lv

ESMA gala ziņojums

Šis raksts nav juridisks padoms.

Pārejas periods kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanai ES

19.05.2022

Gala ziņojums

EVTI tehniskais padoms Komisijai par iespēju pagarināt pārejas periodu saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 48. panta 3. punktu.

ESMA
2022. gada 19. maijs
ESMA35-42-1445

 1. Satura rādītājs
 2. Galvenie punkti
 3. Regulas piemērošana kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz kolektīvās finansēšanas pakalpojumus tikai valsts mērogā
 4. Regulas ietekme uz nacionālo kolektīvās finansēšanas tirgu attīstību
 5. Pārejas perioda pagarināšanas atbilstība

2. Galvenie punkti

Publicēšanas iemesli

Regulas (ES) 2020/1503 (“ECSPR”) 48. panta 1. punktā ir paredzēts “pārejas periods kolektīvās finansēšanas pakalpojumiem, ko sniedz saskaņā ar valsts tiesību aktiem”. Jo īpaši tas ļauj kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem turpināt sniegt kolektīvās finansēšanas pakalpojumus, kas ir iekļauti ECSPR darbības jomā līdz 2022. gada 10. novembrim vai līdz brīdim, kad tiem tiek piešķirta atļauja saskaņā ar ECSPR 12. pantu. . , atkarībā no tā, kurš tiek izpildīts pirmais.

ECSPR 48. panta 3. punkts paredz, ka Eiropas Komisijai (“Komisijai”) pēc apspriešanās ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (“EVTI”) ir jāizvērtē daži aspekti, kas ir būtiski, lai noteiktu, vai ir paredzēts pārejas perioda pagarinājums. 48. pantā (viens). Ieteicams izmantot ECSPR.

2022. gada 29. martā EVTI saņēma oficiālu pieprasījumu (pilnvaras) no Komisijas līdz 2022. gada 27. maijam sniegt tehnisku konsultāciju par ECSPR 48. panta 3. punktā minētajiem aspektiem, proti:

 • par regulas piemērošanu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz kolektīvās finansēšanas pakalpojumus tikai valsts līmenī;
 • par regulas ietekmi uz valstu kolektīvās finansēšanas tirgu attīstību un piekļuvi finansējumam; un
 • par pārejas perioda pagarināšanas lietderīgumu.

Ņemot vērā laika ierobežojumus konsultāciju sniegšanai, EVTI ir veikusi tikai mērķtiecīgas nepubliskas apspriedes ar valstu iestādēm, galvenajām ieinteresētajām personām un galvenajām Eiropas patērētāju asociācijām.

EVTI ir saņēmusi datus no šādu 22 dalībvalstu VKI: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, RO, SK.

Saturs

Galīgajā ziņojumā ir ietverti EVTI tehniskie ieteikumi. 3. sadaļa attiecas uz regulas piemērošanu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz kolektīvās finansēšanas pakalpojumus tikai valsts līmenī, 4. sadaļa attiecas uz regulas ietekmi uz nacionālo kolektīvās finansēšanas tirgu attīstību un piekļuvi finansējumam, bet 5. sadaļā ir aplūkota atbilstība. par pārejas perioda pagarināšanu.

Nākamie soļi

Galīgais ziņojums tika iesniegts Eiropas Komisijai 2022. gada 27. maijā.

Definīcijas un saīsinājumi

 • ECSPR — 2020. gada 7. oktobra Regula (ES) 2020:1503 par Eiropas uzņēmumu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem
 • KIIS — ECSPR 23. pantā minētais pamatinformācijas par ieguldījumiem biļetens
 • NCA — valsts kompetentā iestāde
 • Jautājumi un atbildes — jautājumi un atbildes

 

3. Regulas piemērošana kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz kolektīvās finansēšanas pakalpojumus tikai valsts mērogā

 

3.1. Mandāts

Izvilkums no Komisijas lūguma sniegt padomu

EVTI ir aicināta sniegt tehniskus padomus, lai palīdzētu Komisijai apsvērt nepieciešamību pagarināt pārejas periodu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kuriem jau ir piešķirta atļauja saskaņā ar valsts tiesību aktiem, saskaņā ar regulas 48. panta 3. punktu, un konkrētāk par šādiem aspektiem:

 • par regulas piemērošanu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz kolektīvās finansēšanas pakalpojumus tikai valsts līmenī;

 

3.2. Analīze

3.2.1. Paredzamā ECSPR ietekme uz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas gūst labumu no pārejas perioda

 1. ECSPR 48. panta 1. punkts paredz, ka “Kopiena finansēšanas pakalpojumu sniedzēji saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem var turpināt sniegt kolektīvās finansēšanas pakalpojumus, kas ir iekļauti šīs regulas darbības jomā līdz 2022. gada 10. novembrim vai līdz tiem tiek piešķirta atļauja, minēts 12. pantā atkarībā no tā, kurš nosacījums tiek izpildīts pirmais.”
 2. Komisija 2021. gada 10. novembrī publicētajā jautājumā un atbildē paskaidroja, ka “(...) pārejas periods uzskatāms par piemērojamu visām organizācijām, kas sniedz kolektīvās finansēšanas pakalpojumus saskaņā ar ECSPR, saskaņā ar “valsts tiesību aktiem”, kuri “valsts tiesību akti” var būt vai nu īpašs kolektīvās finansēšanas režīms, vai citi piemērojamie tiesību akti, vai vienkārši privāttiesības, kas piemērojamas kolektīvās finansēšanas operācijām konkrētajā dalībvalstī.
  Q&A 2.1
 3. Līdz ar to lielākā daļa kolektīvās finansēšanas nodrošinātāju, kas darbojās pirms ECSPR stāšanās spēkā (t.i., 2021. gada 10. novembrī), tagad darbojas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ECSPR 48. panta 1. punktā noteiktajā pārejas periodā.
 4. Pamatojoties uz atsauksmēm, kas saņemtas no VKI, šķiet, ka pāreja no attiecīgajiem valsts tiesību aktiem uz ECSPR regulējumu būs apgrūtinoša kolektīvās finansēšanas nodrošinātājiem visā Savienībā.
 5. Patiešām, no 22 VKI, kas sniedza atsauksmes EVTI, 13 norādīja, ka saskaņā ar valsts tiesību aktiem to dalībvalstī nepastāv īpašs režīms. Šajās dalībvalstīs reģistrētajiem kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem ECSPR plašā prasību kopuma izpilde izrādīsies liels izaicinājums.
  Tie. tiesību akti, kas attiecas uz kolektīvo finansējumu, daži vai visi galvenie organizatoriskie un ieguldītāju aizsardzības aspekti, uz kuriem attiecas ECSPR
 6. Pārējo 9 dalībvalstu VKI — tajās, kurās iepriekš bija īpašs kolektīvās finansēšanas režīms — visas aprēķināja, ka pielāgošanās ECSPR tomēr izrādīsies apgrūtinoša kolektīvās finansēšanas nodrošinātājiem.
  2 VKI norādīja, ka nepieciešamie pielāgojumi būtu mēreni apgrūtinoši (būtu nepieciešami daži būtiski pielāgojumi), 4 VKI norādīja, ka korekcija būtu apgrūtinoša (būtu nepieciešamas dažas būtiskas korekcijas) un 3 VKI
 7. Daži ECSPR izveidotā režīma aspekti tika īpaši atzīmēti kā īpaši grūti īstenojami esošā organizācijā, piemēram, KIIS prasības, informācija investoriem par aizdevuma kopfinansēšanas piedāvājumiem, interešu konflikti, glabāšanas un maksājumu pakalpojumi vai ieeja. zināšanu pārbaude.

 

3.2.2. Pašreizējais ECSPR pieteikuma statuss kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas gūst labumu no pārejas perioda

 1. Pamatojoties uz VKI apkopotajiem datiem, šķiet, ka 2022. gada 22. martā neviens kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs nav pilnvarots saskaņā ar ECSPR.
  ESMA ir informēta, ka kopš 2022. gada 22. marta Savienībā ir izsniegta vismaz viena atļauja saskaņā ar EK SPR.
 2. Šķiet arī, ka uz šo datumu tikai 15 kolektīvās finansēšanas platformas ir pieteikušās atļaujas saņemšanai saskaņā ar ECSPR, no aptuveni 271 ES platformas, kas pašlaik izmanto pārejas periodu (t.i., 94,5 % kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju Savienībā nav pieteikuši pieteikumu lai saņemtu atļauju saskaņā ar ECSPR tajā laikā). Jāņem vērā arī tas, ka dažās dalībvalstīs par atļauju izsniegšanas procesu atbildīgās kompetentās iestādes izraudzīšana joprojām tiek apsvērta vai tas ir izdarīts pavisam nesen.
 3. Šis zemais saņemto atļauju pieteikumu skaits ir vēl izteiktāks dažās dalībvalstīs, kurās ir ievērojams kopfinansējuma sniedzēju skaits.
  Piemēram, Francija (aptuvenais iedzīvotāju skaits: 109 kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji, 3 autorizācijas pieprasījumi iesniegti 2022. gada 22. martā) vai Itālija (aptuvenais kopfinansēšanas pakalpojumu sniedzēju skaits ir 54, un 2022. gada 22. martā nav iesniegts neviens autorizācijas pieprasījums).

Identificēti iemesli, kāpēc kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji aizkavējas, pieprasot atļauju saskaņā ar ECSPR

 1. Lai gan katra kopfinansējuma sniedzēja situācija var būt atšķirīga, šķiet, ka, pamatojoties uz saņemtajām atsauksmēm no ieinteresētajām personām, ir iespējams noteikt šādus iemeslus, lai izskaidrotu Savienības kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju kavēšanos, piesakoties ECSPR atļaujai:
  • Pirmkārt, šķiet, ka pāreja no bieži vien salīdzinoši vieglākā valsts regulējuma uz ECSPR noteikto pilno režīmu ir ievērojams slogs kolektīvās finansēšanas nodrošinātājiem un liek tiem būtiski reorganizēt savas organizācijas, procedūras un darbības saskaņā ar ECSPR. Līdz ar to liela daļa kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju Savienībā vēl nav gatavi vai nav gatavi ievērot ECSPR. Šis iemesls kļuva par atslēgu, lai izskaidrotu kavēšanos.
  • Otrkārt, sagaidāms, ka palielinātās darbības izmaksas, kas saistītas ar atbilstību ES SPR, samazinās piegādātāju peļņas normas un rentabilitāti. Pamatojoties uz saņemtajām atsauksmēm, ECSPR arī apgrūtina kolektīvās finansēšanas platformu iespējas piesaistīt investorus (īpaši privātos investorus) un pievilcīgākos projektus (jo īpaši saistībā ar 1. panta 2. punkta c) apakšpunktā noteikto EUR 5 000 000 slieksni. ECSPR). Tas lika dažiem pakalpojumu sniedzējiem (tostarp lielajiem) pārskatīt savu uzņēmējdarbības modeli.
  • Treškārt, šķiet, ka vairāki kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji joprojām gaida 2. līmeņa darbību, lai pielāgotu savas iekšējās procedūras līdz saprātīgai detalizācijas pakāpei pirms pieteikšanās atļaujas saņemšanai savā VKI, un turklāt uzskata, ka daži jautājumi, kas saistīti ar tiesību aktu interpretāciju un piemērošanu ECSPR ir jāprecizē. Atzīstot, ka vairāki 2. līmeņa pasākumi ir pieejami to projektā, šķiet, ka izmaksas, kas saistītas ar pārvaldības un darbības pasākumu pārstrukturēšanu, ir likušas vairākiem kolektīvā finansējuma sniedzējiem aizkavēt organizatorisku izmaiņu ieviešanu, kas nepieciešamas, lai paļautos uz vispārēju stabilu tiesisko regulējumu. ..
  • Visbeidzot, šķiet, ka pēdējo 18 mēnešu finansiālā nenoteiktība COVID19 pandēmijas un pēcpandēmijas dēļ arī ir ietekmējusi aizkavēšanos atļaujas pieteikšanā saskaņā ar ECSPR. Iespējamās sekas, ja kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji aizkavē atļaujas pieprasījumu saskaņā ar ECSPR
 2. EVTI uzskata, ka lielākajai daļai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju kavēšanās, piesakoties ECSPR atļaujai savām VKI, potenciāli varētu būt zināma negatīva ietekme uz Eiropas kolektīvās finansēšanas tirgu.
 3. Pirmkārt, visticamāk, daudzi kolektīvās finansēšanas nodrošinātāji, kas vēl nav pieteikušies, to darīs pārejas perioda beigās (t.i., 2022. gada 2. ceturkšņa beigās/3. ceturkšņa sākumā). Ja šis scenārijs piepildīsies, VKI saskarsies ar lielu skaitu atļauju pieteikumu. Dažās dalībvalstīs tas var nozīmēt vairākus desmitus pieteikumu, kas tiek iesniegti vienlaikus. Šis pēkšņais pieteikumu birums apgrūtinās VKI un jo īpaši to dalībvalstu VKI, kurās ir spēcīgs kolektīvās finansēšanas tirgus, piešķirt visus pieprasītos apstiprinājumus pirms pārejas perioda beigām. (t.i., 2022. gada 10. novembris). Patiešām, no 21 VKI, kas izteica savu viedokli šajā jautājumā, 16 norādīja, ka saskaņā ar šādu scenāriju ECSPR atļaujas piešķiršana visiem atlikušajiem kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem savā dalībvalstī līdz 2022. gada 10. novembrim būtu sarežģīta, ļoti sarežģīta vai pat neiespējama. Jāatzīmē, ka visas dalībvalstu VKI ar aktīvāku kolektīvās finansēšanas tirgu ir paudušas bažas, atzīstot, ka atļaujas izsniegšana līdz 2022. gada 10. novembrim ir apgrūtināta vai neiespējama.
  tie. visus atlikušos autorizācijas pieprasījumus VKI patiešām ir saņēmusi laikā no 2. ceturkšņa beigām līdz 3. ceturkšņa sākumam.
  No 21 VKI 5 uzskatīja, ka atļauju izsniegšana visiem kolektīvā finansējuma nodrošinātājiem līdz 2022. gada 10. novembrim būs viegls process, 4 uzskatīja, ka tas būs sarežģīti, 6 — ļoti sarežģīti, bet 6 — neiespējami.
 4. Iepriekš minētā rezultātā, pieņemot, ka pārejas periods netiek pagarināts, šķiet, ka pēc 2022. gada 10. novembra lielam (potenciāli ievērojamam) kopfinansējuma pakalpojumu sniedzēju skaitam būs jāpārtrauc kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšana (tostarp jaunu kolektīvās finansēšanas piedāvājumu uzsākšana).
 5. Tam jo īpaši būs 2 sekas:
  • Pirmkārt, kolektīvās finansēšanas nodrošinātājiem, kuri laikus neizdosies saņemt atļauju, būs jāpārtrauc iekasēt maksu no klientiem (investoru un projektu īpašniekiem), vienlaikus turpinot segt savas fiksētās darbības izmaksas. Šī situācija dažus no šiem pakalpojumu sniedzējiem var pakļaut finansiālam riskam, dažreiz lielā mērā.
  • Otrkārt, nekavējoties jāaptur notiekošie kolektīvās finansēšanas projekti, kas tiek piedāvāti to kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju platformās, kuri nebija pilnvaroti pirms 2022. gada 10. novembra. Tas var negatīvi ietekmēt ieguldījumu rezultātus šādos piedāvājumos, kas var radīt negatīvas sekas investoriem, kuri ir ieguldījuši savu naudu šādos piedāvājumos.

3.3. Tehniskās konsultācijas

EVTI aicina Komisiju apsvērt, ka, lai nodrošinātu CSAPR izpildi, esošajiem kolektīvās finansēšanas nodrošinātājiem ir jāveic būtiskas izmaiņas to pašreizējā pārvaldībā un darbības pasākumos. EVTI arī aicina Komisiju rūpīgi apsvērt ietekmi uz Eiropas kolektīvās finansēšanas tirgu, ja nepagarinās ECSPR 48. panta 1. punktā noteikto pārejas periodu.

Komisija tiek īpaši aicināta ņemt vērā, ka, pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem un VKI, ļoti iespējams, ka vairāki kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji saskaņā ar ECSPR netiks pilnvaroti līdz 2022. gada 10. novembrim un ka tādēļ šiem pakalpojumu sniedzējiem būs nepieciešams pārtraukt savu uzņēmējdarbību, turpinot darbu. sedz savas fiksētās darbības izmaksas. Esošo kolektīvās finansēšanas pakalpojumu pārtraukšana var ietekmēt arī investorus, tostarp nepieredzējušus investorus, kuri ir ieguldījuši līdzekļus kolektīvās finansēšanas projektos, kas tiek piedāvāti pārejas perioda priekšrocības baudošo kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju platformās.

 

4. Regulas ietekme uz nacionālo kolektīvās finansēšanas tirgu attīstību

4.1. Mandāts

Izvilkums no Komisijas lūguma sniegt padomu

EVTI ir aicināta sniegt tehniskus padomus, lai palīdzētu Komisijai apsvērt nepieciešamību pagarināt pārejas periodu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kuriem jau ir piešķirta atļauja saskaņā ar valsts tiesību aktiem, saskaņā ar regulas 48. panta 3. punktu, un konkrētāk par šādiem aspektiem:

 • par regulas ietekmi uz valstu kolektīvās finansēšanas tirgu attīstību

4.2. Analīze

 1. Kā norādīts 3. sadaļā, no 2022. gada 22. marta nav izsniegta atļauja saskaņā ar EK SPR. Tādējādi EVTI nevar sniegt padomu par ECSPR ietekmi.
 2. Tomēr atsauksmes, kas tika saņemtas no dažiem kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem, norādīja, ka nepieciešamie pielāgojumi un neskaidrības, kas saistītas ar gaidāmo ECSPR piemērošanu, ir negatīvi ietekmējušas kolektīvās finansēšanas tirgu, jo īpaši liekot vairākiem dalībniekiem izvēlēties rūpīgu pieeju vai pārdomāt savu uzņēmējdarbības modeli.
 3. No patērētāju aizsardzības viedokļa ir sagaidāms, ka pārejas perioda beigas un ECSPR noteikto prasību faktiskā piemērošana visā Savienībā palielinās ieguldītājiem piedāvāto aizsardzības līmeni visā ES un vēl jo vairāk nepieredzējušiem investoriem. Viena Eiropas patērētāju asociācija atzīmēja, ka pārejas perioda pagarināšana varētu kaitēt ieguldītājiem, jo tā pagarina situāciju, kad dažādi režīmi (piemēram, ECSPR un valstu tiesību akti) pastāv līdzās dažādiem patērētāju aizsardzības līmeņiem.

4.3. Tehniskās konsultācijas

Ņemot vērā to, ka līdz šim neviens kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs nav sācis darbību ar EK SPR atļauju, EVTI nevar sniegt Komisijai ieteikumus par tās faktisko piemērošanu.

 

5. Pārejas perioda pagarināšanas atbilstība

5.1. Mandāts

Izvilkums no Komisijas lūguma sniegt padomu

EVTI ir aicināta sniegt tehniskus padomus, lai palīdzētu Komisijai apsvērt nepieciešamību pagarināt pārejas periodu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kuriem jau ir piešķirta atļauja saskaņā ar valsts tiesību aktiem, saskaņā ar regulas 48. panta 3. punktu, un konkrētāk par šādiem aspektiem:

 • par pārejas perioda pagarināšanas lietderību

5.2. Analīze

5.2.1. Pagarinājuma atbilstība patērētāju tiesību aizsardzībai

 1. Ņemot vērā esošo sadrumstaloto ieguldītāju aizsardzības sistēmu valstu tiesību aktu daudzveidības dēļ un kā apstiprinājusi ES mēroga patērētāju asociācija, patērētāju aizsardzības nodrošināšanai piemērotāks būtu lēmums nepagarināt pārejas periodu. Patiešām, ieguldītāju un jo īpaši nepieredzējušu ieguldītāju interesēs visā Savienībā ir pēc iespējas ātrāk gūt labumu no saskaņota noteikumu kopuma, kas nodrošina augsta līmeņa aizsardzību. Turklāt, kā minēts iepriekš, situācijas pagarināšana, kad līdzās pastāv dažādi režīmi (ti, ECSPR un valstu tiesību akti) ar dažādiem patērētāju aizsardzības līmeņiem, kas varētu kaitēt kopējam ieguldītāju aizsardzības līmenim Savienībā.
 2. Attiecībā uz šo svarīgo jautājumu ir vērts atzīmēt, ka lielākajai daļai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju, kas pašlaik izmanto pārejas perioda priekšrocības, juridiskā adrese ir dalībvalstīs, kur tomēr pastāv īpašs kolektīvās finansēšanas režīms, kas nodrošina zināmu ieguldītāju aizsardzības līmeni.
  Pamatojoties uz VKI sniegto informāciju, šādās 9 dalībvalstīs ir īpašs kolektīvās finansēšanas režīms BE, DE, EL, ES, FI, FR, IT, NL. Saskaņā ar VKI datiem šajās 9 dalībvalstīs ir 234 kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji no 271 pakalpojumu sniedzēja 22 dalībvalstīs.

5.2.2. Paplašināšanās atbilstība no kolektīvā finansējuma tirgus viedokļa

 1. Pamatojoties uz atsauksmēm, kas saņemtas no ieinteresētajām personām, šķiet, ka ievērojams skaits kolektīvās finansēšanas nodrošinātāju vēl nav gatavi darboties saskaņā ar ECSPR 3.2.3. iedaļā aprakstīto iemeslu dēļ. Pārejas perioda pagarināšana dos kolektīvā finansējuma nodrošinātājiem vairāk laika sagatavoties. Tomēr šādai pagarināšanai nekādā gadījumā nevajadzētu būt līdzeklim, lai kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji pieņemtu piesardzīgu pieeju, bet gan līdzeklis, lai mudinātu tos pēc iespējas ātrāk pāriet uz ECSPR.
 2. Turklāt, kā norādīts 3. iedaļā, bažas rada ļoti mazais atļauju pieteikumu skaits, kas saņemti no kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kuri pašlaik sniedz kolektīvās finansēšanas pakalpojumus saskaņā ar valsts tiesību aktiem (t.i., tikai 15 no 22 dalībvalstīm, kas sniedz datus EVTI, no aptuvenais iedzīvotāju skaits tajās pašās 22 dalībvalstīs no 271 kopfinansējuma nodrošinātāja).
 3. Pastāv taustāms risks, ka vairākas VKI un jo īpaši to dalībvalstu, kurās ir vislielākais kolektīvās finansēšanas sniedzēju skaits, nespēs apstiprināt vairāku kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju pieteikumus līdz 2022. gada 10. novembrim. Kā jau tika apspriests, šo piegādātāju darbības apturēšanas finansiālās sekas varētu būt smagas un negatīvi ietekmēt attiecīgos valstu tirgus.

5.2.3. NVO viedokļi par iespējamo paplašināšanos

 1. No 18 VKI, kas izteica savu viedokli par šo tēmu, 10 6 VKI norādīja, ka tās uzskata pārejas perioda pagarināšanu par nevēlamu, un 12 VKI pauda viedokli, ka šāds pagarinājums būtu vēlams.
 2. 10 VKI, kuras uzskata, ka atjaunošana ir vēlama, ir no dalībvalstīm, kas pārstāv gandrīz 84 % (227 uzņēmumi no 271) no kopējā kopfinansēšanas pakalpojumu sniedzēju skaita Savienībā.

5.3. Tehniskās konsultācijas

Lai gan pārejas perioda pagarināšana aizkavēs saskaņoto ieguldītāju aizsardzības noteikumu piemērošanu, šķiet, ka Eiropas kolektīvās finansēšanas tirgum kopumā draud riski, ja pagarinājums netiks īstenots. Šī iemesla dēļ EVTI atbalsta pārejas perioda pagarināšanu. Tajā pašā laikā EVTI uzskata, ka šāds pagarinājums ir jāizstrādā i) tā, lai izvairītos no turpmākas nepamatotas kavēšanās pārejā uz ECSPR, vienlaikus ii) nodrošinot, ka neviens esošais kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs, kuram ir neapstiprināts atļaujas pieprasījums, pārtraukt savu darbību.

Tāpēc EVTI aicina Komisiju izpētīt iespēju pagarināt pārejas periodu tikai to kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju labā, kuri pašlaik darbojas saskaņā ar valsts tiesību aktiem un ir pieteikušies atļaujas saņemšanai saskaņā ar ECSPR pirms pašreizējā pārejas perioda beigām.

Šim nolūkam un lai veicinātu VKI saņemto pieteikumu pareizu un savlaicīgu apstrādi, EVTI ierosina šādu pagarinājumu attiecināt arī uz kolektīvās finansēšanas nodrošinātājiem, kuri līdz 2022. gada 1. oktobrim ir pieteikušies atļaujai saskaņā ar ECSPR.