Υπολογιστής τιμής

Λογιστική πλατφόρμα για κρατικό ίδρυμα


Online σύντομη

Η διαμόρφωση "Λογιστική ενός κρατικού ιδρύματος" έχει σχεδιαστεί για να αυτοματοποιεί τη λογιστική των δημοτικών ιδρυμάτων που χρηματοδοτούνται από προϋπολογισμούς διαφόρων επιπέδων, κρατικά μη δημοσιονομικά κεφάλαια. Η βάση για το προϊόν λογισμικού είναι η πλατφόρμα FinMV με διαμόρφωση συστήματος για τα χαρακτηριστικά των δημοσιονομικών δομών. Το σύστημα σάς επιτρέπει να οργανώσετε τη λογιστική ενός ή περισσότερων οργανισμών.

Αυτό το λογισμικό βοηθά στην επίλυση των κύριων εργασιών της λογιστικής στη διαχείριση κεφαλαίων που προέρχονται από κονδύλια του προϋπολογισμού. Το πρόγραμμα προορίζεται για εγκατάσταση σε δημοτικές επιχειρήσεις διαφόρων τύπων. Το σύστημα καλύπτει σχεδόν όλους τους τομείς της εργασίας μιας κρατικής επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της εργασίας τους, και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία. Το προϊόν λογισμικού είναι εξοπλισμένο με μια ενότητα για τον έλεγχο της λογιστικής για την ορθότητα της συντήρησής του.

Κύριος
Ποιο νόμισμα θα είναι το κύριο στην πλατφόρμα;
Ποια γλώσσα θα είναι η κύρια γλώσσα στην πλατφόρμα;
Πολυγλωσσία
Η πλατφόρμα θα χρησιμοποιεί πολλές γλώσσες;
Πολυνόμισμα
Θα χρησιμοποιεί η πλατφόρμα πολλαπλά νομίσματα;
Λογιστική πύλη για κρατικό ίδρυμα
Επιστροφή φορου
Μπορείτε να κατεβάσετε τα στοιχεία για τη λογιστική ενός δημόσιου φορέα για παρακράτηση φόρου
Λογιστικές εκθέσεις
Υποχρεωτικές εκθέσεις που αποτελούν περαιτέρω τη βάση για λογιστική και φορολογική αναφορά
Έντυπα Κοινωνικής Ασφάλισης
Έντυπα που παρέχονται στις αρχές κοινωνικής ασφάλισης.
Λογιστικό Σχέδιο
Χρησιμοποιήστε το λογιστικό σχέδιο της κρατικής υπηρεσίας και την ταξινόμηση του προϋπολογισμού της χώρας σας.
Τμηματική Λογιστική
Χρησιμοποιήστε τη λογιστική για όλα τα τμήματα ενός δημόσιου ιδρύματος.
Βιβλιογραφικές αναφορές
Δημιουργία διαφόρων αναφορών αναφοράς.
Λογιστική για τα έξοδα επί των υποχρεώσεων
Ελέγξτε όλες τις δεσμεύσεις και τα αναβαλλόμενα έξοδα.
Προκαταβολές πληρωμών
Λογιστική για προκαταβολές που εκδίδονται σύμφωνα με έγγραφα πληρωμής.
Φορολογική λογιστική
Λογιστικό φόρου προστιθέμενης αξίας, φορολογικά λογιστικά μητρώα φόρου εισοδήματος.
Συναλλαγματικές πράξεις
Διευρυμένες δυνατότητες λογιστικής για συναλλαγές με ξένο νόμισμα.
Λογιστική ακινήτων
Λογιστική για καύσιμα και λιπαντικά, λογιστική για πολύτιμα μέταλλα και πολύτιμους λίθους κ.λπ.
Αντισυμβαλλόμενοι
Μπορείτε να δείτε πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τους αντισυμβαλλομένους και να αλλάξετε την κατάστασή τους
Τραπεζικοί λογαριασμοί
Η σελίδα στο προφίλ χρήστη εμφανίζει όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς αυτού του αντισυμβαλλομένου
Τραπεζικές και ταμειακές εργασίες
Μετρητά και τραπεζικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής δεδομένων απευθείας με τράπεζες και παρόχους υπηρεσιών πληρωμών
Προσθήκη συναλλαγής
Μπορείτε να προσθέσετε μη αυτόματα συναλλαγές και μαζική φόρτωση δεδομένων
Πολλαπλοί οργανισμοί
Λογιστική για πολλούς οργανισμούς σε μία βάση πληροφοριών
Περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας
Λογιστική για πάγια και άυλα περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικές εργασίες
Λογιστική για εμπορικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένου του λιανικού εμπορίου και του εμπορίου με προμήθειες
Παραγωγή
Λογιστική για κύρια και βοηθητική παραγωγή, λογιστική για ημικατεργασμένα προϊόντα
Μισθοί και προσωπικό
Μισθοδοσία, προσωπικό και εξατομικευμένη λογιστική
Αυτόματη ολοκλήρωση
Αυτόματη εκτέλεση των πράξεων κλεισίματος του μήνα
Φίλτρα
Όλα τα τμήματα του back office διαθέτουν ισχυρά φίλτρα και δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων σε διαφορετικές μορφές
Εξαγωγή δεδομένων
Όλα τα τμήματα του back office έχουν τη δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων σε διαφορετικές μορφές
Χρήστες
Αυτή η ενότητα σάς επιτρέπει να προσθέσετε υπαλλήλους ως νέους χρήστες. Μπορείτε να διαχειριστείτε τους χρήστες και τους ρόλους τους.
Ρόλοι
Αυτή η ενότητα σάς επιτρέπει να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε ρόλους χρηστών. Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο ρόλο με οποιαδήποτε δικαιώματα.
Άδειες
Ο διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσει νέους ρόλους για τους χρήστες και να τους εκχωρήσει δικαιώματα
Περίληψη Συναλλαγών
Μπορείτε να λάβετε μια περίληψη των συναλλαγών για οποιονδήποτε αντισυμβαλλόμενο
Εκθέσεις κανονισμού
Προετοιμασία ρυθμιζόμενης αναφοράς
Τον έλεγχο της απογραφής
Αναφορές αποθήκης και δεδομένα αποθέματος
Τα έγγραφα
Μπορείτε να δείτε τυχόν έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί στην πλατφόρμα πελάτη
Πρότυπα εγγράφων
Θα μπορείτε να διαχειρίζεστε πρότυπα για όλα τα έγγραφα στην πλατφόρμα
Ειδοποιήσεις
Μπορείτε να δημιουργήσετε ειδοποιήσεις με μη αυτόματο τρόπο και να εκχωρήσετε/εξαιρέσετε παραλήπτες. Το σύστημα μπορεί να παρέχει αυτόματη δημιουργία ειδοποιήσεων.
Πρότυπα ειδοποιήσεων
Θα μπορείτε να διαχειρίζεστε πρότυπα για όλες τις ειδοποιήσεις στην πλατφόρμα
Ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Το σύστημα θα στέλνει αυτόματα ειδοποιήσεις μέσω email με βάση τα πρότυπα και τους προκαθορισμένους κανόνες ενεργοποίησης. Τα πρότυπα επιστολών πρέπει να δημιουργηθούν και να συμφωνηθούν εκ των προτέρων.
Πρότυπα email
Θα μπορείτε να διαχειριστείτε τα πρότυπα όλων των email στην πλατφόρμα
Επιπλέον επιλογές
Γραφείο AML
Ο υπεύθυνος AML μπορεί να φιλτράρει τους αντισυμβαλλομένους που πρέπει να ελέγξετε για συμμόρφωση με την πολιτική σας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Ιστορικά δεδομένα
Μπορείτε να προβάλετε το αρχείο καταγραφής ιστορικών δεδομένων για οποιοδήποτε αντικείμενο πλατφόρμας: αντισυμβαλλόμενοι, προσωπικά δεδομένα, εταιρικά δεδομένα κ.λπ.
Ταμπλό
Ο πίνακας ελέγχου εμφανίζει μετρήσεις και γραφήματα με δυνατότητα προσαρμογής για την πλατφόρμα σας
Αυτόματες υπενθυμίσεις
Μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόματες υπενθυμίσεις για οποιοδήποτε αντισυμβαλλόμενο
Κλειδιά API
Στη σελίδα, μπορείτε να δείτε τα κλειδιά API του χρήστη. Τα κλειδιά API χρησιμοποιούνται για την υποβολή αιτημάτων στο τραπεζικό API χωρίς όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Επίσης, όταν χρησιμοποιείτε κλειδί API, δεν χρειάζεται να εισάγετε κωδικό επαλήθευσης.
Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων
Η σελίδα στο προφίλ του χρήστη εμφανίζει τις μεθόδους ελέγχου ταυτότητας που συνδέονται με τον λογαριασμό
Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών μπορούν να ενσωματωθούν για την αυτοματοποίηση της επεξεργασίας πληρωμών.
Επιλέξτε έναν πάροχο υπηρεσιών KYC για να επαληθεύσετε τους αντισυμβαλλομένους.

Προφίλ

Σχετικά με εσένα
Γράψετε το όνομά σας
Γράψε το επίθετό σου
Γράψτε τη διεύθυνση email σας για να σας αποσταλεί αυτόματα μια προσφορά με έναν υπολογισμό τιμής
Γράψτε τον αριθμό τηλεφώνου σας ή whatsapp
Μπορείτε να γράψετε το όνομα της εταιρείας σας
Επιλέξτε τη χώρα σας από τη λίστα
Το έργο σας
Αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης του έργου
Επιλέξτε μια χώρα για να ξεκινήσετε την πλατφόρμα
Πώς θα χρηματοδοτήσετε το έργο;
Write the address of your company's website.
Πείτε μας λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για την επιχείρησή σας
Συμφωνώ με την Πολιτική Απορρήτου της FinMV