et

ESMA lõpparuanne

See artikkel ei ole juriidiline nõuanne.

Üleminekuperiood ühisrahastusteenuste osutamiseks ELis

19.05.2022

Lõplik aruanne

ESMA tehniline nõustamine komisjonile üleminekuperioodi pikendamise võimaluse kohta vastavalt määruse (EL) 2020/1503 artikli 48 lõikele 3

ESMA
19. mai 2022
ESMA35-42-1445

 1. Sisukord
 2. Võtmepunktid
 3. Määruse kohaldamine ühisrahastusteenuse osutajatele, kes osutavad ühisrahastusteenust ainult riiklikul alusel
 4. Määruse mõju riiklike ühisrahastusturgude arengule
 5. Üleminekuperioodi pikendamise asjakohasus

2. Võtmepunktid

Avaldamise põhjused

Määruse (EL) 2020/1503 („ECSPR“) artikli 48 lõikes 1 on sätestatud „üleminekuperiood siseriikliku õiguse kohaselt osutatavatele ühisrahastusteenustele“. Eelkõige võimaldab see ühisrahastusteenuse pakkujatel jätkata vastavalt kohaldatavale siseriiklikule õigusele ECSPR-i reguleerimisalasse kuuluvate ühisrahastusteenuste osutamist kuni 10. novembrini 2022 või kuni neile antakse luba vastavalt ECSPR-i artiklile 12. . , olenevalt sellest, kumb saabub varem.

ECSPRi artikli 48 lõikes 3 on sätestatud, et Euroopa Komisjon (edaspidi "komisjon") peab pärast konsulteerimist Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega (edaspidi "ESMA") hindama teatavaid aspekte, mis on olulised üleminekuperioodi pikendamise üle otsustamisel. (üks). Soovitatav on kasutada ECSPR-i.

29. märtsil 2022 sai ESMA komisjonilt ametliku taotluse (volitused) anda 27. maiks 2022 tehnilist nõu ECSPRi artikli 48 lõikes 3 osutatud aspektide kohta, nimelt:

 • määruse kohaldamise kohta ühisrahastusteenuse osutajatele, kes osutavad ühisrahastusteenuseid ainult riiklikul alusel;
 • määruse mõju kohta riiklike ühisrahastusturgude arengule ja rahastamisele juurdepääsule; ja
 • üleminekuperioodi pikendamise otstarbekuse kohta.

Arvestades nõustamise ajapiiranguid, on ESMA korraldanud ainult sihtotstarbelisi mitteavalikke konsultatsioone riiklike ametiasutuste, peamiste sidusrühmade ja peamiste Euroopa tarbijaühendustega.

ESMA on saanud andmed järgmise 22 liikmesriigi pädevatelt asutustelt: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, RO, SK.

Sisu

Lõpparuanne sisaldab ESMA tehnilisi nõuandeid. 3. jaos käsitletakse määruse kohaldamist ühisrahastusteenuse osutajatele, kes osutavad ühisrahastusteenuseid ainult riiklikul alusel, 4. jaos käsitletakse määruse mõju riiklike ühisrahastusturgude arengule ja rahastamisele juurdepääsule ning 5. jaos käsitletakse asjakohasust. üleminekuperioodi pikendamisest.

Järgmised sammud

Lõpparuanne esitati Euroopa Komisjonile 27. mail 2022. aastal.

Definitsioonid ja lühendid

 • ECSPR – määrus (EL) 2020:1503, 7. oktoober 2020 Euroopa ettevõtete ühisrahastusteenuste pakkujate kohta
 • KIIS – investeeringute põhiteabe bülletään, millele viidatakse ECSPRi artiklis 23
 • NCA – riiklik pädev asutus
 • Q&A – küsimus ja vastus

 

3. Määruse kohaldamine ühisrahastusteenuse osutajatele, kes osutavad ühisrahastusteenust ainult riiklikul alusel

 

3.1. Mandaat

Väljavõte komisjoni nõuandetaotlusest

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvel palutakse anda tehnilist nõu, et aidata komisjonil kaaluda vajadust pikendada üleminekuperioodi ühisrahastusteenuse osutajate jaoks, kellel on juba siseriikliku õiguse alusel tegevusluba kooskõlas määruse artikli 48 lõikega 3, ning täpsemalt järgmiste aspektide osas:

 • määruse kohaldamise kohta ühisrahastusteenuse osutajatele, kes osutavad ühisrahastusteenuseid ainult riiklikul alusel;

 

3.2. Analüüs

3.2.1. ECSPRi eeldatav mõju ühisrahastusteenuse pakkujatele, kes saavad kasu üleminekuperioodist

 1. ECSPR-i artikli 48 lõige 1 sätestab, et „ühisrahastusteenuse pakkujad võivad kooskõlas kohaldatava siseriikliku õigusega jätkata käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate ühisrahastusteenuste osutamist kuni 10. novembrini 2022 või kuni neile on antud luba, viidatud artiklis 12, olenevalt sellest, kumb saabub varem.”
 2. 10. novembril 2021 avaldatud küsimuses ja vastuses selgitas komisjon, et „(...) vastavalt „siseriiklikule õigusele” tuleks üleminekuperioodi lugeda kohaldatavaks kõikidele organisatsioonidele, kes osutavad ECSPRi alusel ühisrahastusteenuseid. mis „siseriiklik õigus” võib olla kas konkreetne ühisrahastamise kord või muu kohaldatav seadus või lihtsalt eraõigus, mida kohaldatakse ühisrahastustoimingute suhtes selles konkreetses liikmesriigis.
  Q&A 2.1
 3. Sellest tulenevalt tegutseb enamik enne ECSPRi jõustumist (st 10. novembril 2021) tegutsenud ühisrahastuse pakkujaid nüüd ECSPR-i artikli 48 lõikes 1 sätestatud üleminekuperioodi jooksul siseriikliku õiguse alusel.
 4. Riikliku konkurentsiasutuselt saadud tagasiside põhjal näib, et üleminek asjakohastelt riiklikelt seadustelt ECSPRi raamistikule on kogu liidu ühisrahastamise pakkujatele eeldatavasti koormav.
 5. Tõepoolest, ESMA-le tagasisidet andnud 22 liikmesriigi konkurentsiasutusest 13 märkisid, et nende liikmesriigis ei kohaldata siseriikliku õiguse alusel erikohtlemist. Nendes liikmesriikides asutatud ühisrahastamise pakkujate jaoks osutub ECSPRi ulatuslike nõuete täitmine suureks väljakutseks.
  Need. ühisrahastamist käsitlevad õigusaktid, mõned või kõik ECSPRiga hõlmatud peamised organisatsioonilised ja investorite kaitse aspektid
 6. Ülejäänud üheksa liikmesriigi – liikmesriikide konkurentsiasutused, kus varem oli ühisrahastamisele spetsiaalne kord – arvutasid kõik välja, et ECSPRiga kohanemine osutub ühisrahastamise pakkujate jaoks siiski koormavaks.
  2 riiklikku konkurentsiasutust märkisid, et vajalikud kohandused oleksid mõõdukalt koormavad (vaja on mõningaid olulisi kohandusi), 4 riigi konkurentsiasutust märkisid, et kohandamine oleks koormav (vaja on mõningaid olulisi kohandusi) ja 3 riigi konkurentsiasutust
 7. ECSPR-iga kehtestatud režiimi mõningaid aspekte märgiti konkreetselt kui eriti raskesti rakendatavaid olemasolevas organisatsioonis, näiteks KIIS-i nõuded, teave investoritele laenupõhiste ühisrahastuspakkumiste kohta, huvide konfliktid, hoiu- ja makseteenused või sissepääs. teadmiste test.

 

3.2.2. ECSPR-i taotluse praegune olek ühisrahastusteenuse pakkujatele, kes saavad kasu üleminekuperioodist

 1. NCA-lt kogutud andmete põhjal ilmneb, et 22. märtsi 2022 seisuga ei ole ECSPR-i alusel volitatud ühtegi ühisrahastusteenuse pakkujat.
  ESMA on teadlik, et liidus on alates 22. märtsist 2022 välja antud vähemalt üks EC SPRi kohane luba
 2. Samuti ilmneb, et selle kuupäeva seisuga on ECSPR-i alusel tegevusluba taotlenud vaid 15 ühisrahastusplatvormi hinnanguliselt 271 ELi platvormist, millel praegu on üleminekuperiood (st 94,5% liidu ühisrahastusteenuse pakkujatest ei ole taotlust taotlenud ECSPRi kohase loa saamiseks sel kellaajal). Samuti tuleks märkida, et mõnes liikmesriigis on loa andmise eest vastutava pädeva asutuse määramine mõnes liikmesriigis veel kaalumisel või on seda tehtud väga hiljuti.
 3. Saadud loataotluste madal tase on veelgi märgatavam mõnes liikmesriigis, kus on märkimisväärne hulk ühisrahastusteenuse pakkujaid.
  Näiteks Prantsusmaa (hinnanguline rahvaarv: 109 ühisrahastusteenuse pakkujat, 22. märtsi 2022 seisuga esitatud 3 autoriseerimistaotlust) või Itaalia (hinnanguliselt 54 ühisrahastusteenuse pakkujat ja 22. märtsi 2022 seisuga pole ühtegi autoriseerimistaotlust esitatud).

Tehti kindlaks põhjused, miks ühisrahastusteenuse pakkujad viivitavad volituse taotlemisel vastavalt ECSPR-ile

 1. Kuigi iga ühisrahastusteenuse pakkuja olukord võib olla erinev, näib sidusrühmadelt saadud tagasiside põhjal võimalik välja selgitada järgmised põhjused, miks liidu ühisrahastusteenuse pakkujad viivitavad ECSPR-i loa taotlemisel:
  • Esiteks näib, et üleminek sageli suhteliselt leebemalt riiklikult raamistikult ECSPRiga kehtestatud täielikule korrale kujutab ühisrahastuse pakkujatele märkimisväärset koormust ja nõuab neilt oma organisatsioonide, protseduuride ja tegevuste olulist ümberkorraldamist kooskõlas ECSPRiga. Sellest tulenevalt ei ole suur osa liidu ühisrahastamise pakkujatest veel valmis või valmis ECSPR-i järgima. See põhjus sai viivituse selgitamise võtmeks.
  • Teiseks peaksid ELi SPR-i järgimisega seotud suurenenud tegevuskulud vähendama tarnijate marginaale ja kasumlikkust. Samuti raskendab ECSPR saadud tagasiside põhjal ühisrahastusplatvormidel investorite (eriti jaeinvestorite) ja kõige atraktiivsemate projektide meelitamist (eelkõige artikli 1 lõike 2 punktis c sätestatud 5 000 000 euro suuruse künnise tõttu). ECSPR). See sundis mõningaid teenusepakkujaid (sh suuri) oma ärimudelit ümber vaatama.
  • Kolmandaks näib, et mitmed ühisrahastamise pakkujad ootavad endiselt 2. tasandi meetmeid, et kohandada oma siseprotseduurid mõistliku üksikasjalikkuse tasemele, enne kui nad taotlevad loa taotlemist oma riigi pädevalt asutuselt, ning usuvad lisaks, et mõned probleemid, mis on seotud direktiivi tõlgendamise ja kohaldamisega. ECSPR väärib täiendavat selgitust. Tunnistades, et mitmed 2. tasandi meetmed on kavandi kujul kättesaadavad, näib, et juhtimise ja tegevuskorralduse ümberkorraldamisega seotud kulud on pannud mitmed ühisrahastuse pakkujad viivitama üldisele stabiilsele õiguslikule raamistikule tuginemiseks vajalike organisatsiooniliste muudatuste rakendamist. ..
  • Lõpuks näib, et COVID19 pandeemiast ja pandeemiajärgsest olukorrast tingitud rahaline ebakindlus viimase 18 kuu jooksul on samuti mänginud rolli ECSPR-i alusel loa taotlemise viibimises. Võimalikud tagajärjed, kui ühisrahastusteenuse pakkujad viivitavad ECSPRi alusel loa taotlemisega
 2. ESMA usub, et enamiku ühisrahastamise pakkujate viivitus ECSPR-i loa taotlemisel oma riikide konkurentsiasutustelt võib avaldada negatiivset mõju Euroopa ühisrahastamise turule.
 3. Esiteks on tõenäoline, et paljud ühisrahastuse pakkujad, kes pole veel taotlenud, teevad seda üleminekuperioodi lõpus (st 2022. aasta II kvartali lõpus/3. kvartali alguses). Kui see stsenaarium teoks saab, on liikmesriikide konkurentsiasutustel ees suur hulk loataotlusi. Mõnes liikmesriigis võib see tähendada mitukümmend samaaegset taotlust. See äkiline taotluste tulv raskendab liikmesriikide konkurentsiasutustel ja eriti tugeva ühisrahastuse turuga liikmesriikide konkurentsiasutustel kõigi taotletud lubade andmise enne üleminekuperioodi lõppu. (st 10. november 2022). Tõepoolest, 21-st selles küsimuses arvamust avaldanud liikmesriigi konkurentsiasutusest 16 märkisid, et sellise stsenaariumi korral oleks ECSPR-i loa andmine kõigile ülejäänud ühisrahastusteenuse pakkujatele nende liikmesriigis 10. novembriks 2022 keeruline, väga raske või isegi võimatu. Tuleb märkida, et kõik aktiivsema ühisrahastuse turuga liikmesriikide konkurentsiasutused on väljendanud muret, pidades loa väljastamist enne 10. novembrit 2022 keeruliseks või võimatuks.
  need. Kõik ülejäänud autoriseerimistaotlused laekub riigi konkurentsiasutusele tõepoolest ajavahemikus 2. kvartali lõpust kuni 3. kvartali alguseni.
  21 riiklikust konkurentsiasutusest 5 leidis, et kõikidele ühisrahastuse pakkujatele lubade väljastamine 10. novembriks 2022 on lihtne protsess, 4 arvasid, et see on keeruline, 6 väga raske ja 6 pidas seda võimatuks.
 4. Eeltoodust tulenevalt, eeldusel, et üleminekuperioodi ei pikendata, tundub tõenäoline, et (potentsiaalselt märkimisväärne) hulk ühisrahastusteenuse pakkujaid peavad pärast 10. novembrit 2022 ühisrahastusteenuste osutamise (sealhulgas uute ühisrahastuspakkumiste käivitamise) lõpetama.
 5. Sellel on eelkõige kaks tagajärge:
  • Esiteks peavad ühisrahastuse pakkujad, kes ei anna õigeaegselt luba, lõpetama klientidelt (investoritelt ja projektiomanikelt) tasu võtmise, jätkates samal ajal nende püsikulude kandmist. Selline olukord võib panna mõned neist teenusepakkujatest finantsriski, mõnikord suurel määral.
  • Teiseks tuleks viivitamatult peatada käimasolevad ühisrahastusteenuse pakkujate platvormidel pakutavad ühisrahastusprojektid, mis ei saanud volitust enne 10. novembrit 2022. See võib negatiivselt mõjutada sellistesse pakkumistesse tehtud investeeringute tootlust, millel võivad olla negatiivsed tagajärjed investoritele, kes on sellistesse pakkumistesse oma raha investeerinud.

3.3. Tehniline nõustamine

ESMA kutsub komisjoni üles arvestama, et CSAPRi jõustamine nõuab, et olemasolevad ühisrahastamise pakkujad teeksid oma praeguses juhtimis- ja tegevuskorralduses olulisi muudatusi. ESMA kutsub ka komisjoni üles hoolikalt kaaluma, millist mõju avaldab Euroopa ühisrahastusturule ECSPRi artikli 48 lõikes 1 sätestatud üleminekuperioodi pikendamata jätmine.

Komisjonil palutakse konkreetselt märkida, et ühisrahastusteenuse pakkujatelt ja riigi konkurentsiasutuselt saadud teabe põhjal on väga tõenäoline, et mitmetele ühisrahastusteenuse pakkujatele antakse ECSPR-i alusel tegevusluba alles 10. novembril 2022 ja et need pakkujad peavad seetõttu peatada oma äritegevuse.töö jätkamise ajal. kanda oma püsikulud. Olemasolevate ühisrahastusteenuste lõpetamine võib mõjutada ka investoreid, sealhulgas kogenematuid investoreid, kes on investeerinud üleminekuperioodi hüvesid nautivate ühisrahastusteenuse pakkujate platvormidel pakutavatesse ühisrahastusprojektidesse.

 

4. Määruse mõju riiklike ühisrahastusturgude arengule

4.1. Mandaat

Väljavõte komisjoni nõuandetaotlusest

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvel palutakse anda tehnilist nõu, et aidata komisjonil kaaluda vajadust pikendada üleminekuperioodi ühisrahastusteenuse osutajate jaoks, kellel on juba siseriikliku õiguse alusel tegevusluba kooskõlas määruse artikli 48 lõikega 3, ning täpsemalt järgmiste aspektide osas:

 • määruse mõju kohta riiklike ühisrahastusturgude arengule

4.2. Analüüs

 1. Nagu punktis 3 märgitud, ei ole 22. märtsi 2022 seisuga EÜ SPR alusel luba väljastatud. Seega ei saa ESMA anda nõu ECSPRi mõjude kohta.
 2. Mõnelt ühisrahastuse pakkujalt saadud tagasiside näitas aga, et ECSPRi eelseisva rakendamisega seotud vajalikud kohandused ja ebakindlus on ühisrahastuse turgu negatiivselt mõjutanud, eelkõige pannes paljud osalejad ettevaatlikult lähenema või oma ärimudelit ümber mõtlema.
 3. Tarbijakaitse seisukohast eeldatakse, et üleminekuperioodi lõpp ja ECSPRis sätestatud nõuete de facto üleliiduline kohaldamine tõstab investoritele pakutava kaitse taset kogu ELis ja veelgi enam. kogenematutele investoritele. Üks Euroopa tarbijate ühendus märkis, et üleminekuperioodi pikendamine võib olla investoritele kahjulik, kuna see pikendab olukorda, kus erinevad korrad (nt ECSPR ja riiklikud seadused) eksisteerivad koos erinevate tarbijakaitsetasemetega.

4.3. Tehniline nõustamine

Arvestades, et ükski ühisrahastusteenuse pakkuja ei ole seni EÜ SPR-loaga tegevust alustanud, ei saa ESMA komisjonile selle tegeliku kohaldamise kohta nõu anda.

 

5. Üleminekuperioodi pikendamise asjakohasus

5.1. Mandaat

Väljavõte komisjoni nõuandetaotlusest

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvel palutakse anda tehnilist nõu, et aidata komisjonil kaaluda vajadust pikendada üleminekuperioodi ühisrahastusteenuse osutajate jaoks, kellel on juba siseriikliku õiguse alusel tegevusluba kooskõlas määruse artikli 48 lõikega 3, ning täpsemalt järgmiste aspektide osas:

 • üleminekuperioodi pikendamise otstarbekuse kohta

5.2. Analüüs

5.2.1. Laienduse asjakohasus tarbijakaitse seisukohalt

 1. Võttes arvesse olemasolevat killustatud investorikaitsesüsteemi, mis on tingitud siseriiklike õigusaktide mitmekesisusest ja nagu on kinnitanud ka kogu ELi hõlmav tarbijaühendus, oleks tarbijakaitse tagamiseks sobivam otsus mitte pikendada üleminekuperioodi. Tõepoolest, kogu liidu investorite ja eriti kogenematute investorite huvides on saada võimalikult kiiresti kasu ühtlustatud eeskirjadest, mis tagavad kõrgetasemelise kaitse. Lisaks, nagu eelnevalt öeldud, olukorra pikenemine, kus eksisteerivad kõrvuti erinevad süsteemid (st ECSPR ja riiklikud seadused) ja erineva tarbijakaitse tasemega, mis võib kahjustada investorite kaitse üldist taset liidus.
 2. Selles olulises küsimuses väärib märkimist, et valdava enamuse ühisrahastamise pakkujatest, kes praegu üleminekuperioodi eeliseid naudivad, on registrijärgne asukoht liikmesriikides, kus aga on olemas spetsiaalne ühisrahastamise kord, mis tagab investorite teatud kaitse.
  Riikide konkurentsiasutuste esitatud teabe põhjal on BE, DE, EL, ES, FI, FR, IT, NL spetsiaalne ühisrahastamise kord järgmistes 9 liikmesriigis. Riikide konkurentsiasutuste andmetel on nendes 9 liikmesriigis 234 ühisrahastusteenuse pakkujat 22 liikmesriigi 271-st.

5.2.2. Laienemise asjakohasus ühisrahastusturu seisukohalt

 1. Sidusrühmadelt saadud tagasiside põhjal näib, et märkimisväärne hulk ühisrahastuse pakkujaid ei ole punktis 3.2.3 kirjeldatud põhjustel veel valmis ECSPRi kohaselt tegutsema. Üleminekuperioodi pikendamine annab ühisrahastuse pakkujatele rohkem aega ettevalmistusteks. Selline pikendamine ei tohiks aga mingil juhul olla vahend, mille abil ühisrahastuse pakkujad suhtuksid ettevaatlikult, vaid pigem vahend, mis sunnib neid võimalikult kiiresti üle minema ECSPR-ile.
 2. Lisaks, nagu on märgitud 3. jaos, on murettekitav väga väike loataotluste arv, mis on saadud ühisrahastusteenuse pakkujatelt, kes praegu pakuvad ühisrahastusteenuseid vastavalt siseriiklikele õigusaktidele (st ainult 15 22 liikmesriigist, kes esitavad ESMA-le andmeid, hinnanguline elanikkond samas 22 liikmesriigis 271 ühisrahastusteenuse pakkujast).
 3. On käegakatsutav oht, et mitmed riiklikud konkurentsiasutused ja eriti nende liikmesriikide konkurentsiasutused, kus on kõige rohkem ühisrahastusteenuse pakkujaid, ei saa mitmete ühisrahastusteenuse pakkujate taotlusi heaks kiita enne 10. novembrit 2022. Nagu juba arutatud, võivad nende tarnijate tegevuse peatamise rahalised tagajärjed olla tõsised ja mõjutada negatiivselt vastavaid riiklikke turge.

5.2.3. Vabaühenduste arvamused võimaliku laienemise kohta

 1. 18 riigi konkurentsiasutust, kes avaldasid sel teemal oma seisukohti, märkisid 10 6 riigi konkurentsiasutust, et nad peavad üleminekuperioodi pikendamist ebasoovitavaks ja 12 riigi konkurentsiasutust avaldasid arvamust, et selline pikendamine oleks soovitav.
 2. Kümme liikmesriigi konkurentsiasutust, kes peavad uuendamist soovitavaks, on pärit liikmesriikidest, mis moodustavad peaaegu 84% (227 ettevõtet 271-st) liidu ühisrahastuse pakkujate koguarvust.

5.3. Tehniline nõustamine

Kuigi üleminekuperioodi pikendamine lükkab kokkulepitud investorikaitse eeskirjade kohaldamist edasi, näib, et kui pikendamist ei rakendata, on Euroopa ühisrahastusturu kui terviku jaoks olulised riskid. Seetõttu toetab ESMA üleminekuperioodi pikendamist. Samal ajal usub ESMA, et selline pikendamine tuleks kavandada i) nii, et vältida täiendavaid põhjendamatuid viivitusi ECSPR-ile üleminekul, tagades samal ajal, et ükski olemasolev ühisrahastusteenuse pakkuja, kellel on ootel loataotlus, oma tegevust lõpetama.

Seetõttu kutsub Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve komisjoni üles uurima võimalust pikendada üleminekuperioodi ainult nende ühisrahastusteenuse pakkujate huvides, kes praegu tegutsevad siseriikliku õiguse alusel ja kes on enne praeguse üleminekuperioodi lõppu taotlenud ECSPRi alusel tegevusluba.

Selleks ning NCA-le laekunud taotluste nõuetekohase ja õigeaegse menetlemise hõlbustamiseks teeb ESMA ettepaneku laiendada sellist pikendust ühisrahastuse pakkujatele, kes on taotlenud ECSPRi alusel tegevusluba 1. oktoobriks 2022.