da

ESMA's endelige rapport

Denne artikel er ikke juridisk rådgivning.

Overgangsperiode for levering af crowdfunding-tjenester i EU

19.05.2022

Sidste rapport

ESMA teknisk rådgivning til Kommissionen om muligheden for at forlænge overgangsperioden i overensstemmelse med artikel 48, stk. 3, i forordning (EU) 2020/1503

ESMA
19. maj 2022
ESMA35-42-1445

 1. Indholdsfortegnelse
 2. Centrale punkter
 3. Anvendelse af forordningen på udbydere af crowdfunding-tjenester, der kun leverer crowdfunding-tjenester på landsbasis
 4. Virkningen af forordningen om udviklingen af nationale Crowdfunding-markeder
 5. Relevansen af at forlænge overgangsperioden

2. Centrale punkter

Årsager til offentliggørelse

Artikel 48, stk. 1, i forordning (EU) 2020/1503 ("ECSPR") indeholder bestemmelser om en "overgangsperiode for crowdfunding-tjenester leveret i overensstemmelse med national lovgivning". Det giver især crowdfunding-tjenesteudbydere mulighed for i overensstemmelse med gældende national lovgivning at fortsætte med at levere crowdfunding-tjenester, der er omfattet af ECSPR'ens anvendelsesområde indtil den 10. november 2022, eller indtil de får autorisation i overensstemmelse med artikel 12 i ECSPR ., alt efter hvad der kommer først.

Artikel 48, stk. 3, i ECSPR bestemmer, at Europa-Kommissionen ("Kommissionen") efter høring af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed ("ESMA") skal vurdere visse aspekter, der er relevante for at afgøre, om en forlængelse af overgangsperioden henviste til i artikel 48. (1). Det er tilrådeligt at bruge ECSPR.

Den 29. marts 2022 modtog ESMA en formel anmodning (mandat) fra Kommissionen om inden den 27. maj 2022 at yde teknisk rådgivning om de aspekter, der er omhandlet i artikel 48, stk. 3, i ECSPR, nemlig:

 • om anvendelsen af forordningen på udbydere af crowdfunding-tjenester, der kun leverer crowdfunding-tjenester på nationalt grundlag;
 • om forordningens indvirkning på udviklingen af nationale crowdfundingmarkeder og på adgangen til finansiering; og
 • om det tilrådeligt at forlænge overgangsperioden.

I betragtning af de tidsmæssige begrænsninger for at yde rådgivning har ESMA kun foretaget målrettede ikke-offentlige høringer med nationale myndigheder, nøgleinteressenter og centrale europæiske forbrugersammenslutninger.

ESMA har modtaget data fra NCA'erne i følgende 22 medlemsstater: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, RO, SK.

Indhold

Den endelige rapport indeholder teknisk rådgivning fra ESMA. Afsnit 3 omhandler anvendelsen af forordningen på crowdfunding-tjenesteudbydere, der kun leverer crowdfunding-tjenester på nationalt grundlag, afsnit 4 omhandler forordningens indvirkning på udviklingen af nationale crowdfunding-markeder og adgang til finansiering, og afsnit 5 diskuterer relevansen. forlængelse af overgangsperioden.

Næste skridt

Den endelige rapport blev indsendt til Europa-Kommissionen den 27. maj 2022.

Definitioner og forkortelser

 • ECSPR - Forordning (EU) 2020:1503 af 7. oktober 2020 om europæiske udbydere af crowdfunding-tjenester til virksomheder
 • KIIS - Bulletin med nøgleinvesteringer, der henvises til i artikel 23 ECSPR
 • NCA - National Kompetent Myndighed
 • Spørgsmål og svar - Spørgsmål og svar

 

3. Anvendelse af forordningen på udbydere af crowdfunding-tjenester, der kun leverer crowdfunding-tjenester på landsbasis

 

3.1. Mandat

Uddrag af Kommissionens anmodning om rådgivning

ESMA opfordres til at yde teknisk rådgivning for at bistå Kommissionen med at overveje behovet for at forlænge overgangsperioden for crowdfunding-tjenesteudbydere, der allerede er godkendt i henhold til national lovgivning, i overensstemmelse med forordningens artikel 48, stk. 3, og mere specifikt om følgende aspekter:

 • om anvendelsen af forordningen på udbydere af crowdfunding-tjenester, der kun leverer crowdfunding-tjenester på nationalt grundlag;

 

3.2. Analyse

3.2.1. Forventet indvirkning af ECSPR på Crowdfunding-tjenesteudbydere, der drager fordel af overgangsperioden

 1. Artikel 48, stk. 1, i ECSPR bestemmer, at "Crowdfunding-tjenesteudbydere kan fortsætte, i overensstemmelse med gældende national lovgivning, med at levere crowdfunding-tjenester, der er omfattet af denne forordnings anvendelsesområde indtil den 10. november 2022, eller indtil tilladelse er givet til dem, til i artikel 12, alt efter hvad der kommer først."
 2. Et spørgsmål og svar offentliggjort den 10. november 2021 præciserede Kommissionen, at "(...) overgangsperioden bør betragtes som gældende for alle organisationer, der leverer crowdfunding-tjenester i henhold til ECSPR, i overensstemmelse med "national lov", i henhold til hvilken "national lovgivning" kan enten være en specifik crowdfunding-ordning eller anden gældende lovgivning eller blot privatret, der finder anvendelse på crowdfunding-operationer i den pågældende medlemsstat."
  Q&A 2.1
 3. Som følge heraf opererer de fleste crowdfunding-udbydere, der var aktive før ikrafttrædelsen af ECSPR (dvs. 10. november 2021), nu i henhold til national lovgivning inden for overgangsperioden angivet i artikel 48(1) i ECSPR.
 4. Baseret på feedback modtaget fra NCA ser det ud til, at overgangen fra de relevante nationale love til ECSPR-rammen forventes at blive besværlig for crowdfunding-udbydere i hele Unionen.
 5. Ud af de 22 nationale konkurrencemyndigheder, der gav feedback til ESMA, angav 13, at der ikke findes nogen særlig behandling i deres medlemsstat i henhold til national lovgivning. For crowdfunding-udbydere, der er etableret i disse medlemsstater, vil det vise sig at være en stor udfordring at opfylde det omfattende sæt af krav i henhold til ECSPR.
  De der. lovgivning vedrørende crowdfunding, nogle eller alle de vigtigste organisatoriske og investorbeskyttelsesaspekter, der er omfattet af ECSPR
 6. NCA'erne i de resterende 9 medlemsstater - dem, der tidligere havde en dedikeret crowdfunding-specifik ordning - beregnede alle, at tilpasning til ECSPR ikke desto mindre ville vise sig at være byrdefuld for crowdfunding-udbydere.
  2 NCA'er angav, at de nødvendige justeringer ville være moderat byrdefulde (nogle betydelige justeringer ville være påkrævet), 4 NCA'er angav, at justeringen ville være byrdefuld (nogle betydelige justeringer ville være påkrævet) og 3 NCA'er
 7. Nogle aspekter af ordningen etableret af ECSPR blev specifikt bemærket som værende særligt vanskelige at implementere i en eksisterende organisation, såsom KIIS-krav, information til investorer vedrørende lånebaserede crowdfunding-tilbud, interessekonflikter, depot- og betalingstjenester eller en indgang test af viden.

 

3.2.2. Nuværende status for ECSPR-ansøgning til Crowdfunding-tjenesteudbydere, der nyder godt af en overgangsperiode

 1. Baseret på data indsamlet fra NCA ser det ud til, at pr. 22. marts 2022 var ingen crowdfunding-tjenesteudbyder blevet godkendt i henhold til ECSPR.
  ESMA er klar over, at der er udstedt mindst én tilladelse i henhold til EC SPR i Unionen siden den 22. marts 2022
 2. Det ser også ud til, at på denne dato kun 15 crowdfunding-platforme har ansøgt om godkendelse i henhold til ECSPR, ud af et anslået antal af 271 EU-platforme, der i øjeblikket nyder godt af overgangsperioden (dvs. 94,5 % af crowdfunding-tjenesteudbyderne i Unionen har ikke ansøgt ansøgningen for en tilladelse i henhold til ECSPR på det tidspunkt). Det skal også bemærkes, at i nogle medlemsstater er udpegelsen af en kompetent myndighed med ansvar for godkendelsesprocessen stadig under overvejelse i nogle medlemsstater eller er blevet foretaget for ganske nylig.
 3. Dette lave niveau af modtagne godkendelsesansøgninger er endnu mere udtalt i nogle medlemsstater med et betydeligt antal crowdfunding-udbydere.
  For eksempel Frankrig (estimeret befolkning: 109 crowdfunding-udbydere, 3 godkendelsesanmodninger indsendt pr. 22. marts 2022) eller Italien (estimeret befolkning på 54 crowdfunding-udbydere og ingen autorisationsanmodninger indsendt pr. 22. marts 2022).

Identificerede årsager til crowdfunding-udbyderes forsinkelse med at anmode om tilladelse i overensstemmelse med ECSPR

 1. Selvom situationen for hver enkelt crowdfunding-udbyder kan være forskellig, ser det ud til at være muligt, baseret på feedback modtaget fra interessenter, at identificere følgende sæt af grunde til at forklare EU-crowdfunding-udbydernes forsinkelse med at ansøge om en ECSPR-tilladelse:
  • Først og fremmest ser det ud til, at overgangen fra de ofte relativt lettere nationale rammer til den fulde ordning etableret af ECSPR udgør en betydelig byrde for crowdfunding-udbydere og kræver, at de i væsentlig grad omorganiserer deres organisationer, procedurer og operationer i overensstemmelse med ECSPR. Som følge heraf er en stor del af crowdfunding-udbyderne i EU endnu ikke klar til eller klar til at overholde ECSPR. Denne grund blev nøglen til at forklare forsinkelsen.
  • For det andet forventes øgede driftsomkostninger forbundet med EU SPR-overholdelse at reducere leverandørmarginer og rentabilitet. Baseret på den modtagne feedback gør ECSPR det også vanskeligt for crowdfunding-platforme at tiltrække investorer (især detailinvestorer) og de mest attraktive projekter (især på grund af tærsklen på 5.000.000 EUR fastsat i litra c) i artikel 1, stk. ECSPR). Dette tvang nogle udbydere (inklusive store) til at genoverveje deres forretningsmodel.
  • For det tredje ser det ud til, at en række crowdfunding-udbydere stadig afventer Tier 2-handling for at tilpasse deres interne procedurer til et rimeligt detaljeringsniveau, før de ansøger om tilladelse hos deres NCA, og mener desuden, at nogle spørgsmål, relateret til fortolkningen og anvendelsen af ECSPR fortjener yderligere afklaring. Selv om man anerkender, at en række Tier 2-foranstaltninger er tilgængelige i deres udkast, ser det ud til, at omkostningerne forbundet med omstrukturering af styring og operationelle arrangementer har fået en række crowdfunding-udbydere til at forsinke implementeringen af de organisatoriske ændringer, der er nødvendige for at stole på en overordnet stabil juridisk ramme ...
  • Endelig ser det ud til, at økonomisk usikkerhed de seneste 18 måneder på grund af COVID19-pandemien og den post-pandemiske situation også har spillet en rolle i forsinkelsen af ansøgningen om tilladelse i henhold til ECSPR. Potentielle konsekvenser af, at crowdfunding-udbydere forsinker anmodningen om godkendelse i henhold til ECSPR
 2. ESMA mener, at forsinkelsen af langt de fleste crowdfunding-udbydere med at ansøge om en ECSPR-tilladelse hos deres NCA'er potentielt kan have en negativ indvirkning på det europæiske crowdfundingmarked.
 3. For det første er det sandsynligt, at mange af de crowdfunding-udbydere, der endnu ikke har ansøgt, vil gøre det mod slutningen af overgangsperioden (dvs. slutningen af Q2/begyndelsen af Q3 2022). Hvis dette scenarie bliver til virkelighed, vil de nationale konkurrencemyndigheder stå over for et stort antal tilladelsesansøgninger. I nogle medlemsstater kan dette betyde flere dusin ansøgninger indgivet på samme tid. Denne pludselige strøm af ansøgninger vil gøre det vanskeligt for de nationale konkurrencemyndigheder, og især de nationale konkurrencemyndigheder i medlemsstater med et stærkt crowdfundingmarked, at give alle de ønskede godkendelser inden udgangen af overgangsperioden. (dvs. 10. november 2022). Ud af de 21 nationale konkurrencemyndigheder, der gav udtryk for deres mening om sagen, angav 16, at det under et sådant scenarie ville være svært, meget vanskeligt eller endda umuligt at give ECSPR-tilladelse til alle resterende crowdfunding-tjenesteudbydere i deres medlemsstat inden den 10. november 2022. Det skal bemærkes, at alle nationale konkurrencemyndigheder i medlemsstater med et mere aktivt crowdfundingmarked har udtrykt bekymring, idet de har fundet det vanskeligt eller umuligt at udstede en tilladelse inden den 10. november 2022.
  de der. alle resterende godkendelsesanmodninger modtages faktisk af NCA mellem slutningen af 2. og begyndelsen af 3. kvartal.
  Af de 21 nationale konkurrencemyndigheder mente 5, at udstedelse af tilladelser til alle crowdfunding-udbydere inden den 10. november 2022 ville være en nem proces, 4 forventede, at det ville være svært, 6 meget vanskeligt, og 6 fandt det umuligt.
 4. Som en konsekvens af ovenstående, forudsat at overgangsperioden ikke forlænges, forekommer det sandsynligt, at et (potentielt betydeligt) antal crowdfunding-udbydere bliver nødt til at stoppe med at levere crowdfunding-tjenester (inklusive lanceringen af nye crowdfunding-tilbud) efter den 10. november 2022.
 5. Dette vil især have 2 konsekvenser:
  • For det første vil crowdfunding-udbydere, der undlader at bestå rettidig autorisation, stoppe med at opkræve gebyrer fra kunder (investorer og projektejere), mens de fortsætter med at afholde deres faste driftsomkostninger. Denne situation kan sætte nogle af disse udbydere i økonomisk fare, nogle gange i høj grad.
  • For det andet bør igangværende crowdfunding-projekter, der tilbydes på platforme for crowdfunding-tjenesteudbydere, som ikke var godkendt før den 10. november 2022, øjeblikkeligt suspenderes. Dette kan påvirke resultaterne af investeringer i sådanne tilbud negativt, hvilket kan have negative konsekvenser for investorer, der har investeret deres penge i sådanne tilbud.

3.3. Teknisk rådgivning

ESMA opfordrer Kommissionen til at overveje, at håndhævelsen af CSAPR kræver, at eksisterende crowdfunding-udbydere foretager væsentlige ændringer i deres nuværende styring og operationelle ordninger. ESMA opfordrer også Kommissionen til nøje at overveje konsekvenserne for det europæiske crowdfundingmarked af ikke at forlænge overgangsperioden i artikel 48, stk. 1, i ECSPR.

Kommissionen anmodes specifikt om at bemærke, at det, baseret på oplysninger modtaget fra crowdfunding-udbydere og NCA, forekommer højst sandsynligt, at en række crowdfunding-udbydere ikke vil blive godkendt i henhold til ECSPR før den 10. november 2022, og at disse udbydere derfor bliver nødt til at suspendere deres forretningsaktiviteter, mens de fortsætter med at arbejde. afholder deres faste driftsomkostninger. Ophøret af eksisterende crowdfunding-tjenester kan også påvirke investorer, herunder uerfarne investorer, der har investeret i crowdfunding-projekter, der tilbydes på platforme for crowdfunding-tjenesteudbydere, der nyder fordelene ved overgangsperioden.

 

4. Virkningen af forordningen om udviklingen af nationale Crowdfunding-markeder

4.1. Mandat

Uddrag af Kommissionens anmodning om rådgivning

ESMA opfordres til at yde teknisk rådgivning for at bistå Kommissionen med at overveje behovet for at forlænge overgangsperioden for crowdfunding-tjenesteudbydere, der allerede er godkendt i henhold til national lovgivning, i overensstemmelse med forordningens artikel 48, stk. 3, og mere specifikt om følgende aspekter:

 • om forordningens indvirkning på udviklingen af nationale crowdfundingmarkeder

4.2. Analyse

 1. Som anført i afsnit 3 er der pr. 22. marts 2022 ikke meddelt tilladelse i henhold til EC SPR. ESMA er således ikke i stand til at rådgive om konsekvenserne af ECSPR.
 2. Feedback modtaget fra nogle crowdfunding-udbydere indikerede dog, at de nødvendige justeringer og usikkerheder forbundet med den kommende anvendelse af ECSPR har påvirket crowdfunding-markedet negativt, især ved at få en række aktører til at tage en forsigtig tilgang eller genoverveje deres forretningsmodel.
 3. Fra et forbrugerbeskyttelsesperspektiv forventes det, at afslutningen af overgangsperioden og den de facto EU-dækkende anvendelse af kravene i ECSPPR vil øge det beskyttelsesniveau, der tilbydes investorer i hele EU, og endnu mere for uerfarne investorer. En europæisk forbrugersammenslutning bemærkede, at en forlængelse af overgangsperioden kan være til skade for investorer, da det forlænger den situation, hvor forskellige ordninger (f.eks. ECSPR og national lovgivning) eksisterer side om side med forskellige niveauer af forbrugerbeskyttelse.

4.3. Teknisk rådgivning

Betragtning af, at ingen crowdfunding-udbyder til dato er begyndt at operere med EC SPR-tilladelsen, er ESMA ikke i stand til at rådgive Kommissionen om dens faktiske anvendelse.

 

5. Relevansen af at forlænge overgangsperioden

5.1. Mandat

Uddrag af Kommissionens anmodning om rådgivning

ESMA opfordres til at yde teknisk rådgivning for at bistå Kommissionen med at overveje behovet for at forlænge overgangsperioden for crowdfunding-tjenesteudbydere, der allerede er godkendt i henhold til national lovgivning, i overensstemmelse med forordningens artikel 48, stk. 3, og mere specifikt om følgende aspekter:

 • om hensigtsmæssigheden af at forlænge overgangsperioden

5.2. Analyse

5.2.1. Udvidelsens relevans i forhold til forbrugerbeskyttelse

 1. Lyset af det eksisterende fragmenterede investorbeskyttelsessystem på grund af de forskellige nationale lovgivninger, og som bekræftet af den EU-dækkende forbrugersammenslutning, ville en beslutning om ikke at forlænge overgangsperioden være mere passende for at sikre forbrugerbeskyttelsen. Det er faktisk i investorernes, og især uerfarne investorers, interesse i hele Unionen hurtigst muligt at drage fordel af et harmoniseret sæt regler, der giver et højt beskyttelsesniveau. Hertil kommer, som tidligere nævnt, forlængelsen af en situation, hvor forskellige ordninger (dvs. ECSPR og national lovgivning) med forskellige niveauer af forbrugerbeskyttelse eksisterer side om side, hvilket kan være til skade for det overordnede niveau af investorbeskyttelse i Unionen.
 2. Med hensyn til dette vigtige spørgsmål er det værd at bemærke, at langt de fleste crowdfunding-udbydere, der i øjeblikket nyder godt af fordelene ved overgangsperioden, har deres vedtægtsmæssige hjemsted i medlemsstater, hvor der dog findes en særlig crowdfunding-ordning, der giver en vis grad af investorbeskyttelse.
  Baseret på oplysningerne fra de nationale konkurrencemyndigheder har følgende 9 medlemsstater en særlig crowdfunding-ordning i BE, DE, EL, ES, FI, FR, IT, NL. Ifølge de nationale konkurrencemyndigheder er der 234 crowdfundingudbydere i disse 9 medlemsstater ud af i alt 271 udbydere i 22 medlemsstater

5.2.2. Ekspansionens relevans set fra crowdfundingmarkedets synspunkt

 1. Baseret på feedback modtaget fra interessenter ser det ud til, at et betydeligt antal crowdfunding-udbydere endnu ikke er klar til at operere i overensstemmelse med ECSPR af årsager beskrevet i afsnit 3.2.3. En forlængelse af overgangsperioden vil give crowdfunding-udbydere mere tid til at forberede sig. En sådan udvidelse bør dog på ingen måde være et middel for crowdfunding-udbydere til at tage en forsigtig tilgang, men snarere et middel til at presse dem til at gå over til ECSPR så hurtigt som muligt.
 2. Som bemærket i afsnit 3 er det meget lave antal godkendelsesansøgninger modtaget fra crowdfunding-tjenesteudbydere, der i øjeblikket leverer crowdfunding-tjenester i overensstemmelse med national lovgivning, bekymrende (dvs. kun 15 i 22 medlemsstater, der leverer data til ESMA, ud af den anslåede befolkning i de samme 22 medlemsstater ud af 271 Crowdfunding-udbydere).
 3. Der er en håndgribelig risiko for, at en række nationale konkurrencemyndigheder, og især de i de medlemsstater, der har det største antal crowdfunding-udbydere, ikke vil være i stand til at godkende ansøgninger fra en række crowdfunding-udbydere før den 10. november 2022. Som allerede nævnt kan de økonomiske konsekvenser af suspensionen af disse leverandører være alvorlige og påvirke de respektive nationale markeder negativt.

5.2.3. NGO'ers udtalelser om mulig udvidelse

 1. Ud af de 18 nationale konkurrencemyndigheder, der gav udtryk for deres synspunkter om dette emne, angav 10 6 nationale konkurrencemyndigheder, at de anså en forlængelse af overgangsperioden for at være uønsket, og 12 nationale konkurrencemyndigheder gav udtryk for, at en sådan forlængelse ville være ønskelig.
 2. De 10 nationale konkurrencemyndigheder, der anser fornyelse som ønskelig, er fra medlemsstater, der repræsenterer næsten 84 % (227 virksomheder ud af 271) af det samlede antal crowdfunding-udbydere i Unionen.

5.3. Teknisk rådgivning

Mens forlængelsen af overgangsperioden vil forsinke anvendelsen af de aftalte investorbeskyttelsesregler, ser det ud til, at de risici, der er på spil for det europæiske crowdfundingmarked som helhed, er betydelige, hvis forlængelsen ikke gennemføres. Af denne grund støtter ESMA en forlængelse af overgangsperioden. Samtidig mener ESMA, at en sådan udvidelse bør udformes (i) på en sådan måde, at man undgår yderligere unødige forsinkelser i overgangen til ECSPR, og samtidig (ii) det sikres, at ingen eksisterende crowdfunding-udbydere med en afventende godkendelsesanmodning i sidste ende stoppe sine aktiviteter.

Derfor opfordrer ESMA Kommissionen til at undersøge muligheden for kun at forlænge overgangsperioden til gavn for crowdfunding-tjenesteudbydere, der i øjeblikket opererer i henhold til national lovgivning, og som har ansøgt om en tilladelse i henhold til ECSPR inden udgangen af den nuværende overgangsperiode.

Til dette formål, og for at lette den korrekte og rettidige behandling af ansøgninger modtaget af NCA, foreslår ESMA, at en sådan forlængelse udvides til crowdfunding-udbydere, der har ansøgt om en godkendelse i henhold til ECSPR senest den 1. oktober 2022.