocht náisiúnta (i.e. ní raibh ach 15 Bhallstát i 22 Ballstát, ag soláthar sonraí don ESMA, as an daonra measta sna 22 Ballstát céanna as 271 Soláthraí Sluaite).
 3. Tá riosca inláimhsithe ann nach mbeidh roinnt GNTanna, agus go háirithe iad siúd de chuid na mBallstát a bhfuil an líon is mó soláthraithe plódaithe acu, in ann iarratais ó roinnt soláthraithe sluamhaoinithe a fhormheas roimh an 10 Samhain 2022. Mar a pléadh cheana, d’fhéadfadh impleachtaí airgeadais fionraí na soláthróirí sin a bheith dian agus tionchar diúltach a imirt ar na margaí náisiúnta faoi seach.

5.2.3. Tuairimí eagraíochtaí neamhrialtasacha ar leathnú féideartha

 1. As na 18 NCA a léirigh a dtuairimí ar an ábhar seo,10 thug 6 NCA le fios gur mheas siad go raibh síneadh leis an idirthréimhse neamh-inmhianaithe agus léirigh 12 NCA an tuairim go mbeadh síneadh den sórt sin inmhianaithe.
 2. Is ó Bhallstáit na 10 NCA a mheasann go bhfuil athnuachan inmhianaithe, arb ionann é sin agus beagnach 84% (227 gnólacht as 271) de líon iomlán na soláthróirí plódmhaoiniúcháin san Aontas.

5.3. Comhairle theicniúil

Cé go gcuirfidh síneadh na hidirthréimhse moill ar chur i bhfeidhm na rialacha comhaontaithe maidir le cosaint infheisteoirí, dealraíonn sé go bhfuil na rioscaí atá i ngeall ar an margadh sluamhaoinithe Eorpach ina iomláine suntasach mura gcuirtear an síneadh chun feidhme. Ar an ábhar sin, tacaíonn ÚEUM le síneadh a chur leis an idirthréimhse. Ag an am céanna, creideann ÚEUM gur cheart síneadh den sórt sin a dhearadh (i) sa chaoi is go seachnófar tuilleadh moille míchuí san aistriú chuig ECSPR, agus (ii) ag cinntiú nach mbeidh aon soláthraí maoinithe slua-mhaoinithe ann cheana a bhfuil iarratas ar údarú ar feitheamh aige nó aici sa deireadh thiar. stop a chur lena ghníomhaíochtaí.

Dá bhrí sin, iarrann an ESMA ar an gCoimisiún féachaint an bhféadfaí an idirthréimhse a shíneadh ach amháin chun sochair na soláthraithe seirbhísí sluamhaoinithe atá ag feidhmiú faoi láthair faoin dlí náisiúnta agus a bhfuil iarratas déanta acu ar údarú faoin ECSPR roimh dheireadh na hidirthréimhse reatha.

Chuige sin, agus chun próiseáil chuí agus thráthúil na n-iarratas a fhaigheann an GNT a éascú, tá sé beartaithe ag ÚEUM síneadh den sórt sin a leathnú chuig soláthraithe sluamhaoinithe a bhfuil iarratas déanta acu ar údarú faoin ECSPR faoin 1 Deireadh Fómhair 2022.