Υπολογιστής τιμής

Πλατφόρμα Διαχείρισης Επιχειρήσεων


Online σύντομη

Διαμόρφωση Το "ERP Enterprise Management" είναι ένα προϊόν λογισμικού παγκόσμιας κλάσης που παρέχει ολοκληρωμένη αυτοματοποίηση εταιρειών σε διάφορους τομείς δραστηριότητας. Ο αυτοματισμός και ο έλεγχος με ERP είναι κατάλληλος για πολυεπιστημονικές εταιρείες που ασχολούνται με οποιαδήποτε εργασία παραγωγής. Η εφαρμογή αυτού του συστήματος είναι ιδανική για την επίλυση ενός ευρέος φάσματος επιχειρηματικών διαδικασιών.

Αυτό το λογισμικό ενσωματώνει βέλτιστες πρακτικές και χρόνια εμπειρίας προγραμματιστή σε συνδυασμό με καινοτόμο τεχνολογία για την κατανόηση της σημασίας και της αναγκαιότητας της επένδυσης στην αυτοματοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών. Αυτό το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην εισαγωγή και βελτιστοποίηση των λειτουργιών που απαιτούνται από επιχειρήσεις και οργανισμούς σε διάφορους τομείς εργασίας. Αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων με τα εργαλεία πωλήσεών σας και άλλο λογισμικό.

Κύριος
Ποιο νόμισμα θα είναι το κύριο στην πλατφόρμα;
Ποια γλώσσα θα είναι η κύρια γλώσσα στην πλατφόρμα;
Πολυγλωσσία
Η πλατφόρμα θα χρησιμοποιεί πολλές γλώσσες;
Πολυνόμισμα
Θα χρησιμοποιεί η πλατφόρμα πολλαπλά νομίσματα;
Πύλη διαχείρισης επιχειρήσεων
Έλεγχος παραγωγής
Θα μπορείτε να δημιουργήσετε μια παραγγελία για παραγωγή, να παρακολουθείτε την πρόοδο των εργασιών στις παραγγελίες, να διατηρείτε αρχεία για τον πλήρη κύκλο παραγωγής, να δημιουργείτε χρονοδιαγράμματα παραγωγής, να δουλεύετε με φύλλα διαδρομής κ.λπ.
Παρακολούθηση και ανάλυση δεικτών επιχειρηματικής απόδοσης
Θα είστε σε θέση να εντοπίσετε προβληματικούς τομείς στην εργασία σας, να ελέγξετε τις εργασίες, να αναλύσετε βασικές διαδικασίες και να δημιουργήσετε αναφορές
Διαχείριση κόστους και κοστολόγηση
Το πρόγραμμα σάς επιτρέπει να αξιολογείτε αποτελεσματικά το κόστος των πόρων σε τομείς δραστηριότητας, να παρακολουθείτε το κόστος, να υπολογίζετε το κόστος παραγωγής
Οικονομική διαχείριση και προϋπολογισμός
Θα είστε σε θέση να αξιολογήσετε την αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών μοντέλων στο πρόγραμμα, να αναλύσετε οικονομικές προοπτικές και αποτελέσματα απόδοσης
Διαχείριση επισκευής
Το λογισμικό σάς επιτρέπει να διατηρείτε αρχεία των αντικειμένων λειτουργίας, να καταχωρείτε ελαττώματα στην παραγωγή, να σχεδιάζετε εργασίες επισκευής και να δημιουργείτε εντολές επισκευής.
CRM
Το σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε συναλλαγές, να ρυθμίζετε τις διαδικασίες πωλήσεων, να σχεδιάζετε εκδηλώσεις, να αποθηκεύετε πλήρεις πληροφορίες για τους αντισυμβαλλομένους, να αναλύετε συναλλαγές, να επεξεργάζεστε παράπονα πελατών και να αξιολογείτε την αποτελεσματικότητα των διευθυντών.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Μπορείτε να υποβάλετε μια εμπορική προσφορά στο σύστημα, να διορθώσετε την αποστολή των αγαθών, να οργανώσετε την παράδοση, να εκδώσετε μια επιστροφή κ.λπ.
Ρυθμιζόμενη λογιστική
Η πλατφόρμα σάς επιτρέπει να κάνετε λογιστική για διάφορα φορολογικά συστήματα
Ανθρώπινο Δυναμικό και Μισθοδοσία
Το σύστημα διευκολύνει τη διατήρηση πίνακα προσωπικού, χρονοδιαγράμματα εργασίας και διακοπών, αρχεία χρόνου εργασίας, μισθοδοσία, αμοιβαία διακανονισμούς με υπαλλήλους, δημιουργία αναφορών κ.λπ.
Διαχείριση αγορών
Το προϊόν λογισμικού σάς επιτρέπει να δημιουργείτε νέες παραγγελίες στον προμηθευτή, να επιλέγετε προμηθευτές και όρους αγοράς, να δημιουργείτε παραγγελία, να ελέγχετε την εκτέλεση των παραγγελιών, να παρακολουθείτε τις τιμές, να προγραμματίζετε παραδόσεις, να εκδίδετε επιστροφή κ.λπ.
Διαχείριση αποθήκης και αποθεμάτων
Το λογισμικό σάς επιτρέπει να διατηρείτε αρχεία εμπορευμάτων σε επίπεδο κυψελών αποθήκευσης, να χρησιμοποιείτε διάφορες στρατηγικές επιλογής για τη βελτιστοποίηση της αποθήκης. Το πρόγραμμα αυτοματοποιεί τη διαδικασία τοποθέτησης αγαθών σε κυψέλες αποθήκευσης, επιλογής αγαθών από κυψέλες και μεταφοράς αγαθών από το ένα κελί στο άλλο.
Αντισυμβαλλόμενοι
Μπορείτε να δείτε πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τους αντισυμβαλλομένους και να αλλάξετε την κατάστασή τους
Φίλτρα
Όλα τα τμήματα του back office διαθέτουν ισχυρά φίλτρα και δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων σε διαφορετικές μορφές
Εξαγωγή δεδομένων
Όλα τα τμήματα του back office έχουν τη δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων σε διαφορετικές μορφές
Χρήστες
Αυτή η ενότητα σάς επιτρέπει να προσθέσετε υπαλλήλους ως νέους χρήστες. Μπορείτε να διαχειριστείτε τους χρήστες και τους ρόλους τους.
Ρόλοι
Αυτή η ενότητα σάς επιτρέπει να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε ρόλους χρηστών. Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο ρόλο με οποιαδήποτε δικαιώματα.
Άδειες
Ο διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσει νέους ρόλους για τους χρήστες και να τους εκχωρήσει δικαιώματα
Πρότυπα εγγράφων
Θα μπορείτε να διαχειρίζεστε πρότυπα για όλα τα έγγραφα στην πλατφόρμα
Ειδοποιήσεις
Μπορείτε να δημιουργήσετε ειδοποιήσεις με μη αυτόματο τρόπο και να εκχωρήσετε/εξαιρέσετε παραλήπτες. Το σύστημα μπορεί να παρέχει αυτόματη δημιουργία ειδοποιήσεων.
Πρότυπα ειδοποιήσεων
Θα μπορείτε να διαχειρίζεστε πρότυπα για όλες τις ειδοποιήσεις στην πλατφόρμα
Ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Το σύστημα θα στέλνει αυτόματα ειδοποιήσεις μέσω email με βάση τα πρότυπα και τους προκαθορισμένους κανόνες ενεργοποίησης. Τα πρότυπα επιστολών πρέπει να δημιουργηθούν και να συμφωνηθούν εκ των προτέρων.
Πρότυπα email
Θα μπορείτε να διαχειριστείτε τα πρότυπα όλων των email στην πλατφόρμα
Επιπλέον επιλογές
Γραφείο AML
Ο υπεύθυνος AML μπορεί να φιλτράρει τους αντισυμβαλλομένους που πρέπει να ελέγξετε για συμμόρφωση με την πολιτική σας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Ιστορικά δεδομένα
Μπορείτε να προβάλετε το αρχείο καταγραφής ιστορικών δεδομένων για οποιοδήποτε αντικείμενο πλατφόρμας: αντισυμβαλλόμενοι, προσωπικά δεδομένα, εταιρικά δεδομένα κ.λπ.
Ταμπλό
Ο πίνακας ελέγχου εμφανίζει μετρήσεις και γραφήματα με δυνατότητα προσαρμογής για την πλατφόρμα σας
Αυτόματες υπενθυμίσεις
Μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόματες υπενθυμίσεις για οποιοδήποτε αντισυμβαλλόμενο
Κλειδιά API
Στη σελίδα, μπορείτε να δείτε τα κλειδιά API του χρήστη. Τα κλειδιά API χρησιμοποιούνται για την υποβολή αιτημάτων στο τραπεζικό API χωρίς όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Επίσης, όταν χρησιμοποιείτε κλειδί API, δεν χρειάζεται να εισάγετε κωδικό επαλήθευσης.
Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων
Η σελίδα στο προφίλ του χρήστη εμφανίζει τις μεθόδους ελέγχου ταυτότητας που συνδέονται με τον λογαριασμό
Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών μπορούν να ενσωματωθούν για την αυτοματοποίηση της επεξεργασίας πληρωμών.
Επιλέξτε έναν πάροχο υπηρεσιών KYC για να επαληθεύσετε τους αντισυμβαλλομένους.

Προφίλ

Σχετικά με εσένα
Γράψετε το όνομά σας
Γράψε το επίθετό σου
Γράψτε τη διεύθυνση email σας για να σας αποσταλεί αυτόματα μια προσφορά με έναν υπολογισμό τιμής
Γράψτε τον αριθμό τηλεφώνου σας ή whatsapp
Μπορείτε να γράψετε το όνομα της εταιρείας σας
Επιλέξτε τη χώρα σας από τη λίστα
Το έργο σας
Αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης του έργου
Επιλέξτε μια χώρα για να ξεκινήσετε την πλατφόρμα
Πώς θα χρηματοδοτήσετε το έργο;
Write the address of your company's website.
Πείτε μας λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για την επιχείρησή σας
Συμφωνώ με την Πολιτική Απορρήτου της FinMV