vi

Những cơ hội

Cần giúp đỡ cho doanh nghiệp?

Liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá FinMV được cá nhân hóa phù hợp với nhu cầu của bạn.

Tự động đầu tư

Tự động đầu tư là một thành phần rất quan trọng của hoạt động huy động vốn từ cộng đồng và cho vay P2P. Nhờ công việc của nó, việc gây quỹ cho các dự án được tăng tốc , tiền gửi của khách hàng không bị treo vào số dư của họ và người dùng của bạn không phải dành nhiều sự chú ý để theo dõi các dự án mới theo tiêu chí của họ theo cách thủ công.

Chiến lược đầu tư tự động

Phần chiến lược đầu tư tự động cho phép nhà đầu tư tạo, chỉnh sửa và quản lý quy tắc đầu tư tự động của họ.

Trong phần này, các khối sẽ có sẵn cho nhà đầu tư trong tài khoản của họ:

  • Bộ lọc - cho phép bạn tạo danh sách các dự án phù hợp
  • Quy tắc đầu tư - giới hạn và các tiêu chí khác dựa trên đó tất cả các dự án được chọn trong bộ lọc sẽ được sắp xếp và ưu tiên để đầu tư tự động

Sau khi điền vào tất cả các trường của biểu mẫu, bạn có thể thấy số lượng dự án hiện có đáp ứng tiêu chí của bạn. Danh sách này sẽ được sắp xếp và chiến lược tự động đầu tư này sẽ được áp dụng cho danh sách đó.