fi

ESMA:n loppuraportti

Tämä artikkeli ei ole oikeudellinen neuvo.

Siirtymäkausi joukkorahoituspalvelujen tarjoamiselle EU:ssa

19.05.2022

Loppuraportti

EAMV:n tekninen neuvonta komissiolle mahdollisuudesta jatkaa siirtymäkautta asetuksen (EU) 2020/1503 48 artiklan 3 kohdan mukaisesti

ESMA
19. toukokuuta 2022
ESMA35-42-1445

 1. Sisällysluettelo
 2. Avainkohdat
 3. Asetuksen soveltaminen joukkorahoituspalvelujen tarjoajiin, jotka tarjoavat joukkorahoituspalveluita vain kansallisesti
 4. Asetuksen vaikutus kansallisten joukkorahoitusmarkkinoiden kehitykseen
 5. Siirtymäkauden pidentämisen merkitys

2. Avainkohdat

Julkaisun syyt

Asetuksen (EU) 2020/1503 ("ECSPR") 48 artiklan 1 kohdassa säädetään "siirtymäkaudesta kansallisen lainsäädännön mukaisesti tarjottaville joukkorahoituspalveluille". Erityisesti se antaa joukkorahoituspalvelun tarjoajille mahdollisuuden jatkaa sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti ECSPR:n soveltamisalaan kuuluvien joukkorahoituspalvelujen tarjoamista 10.11.2022 saakka tai kunnes niille on myönnetty ECSPR:n artiklan 12 mukainen lupa. . , kumpi tulee ensin.

ECSPR:n 48 artiklan 3 kohdassa säädetään, että Euroopan komission ("komissio") on Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista (EAMV) kuultuaan arvioitava tiettyjä näkökohtia, jotka ovat merkityksellisiä määritettäessä, onko siirtymäkauden pidentämiseen tarkoitettu (yksi). On suositeltavaa käyttää ECSPR:ää.

EAMA vastaanotti 29. maaliskuuta 2022 komissiolta muodollisen pyynnön (valtuutuksen) toimittaa 27. toukokuuta 2022 mennessä teknistä neuvontaa ECSPR:n 48 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista näkökohdista, nimittäin:

 • asetuksen soveltamisesta joukkorahoituspalvelujen tarjoajiin, jotka tarjoavat joukkorahoituspalveluja vain kansallisesti;
 • asetuksen vaikutuksesta kansallisten joukkorahoitusmarkkinoiden kehitykseen ja rahoituksen saatavuuteen; ja
 • siirtymäkauden pidentämisen tarkoituksenmukaisuudesta.

Neuvonnan aikarajoitusten vuoksi EAMV on toteuttanut vain kohdennettuja ei-julkisia kuulemismenettelyjä kansallisten viranomaisten, keskeisten sidosryhmien ja keskeisten eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen kanssa.

EAMV on saanut tiedot seuraavien 22 jäsenvaltion kansallisilta toimivaltaisilta viranomaisilta: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, RO, SK.

Sisältö

Loppuraportti sisältää EAMV:n teknisiä neuvoja. Luvussa 3 käsitellään asetuksen soveltamista joukkorahoituspalveluja ainoastaan kansallisesti tarjoaviin joukkorahoituspalvelun tarjoajiin, 4 jaksossa asetuksen vaikutusta kansallisten joukkorahoitusmarkkinoiden kehitykseen ja rahoituksen saatavuuteen ja luvussa 5 käsitellään asian merkitystä. siirtymäajan pidentämisestä.

Seuraavat vaiheet

Loppuraportti toimitettiin Euroopan komissiolle 27.5.2022.

Määritelmät ja lyhenteet

 • ECSPR – Asetus (EU) 2020:1503, 7.10.2020 eurooppalaisista joukkorahoituspalvelujen tarjoajista yrityksille
 • KIIS - Avainsijoitustiedote, johon viitataan ECSPR:n artiklassa 23
 • NCA – kansallinen toimivaltainen viranomainen
 • Q&A - Kysymys ja vastaus

 

3. Asetuksen soveltaminen joukkorahoituspalvelujen tarjoajiin, jotka tarjoavat joukkorahoituspalveluita vain kansallisesti

 

3.1. Mandaatti

Ote komission neuvontapyynnöstä

EAMV:ta pyydetään antamaan teknisiä neuvoja, jotka auttavat komissiota harkitsemaan tarvetta jatkaa siirtymäkautta joukkorahoituspalveluntarjoajille, joille on jo myönnetty lupa kansallisen lainsäädännön mukaisesti asetuksen 48 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja erityisesti seuraavista seikoista:

 • asetuksen soveltamisesta joukkorahoituspalvelujen tarjoajiin, jotka tarjoavat joukkorahoituspalveluja vain kansallisesti;

 

3.2. Analyysi

3.2.1. ECSPR:n odotettu vaikutus siirtymäkaudesta hyötyviin joukkorahoituspalveluntarjoajiin

 1. ECSPR:n 48 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ”Joukkorahoituspalvelun tarjoajat voivat jatkaa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien joukkorahoituspalvelujen tarjoamista sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti 10.11.2022 asti tai kunnes niille on myönnetty lupa, 12 artiklaan sen mukaan, kumpi tulee ensin."
 2. Komissio selvensi 10.11.2021 julkaistussa kysymyksessä ja vastauksessa, että "(...) siirtymäkauden olisi katsottava sovellettavan kaikkiin ECSPR:n nojalla joukkorahoituspalveluja tarjoaviin organisaatioihin "kansallisen lain" mukaisesti. joka "kansallinen laki" voi olla joko tietty joukkorahoitusjärjestelmä tai muu sovellettava laki tai yksinkertaisesti yksityisoikeus, jota sovelletaan joukkorahoitustoimiin kyseisessä jäsenvaltiossa.
  Q&A 2.1
 3. Näin ollen useimmat joukkorahoituksen tarjoajat, jotka olivat toimineet ennen ECSPR:n voimaantuloa (eli 10.11.2021), toimivat nyt kansallisen lainsäädännön mukaisesti ECSPR:n 48 artiklan 1 kohdassa säädetyn siirtymäkauden aikana.
 4. NCA:lta saadun palautteen perusteella vaikuttaa siltä, että siirtymisen asiaankuuluvista kansallisista laeista ECSPR-kehykseen odotetaan olevan työlästä joukkorahoitustarjoajille kaikkialla unionissa.
 5. EAMV:lle palautetta antaneista 22 kansallisesta kilpailuviranomaisesta 13 ilmoitti, ettei niiden jäsenvaltiossa ole kansallisen lainsäädännön mukaista erityiskohtelua. Näihin jäsenvaltioihin sijoittautuneille joukkorahoituspalveluntarjoajille ECSPR:n kattavien vaatimusten täyttäminen on suuri haaste.
  Nuo. joukkorahoitusta koskeva lainsäädäntö, jotkin tai kaikki ECSPR:n kattamat keskeiset organisatoriset ja sijoittajansuojanäkökohdat
 6. Muiden yhdeksän jäsenvaltion kansalliset kilpailuviranomaiset – niissä, joissa aiemmin oli joukkorahoituskohtainen järjestelmä – kaikki laskivat, että ECSPR:ään mukautuminen osoittautuisi kuitenkin työlääksi joukkorahoituksen tarjoajille.
  2 kansallista kilpailuviranomaista ilmoitti, että tarvittavat mukautukset olisivat kohtalaisen raskaita (joitakin merkittäviä mukautuksia tarvitaan), 4 kansallista kilpailuviranomaista ilmoitti, että mukauttaminen olisi työlästä (joitakin merkittäviä mukautuksia tarvitaan) ja 3 kansallista kilpailuviranomaista.
 7. Jotkin ECSPR:n perustaman järjestelmän osat todettiin erityisen vaikeiksi toteuttaa olemassa olevassa organisaatiossa, kuten KIIS-vaatimukset, tiedot sijoittajille lainapohjaisista joukkorahoitustarjouksista, eturistiriidat, säilytys- ja maksupalvelut tai sisäänpääsy. tiedon testi.

 

3.2.2. ECSPR-hakemuksen nykyinen tila joukkorahoituspalveluntarjoajille, jotka hyötyvät siirtymäkaudesta

 1. NCA:lta kerättyjen tietojen perusteella näyttää siltä, että 22.3.2022 mennessä yhdelläkään joukkorahoituspalvelun tarjoajalla ei ole ollut ECSPR:n lupaa.
  ESMA on tietoinen, että unionissa on myönnetty vähintään yksi EY SPR:n mukainen lupa 22.3.2022 lähtien.
 2. Vaikuttaa myös siltä, että tähän päivämäärään mennessä vain 15 joukkorahoitusalustaa on hakenut ECSPR:n mukaista toimilupaa arviolta 271 EU-alustasta, jotka nauttivat tällä hetkellä siirtymäajasta (eli 94,5 % unionin joukkorahoituspalveluntarjoajista ei ole hakenut hakemusta ECSPR:n mukaista lupaa tuona päivänä). On myös huomattava, että joissakin jäsenvaltioissa lupamenettelystä vastaavan toimivaltaisen viranomaisen nimeämistä harkitaan edelleen joissakin jäsenvaltioissa tai se on tehty vasta äskettäin.
 3. Tämä vastaanotettujen lupahakemusten alhainen määrä on vielä selvempi joissakin jäsenvaltioissa, joissa joukkorahoituspalveluntarjoajia on huomattava määrä.
  Esimerkiksi Ranska (arvioitu väkiluku: 109 joukkorahoituspalveluntarjoajaa, 3 valtuutuspyyntöä lähetetty 22.3.2022 mennessä) tai Italia (arviolta 54 joukkorahoituspalveluntarjoajaa eikä yhtään valtuutuspyyntöä lähetetty 22.3.2022 mennessä).

Tunnistettiin syyt joukkorahoituspalvelujen tarjoajien viivästymiseen ECSPR:n mukaisen luvan pyytämisessä

 1. Vaikka kunkin joukkorahoituspalveluntarjoajan tilanne voi olla erilainen, näyttää siltä, että sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella on mahdollista tunnistaa seuraavat syyt unionin joukkorahoitustarjoajien viivästymiseen ECSPR-luvan hakemisessa:
  • Ensinnäkin näyttää siltä, että siirtyminen usein suhteellisen kevyemmästä kansallisesta kehyksestä ECSPR:n luomaan täysimääräiseen järjestelmään muodostaa merkittävän taakan joukkorahoituksen tarjoajille ja vaatii niitä organisoimaan merkittävästi uudelleen organisaationsa, menettelynsä ja toimintansa ECSPR:n mukaisesti. Näin ollen suuri osa joukkorahoitustarjoajista unionissa ei ole vielä valmis tai valmis noudattamaan ECSPR:ää. Tästä syystä tuli avain viivästymisen selittämiseen.
  • Toiseksi EU SPR:n noudattamiseen liittyvien kohonneiden käyttökustannusten odotetaan vähentävän toimittajien katteita ja kannattavuutta. Saadun palautteen perusteella ECSPR vaikeuttaa myös joukkorahoitusalustojen houkuttelemista sijoittajien (erityisesti yksityissijoittajien) ja houkuttelevimpien hankkeiden houkuttelemiseksi (erityisesti 1 artiklan 2 kohdan c alakohdassa asetetun 5 000 000 euron kynnyksen vuoksi). ECSPR). Tämä pakotti jotkin palveluntarjoajat (mukaan lukien suuret) harkitsemaan uudelleen liiketoimintamalliaan.
  • Kolmanneksi näyttää siltä, että useat joukkorahoituspalveluntarjoajat odottavat edelleen tason 2 toimia mukauttaakseen sisäiset menettelynsä kohtuullisen yksityiskohtaisiksi ennen valtuutuksen hakemista kansalliselta kilpailuviranomaiselta, ja uskovat lisäksi, että jotkin rahoituksen tulkintaan ja soveltamiseen liittyvät ongelmat. ECSPR ansaitsee lisäselvitystä. Vaikka myönnetäänkin, että useita tason 2 toimenpiteitä on saatavilla luonnosmuodossaan, näyttää siltä, että hallinnon ja toimintajärjestelyjen uudelleenjärjestelyyn liittyvät kustannukset ovat saaneet monet joukkorahoitustarjoajat viivyttämään niiden organisaatiomuutosten toteuttamista, jotka ovat tarpeen yleisen vakaan oikeudellisen kehyksen luomiseksi. .
  • Lopuksi näyttää siltä, että COVID19-pandemian ja pandemian jälkeisen tilanteen aiheuttama taloudellinen epävarmuus viimeisten 18 kuukauden aikana on vaikuttanut myös ECSPR:n mukaisen luvan hakemisen viivästymiseen. Mahdolliset seuraukset siitä, että joukkorahoituspalveluntarjoajat viivyttävät ECSPR:n mukaista lupapyyntöä
 2. ESMA uskoo, että se, että suurin osa joukkorahoitustarjoajista viivästyy ECSPR-luvan hakemisessa kansallisilta kilpailuviranomaisilta, voi mahdollisesti vaikuttaa kielteisesti Euroopan joukkorahoitusmarkkinoihin.
 3. Ensinnäkin on todennäköistä, että monet joukkorahoitustarjoajista, jotka eivät ole vielä hakeneet, tekevät niin siirtymäkauden lopussa (eli vuoden 2022 toisen neljänneksen lopussa / Q3:n alussa). Jos tämä skenaario toteutuu, kansalliset kilpailuviranomaiset kohtaavat suuren määrän lupahakemuksia. Joissakin jäsenvaltioissa tämä voi tarkoittaa useita kymmeniä hakemuksia samanaikaisesti. Tämä äkillinen hakemustulva vaikeuttaa kansallisten kilpailuviranomaisten ja erityisesti sellaisten jäsenvaltioiden kansallisten kilpailuviranomaisten, joilla on vahvat joukkorahoitusmarkkinat, myöntää kaikki pyydetyt luvat ennen siirtymäkauden päättymistä. (eli 10.11.2022). Asiasta mielipiteensä ilmaisseista 21 kansallisesta kilpailuviranomaisesta 16 ilmoitti, että tällaisessa skenaariossa olisi vaikeaa, erittäin vaikeaa tai jopa mahdotonta myöntää ECSPR-lupa kaikille jäljellä oleville joukkorahoituspalveluntarjoajille omassa jäsenvaltiossaan 10. marraskuuta 2022 mennessä. On huomattava, että kaikki aktiivisemmat joukkorahoitusmarkkinat omaavien jäsenvaltioiden kansalliset kilpailuviranomaiset ovat ilmaisseet huolensa siitä, että luvan myöntäminen ennen 10.11.2022 on ollut vaikeaa tai mahdotonta.
  nuo. NCA vastaanottaa kaikki jäljellä olevat lupapyynnöt toisen vuosineljänneksen lopun ja kolmannen vuosineljänneksen alun välillä.
  21 kansallisesta kilpailuviranomaisesta 5 katsoi, että lupien myöntäminen kaikille joukkorahoitustarjoajille 10. marraskuuta 2022 mennessä olisi helppo prosessi, 4 odotti sen olevan vaikeaa, 6 erittäin vaikeaa ja 6 mahdotonta.
 4. Edellä esitetyn seurauksena, olettaen, että siirtymäkautta ei pidennetä, näyttää todennäköiseltä, että (mahdollisesti merkittävä) joukko joukkorahoituspalveluntarjoajia joutuu lopettamaan joukkorahoituspalvelujen tarjoamisen (mukaan lukien uusien joukkorahoitustarjousten käynnistäminen) 10.11.2022 jälkeen.
 5. Tällä on erityisesti kaksi seurausta:
  • Ensinnäkin joukkorahoituspalveluntarjoajien, jotka eivät läpäise oikea-aikaista valtuutusta, on lopetettava maksujen periminen asiakkailta (sijoittajilta ja projektien omistajilta) samalla kun heidän kiinteitä käyttökustannuksiaan maksetaan edelleen. Tämä tilanne voi asettaa jotkin näistä palveluntarjoajista taloudelliseen riskiin, joskus suuressa määrin.
  • Toiseksi, käynnissä olevat joukkorahoitusprojektit, joita tarjotaan joukkorahoituspalveluntarjoajien alustoilla, joilla ei ollut lupaa ennen 10.11.2022, tulisi keskeyttää välittömästi. Tämä voi vaikuttaa negatiivisesti tällaisiin tarjouksiin tehtyjen sijoitusten tulokseen, millä voi olla kielteisiä seurauksia sijoittajille, jotka ovat sijoittaneet rahansa tällaisiin tarjouksiin.

3.3. Tekninen neuvonta

ESMA kehottaa komissiota harkitsemaan, että CSAPR:n täytäntöönpano edellyttää, että nykyiset joukkorahoituspalveluntarjoajat tekevät merkittäviä muutoksia nykyisiin hallinto- ja toimintajärjestelyihinsä. ESMA kehottaa myös komissiota harkitsemaan huolellisesti, mitä vaikutuksia Euroopan joukkorahoitusmarkkinoihin on, jos ECSPR:n 48 artiklan 1 kohdassa säädettyä siirtymäkautta ei jatketa.

Komissiota pyydetään erityisesti huomioimaan, että joukkorahoitustarjoajilta ja kansalliselta kilpailuviranomaiselta saatujen tietojen perusteella vaikuttaa erittäin todennäköiseltä, että useille joukkorahoitustarjoajille myönnetään ECSPR:n mukainen lupa vasta 10. marraskuuta 2022 ja että näiden palveluntarjoajien on siksi keskeyttää liiketoimintansa jatkaessaan työtä. kantamaan kiinteät käyttökustannukset. Nykyisten joukkorahoituspalvelujen lopettaminen voi vaikuttaa myös sijoittajiin, mukaan lukien kokemattomat sijoittajat, jotka ovat sijoittaneet siirtymäkauden eduista nauttivien joukkorahoituspalveluntarjoajien alustoilla tarjottuihin joukkorahoitusprojekteihin.

 

4. Asetuksen vaikutus kansallisten joukkorahoitusmarkkinoiden kehitykseen

4.1. Mandaatti

Ote komission neuvontapyynnöstä

EAMV:ta pyydetään antamaan teknisiä neuvoja, jotka auttavat komissiota harkitsemaan tarvetta jatkaa siirtymäkautta joukkorahoituspalveluntarjoajille, joille on jo myönnetty lupa kansallisen lainsäädännön mukaisesti asetuksen 48 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja erityisesti seuraavista seikoista:

 • asetuksen vaikutuksesta kansallisten joukkorahoitusmarkkinoiden kehitykseen

4.2. Analyysi

 1. Kuten kohdassa 3 todetaan, 22.3.2022 mennessä ei ole myönnetty EY SPR:n mukaista lupaa. Näin ollen EAMV ei voi antaa neuvoja ECSPR:n vaikutuksista.
 2. Joiltakin joukkorahoituspalveluntarjoajilta saatu palaute kuitenkin osoitti, että ECSPR:n tulevaan soveltamiseen liittyvät tarpeelliset muutokset ja epävarmuustekijät ovat vaikuttaneet kielteisesti joukkorahoitusmarkkinoihin, erityisesti saaneet monet toimijat omaksumaan huolellisen lähestymistavan tai harkitsemaan uudelleen liiketoimintamalliaan.
 3. Kuluttajansuojan näkökulmasta on odotettavissa, että siirtymäkauden päättyminen ja ECSPR:ssä asetettujen vaatimusten tosiasiallinen soveltaminen unionin laajuisesti lisäävät sijoittajille tarjottavan suojan tasoa kaikkialla EU:ssa ja vielä enemmän kokemattomat sijoittajat. Eräs eurooppalainen kuluttajajärjestö totesi, että siirtymäajan pidentäminen voisi olla haitallista sijoittajille, koska se pidentää tilannetta, jossa erilaiset järjestelmät (esim. ECSPR ja kansalliset lait) toimivat samanaikaisesti eri kuluttajansuojan tasojen kanssa.

4.3. Tekninen neuvonta

Koska yksikään joukkorahoitustarjoaja ei ole tähän mennessä aloittanut toimintaansa EY:n SPR-luvalla, EAMV ei voi neuvoa komissiota sen tosiasiallisesta soveltamisesta.

 

5. Siirtymäkauden pidentämisen merkitys

5.1. Mandaatti

Ote komission neuvontapyynnöstä

EAMV:ta pyydetään antamaan teknisiä neuvoja, jotka auttavat komissiota harkitsemaan tarvetta jatkaa siirtymäkautta joukkorahoituspalveluntarjoajille, joille on jo myönnetty lupa kansallisen lainsäädännön mukaisesti asetuksen 48 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja erityisesti seuraavista seikoista:

 • siirtymäajan pidentämisen tarkoituksenmukaisuudesta

5.2. Analyysi

5.2.1. Laajennuksen merkitys kuluttajansuojan kannalta

 1. Ottaen huomioon nykyisen hajanaisen sijoittajansuojajärjestelmän, joka johtuu kansallisten lainsäädäntöjen moninaisuudesta ja kuten EU:n laajuinen kuluttajajärjestö on vahvistanut, päätös olla jatkamatta siirtymäkautta olisi asianmukaisempaa kuluttajansuojan varmistamiseksi. Onkin sijoittajien ja erityisesti kokemattomien sijoittajien etujen mukaista kaikkialla unionissa hyötyä mahdollisimman pian yhdenmukaistetuista säännöistä, jotka tarjoavat korkean suojan tason. Lisäksi, kuten aiemmin todettiin, sellaisen tilanteen pitkittyminen, jossa eri järjestelmät (eli ECSPR ja kansalliset lait) ja kuluttajansuojan taso vaihtelevat rinnakkain, mikä voisi olla haitallista sijoittajansuojan yleiselle tasolle unionissa.
 2. Tässä tärkeässä asiassa on syytä huomata, että suurimmalla osalla joukkorahoituspalveluntarjoajista, jotka tällä hetkellä nauttivat siirtymäkauden eduista, on sääntömääräinen kotipaikka jäsenvaltioissa, joissa on kuitenkin olemassa erityinen joukkorahoitusjärjestelmä, joka tarjoaa tietyn tason sijoittajansuojan.
  Kansallisten kilpailuviranomaisten toimittamien tietojen perusteella seuraavilla yhdeksällä jäsenvaltiolla on erityinen joukkorahoitusjärjestelmä Belgiassa, Saksassa, EL:ssä, ES:ssä, FI:ssä, FR:ssä, IT:ssä ja Alankomaissa. Kansallisten kilpailuviranomaisten mukaan näissä 9 jäsenvaltiossa on 234 joukkorahoitustarjoajaa 22 jäsenvaltion 271 palveluntarjoajasta.

5.2.2. Laajentumisen merkitys joukkorahoitusmarkkinoiden kannalta

 1. Sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella vaikuttaa siltä, että huomattava osa joukkorahoittajista ei ole vielä valmis toimimaan ECSPR:n mukaisesti kohdassa 3.2.3 kuvatuista syistä. Siirtymäkauden pidentäminen antaa joukkorahoituksen tarjoajille enemmän aikaa valmistautua. Tällaisen laajentamisen ei kuitenkaan pitäisi missään tapauksessa olla keino joukkorahoituksen tarjoajille varovaiseen lähestymistapaan, vaan pikemminkin keino saada heidät siirtymään ECSPR:ään mahdollisimman pian.
 2. Lisäksi, kuten kohdassa 3 todetaan, huolestuttavaa on, että joukkorahoituspalveluntarjoajilta, jotka tällä hetkellä tarjoavat joukkorahoituspalveluja kansallisen lainsäädännön mukaisesti, saatujen lupahakemusten erittäin alhainen määrä (eli vain 15 22 jäsenvaltiosta, jotka toimittavat tietoja EAMV:lle), on huolestuttavaa. arvioitu väestö samoissa 22 jäsenvaltiossa 271 joukkorahoitustarjoajan joukosta).
 3. On olemassa konkreettinen riski, että useat kansalliset kilpailuviranomaiset ja erityisesti niiden jäsenvaltioiden kansalliset kilpailuviranomaiset, joissa joukkorahoituksen tarjoajia on eniten, eivät pysty hyväksymään useiden joukkorahoitustarjoajien hakemuksia ennen 10.11.2022. Kuten jo todettiin, näiden toimittajien keskeyttämisen taloudelliset vaikutukset voivat olla vakavia ja vaikuttaa kielteisesti vastaaviin kansallisiin markkinoihin.

5.2.3. Kansalaisjärjestöjen mielipiteet mahdollisesta laajentumisesta

 1. Näistä 18 kansallisesta kilpailuviranomaisesta, jotka esittivät mielipiteensä tästä aiheesta, 10 6 kansallista kilpailuviranomaista ilmoitti pitävänsä siirtymäkauden pidentämistä ei-toivottavana ja 12 kansallista kilpailuviranomaista katsoi, että tällainen jatkaminen olisi toivottavaa.
 2. Kymmenen kansallista kilpailuviranomaista, jotka pitävät uusimista toivottavana, ovat peräisin jäsenvaltioista, ja ne edustavat lähes 84 prosenttia (227 yritystä 271:stä) unionin joukkorahoituksen tarjoajien kokonaismäärästä.

5.3. Tekninen neuvonta

Vaikka siirtymäkauden pidentäminen viivästyttää sovittujen sijoittajansuojasääntöjen soveltamista, näyttää siltä, että koko Euroopan joukkorahoitusmarkkinoiden riskit ovat merkittäviä, jos pidentämistä ei toteuteta. Tästä syystä ESMA tukee siirtymäkauden pidentämistä. Samalla EAMV uskoo, että tällainen laajennus olisi suunniteltava (i) siten, että vältetään uudet tarpeettomat viivästykset siirtymisessä ECSPR:ään ja (ii) varmistetaan, ettei yksikään olemassa oleva joukkorahoitustarjoaja, jolla on vireillä oleva lupapyyntö, lopettaa toimintansa.

Sen vuoksi EAMV kehottaa komissiota tutkimaan mahdollisuutta pidentää siirtymäkautta vain sellaisten joukkorahoituspalvelujen tarjoajien hyväksi, jotka toimivat tällä hetkellä kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja jotka ovat hakeneet ECSPR:n mukaista toimilupaa ennen nykyisen siirtymäkauden päättymistä.

Tätä varten ja helpottaakseen kansallisen kilpailuviranomaisen vastaanottamien hakemusten asianmukaista ja oikea-aikaista käsittelyä ESMA ehdottaa, että tällainen pidennys ulotettaisiin koskemaan joukkorahoituksen tarjoajia, jotka ovat hakeneet ECSPR:n mukaista toimilupaa 1.10.2022 mennessä.