no

ESMA sluttrapport

Denne artikkelen er ikke juridisk rådgivning.

Overgangsperiode for levering av crowdfunding-tjenester i EU

19.05.2022

Sluttrapport

ESMAs tekniske råd til Kommisjonen om muligheten for å forlenge overgangsperioden i samsvar med artikkel 48 nr. 3 i forordning (EU) 2020/1503

ESMA
19. mai 2022
ESMA35-42-1445

 1. Innholdsfortegnelse
 2. Viktige punkter
 3. Anvendelse av forordningen på tilbydere av crowdfunding-tjenester som yter crowdfunding-tjenester kun på landsbasis
 4. Virkningen av forordningen om utviklingen av nasjonale Crowdfunding-markeder
 5. Relevansen av å forlenge overgangsperioden

2. Viktige punkter

Årsaker til publisering

Artikkel 48(1) i forordning (EU) 2020/1503 («ECSPR») gir en «overgangsperiode for crowdfunding-tjenester levert i samsvar med nasjonal lov». Spesielt tillater den leverandører av crowdfunding-tjenester å fortsette, i samsvar med gjeldende nasjonal lovgivning, å tilby crowdfunding-tjenester som er inkludert i omfanget av ECSPR frem til 10. november 2022 eller til de får autorisasjon i samsvar med artikkel 12 i ECSPR ., avhengig av hva som kommer først.

Artikkel 48 nr. 3 i ECSPR bestemmer at Europakommisjonen («kommisjonen»), etter samråd med European Securities and Markets Authority («ESMA»), må vurdere visse aspekter som er relevante for å avgjøre om en forlengelse av overgangsperioden henvises til. til i artikkel 48. (en). Det anbefales å bruke ECSPR.

29. mars 2022 mottok ESMA en formell forespørsel (mandat) fra Kommisjonen om innen 27. mai 2022 å gi tekniske råd om aspektene det henvises til i artikkel 48(3) i ECSPR, nemlig:

 • om anvendelsen av forordningen på tilbydere av crowdfunding-tjenester som tilbyr crowdfunding-tjenester bare på nasjonal basis;
 • om virkningen av forordningen på utviklingen av nasjonale crowdfunding-markeder og på tilgang til finansiering; og
 • om det er tilrådelig å forlenge overgangsperioden.

Gitt tidsklemmene for å gi råd, har ESMA kun gjennomført målrettede ikke-offentlige konsultasjoner med nasjonale myndigheter, sentrale interessenter og sentrale europeiske forbrukerforeninger.

ESMA har mottatt data fra NCAer i følgende 22 medlemsland: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, RO, SK.

Innhold

Sluttrapporten inneholder tekniske råd fra ESMA. Avsnitt 3 omhandler anvendelsen av forordningen på tilbydere av crowdfunding-tjenester som bare yter crowdfunding-tjenester på nasjonal basis, avsnitt 4 omhandler virkningen av forordningen på utviklingen av nasjonale crowdfunding-markeder og tilgang til finansiering, og avsnitt 5 diskuterer relevansen. å forlenge overgangsperioden.

Neste skritt

Sluttrapporten ble levert til EU-kommisjonen 27. mai 2022.

Definisjoner og forkortelser

 • ECSPR – Forordning (EU) 2020:1503 av 7. oktober 2020 om europeiske leverandører av crowdfunding-tjenester for bedrifter
 • KIIS - Bulletin for nøkkelinformasjon om investeringsinformasjon referert til i artikkel 23 ECSPR
 • NCA - Nasjonal kompetent myndighet
 • Spørsmål og svar - Spørsmål og svar

 

3. Anvendelse av forordningen på tilbydere av crowdfunding-tjenester som yter crowdfunding-tjenester kun på landsbasis

 

3.1. Mandat

Utdrag fra kommisjonens forespørsel om råd

ESMA oppfordres til å gi tekniske råd for å hjelpe Kommisjonen med å vurdere behovet for å forlenge overgangsperioden for leverandører av crowdfunding-tjenester som allerede er autorisert i henhold til nasjonal lovgivning, i samsvar med artikkel 48 nr. 3 i forordningen, og mer spesifikt om følgende aspekter:

 • om anvendelsen av forordningen på tilbydere av crowdfunding-tjenester som tilbyr crowdfunding-tjenester bare på nasjonal basis;

 

3.2. Analyse

3.2.1. Forventet innvirkning av ECSPR på Crowdfunding-tjenesteleverandører som drar nytte av overgangsperioden

 1. Artikkel 48(1) i ECSPR bestemmer at «Crowdfunding-tjenesteleverandører kan fortsette, i samsvar med gjeldende nasjonal lovgivning, å tilby crowdfunding-tjenester som er inkludert i denne forordningens virkeområde frem til 10. november 2022 eller inntil tillatelse er gitt til dem, jf. til i artikkel 12, avhengig av hva som kommer først."
 2. Et spørsmål og svar publisert 10. november 2021, presiserte kommisjonen at «(...) overgangsperioden bør anses gjeldende for alle organisasjoner som tilbyr crowdfunding-tjenester under ECSPR, i samsvar med «nasjonal lov», iht. hvilken «nasjonal lov» kan enten være et spesifikt crowdfunding-regime eller annen gjeldende lov eller rett og slett privatrett som gjelder for crowdfunding-operasjoner i den aktuelle medlemsstaten.»
  Q&A 2.1
 3. Følgelig opererer de fleste crowdfunding-tilbydere som var aktive før ikrafttredelsen av ECSPR (dvs. 10. november 2021) nå under nasjonal lov innenfor overgangsperioden fastsatt i artikkel 48(1) i ECSPR.
 4. Basert på tilbakemeldingene mottatt fra NCA, ser det ut til at overgangen fra de relevante nasjonale lovene til ECSPR-rammeverket forventes å være tyngende for crowdfunding-leverandører over hele unionen.
 5. Faktisk, av de 22 NCAer som ga tilbakemelding til ESMA, indikerte 13 at det ikke eksisterer noen spesiell behandling i deres medlemsstat i henhold til nasjonal lovgivning. For crowdfunding-tilbydere etablert i disse medlemslandene vil det vise seg å være en stor utfordring å oppfylle det omfattende settet med krav under ECSPR.
  De. lovgivning knyttet til crowdfunding, noen eller alle de viktigste organisatoriske og investorbeskyttelsesaspektene som dekkes av ECSPR
 6. NCA-ene i de resterende 9 medlemslandene - de som tidligere hadde et dedikert crowdfunding-spesifikt regime - beregnet alle at tilpasning til ECSPR likevel ville vise seg tyngende for crowdfunding-leverandører.
  2 NCAer antydet at de nødvendige justeringene ville være moderat tyngende (noen betydelige justeringer ville være nødvendig), 4 NCAer antydet at justeringen ville være tyngende (noen betydelige justeringer ville være nødvendig) og 3 NCAer
 7. Noen aspekter ved regimet etablert av ECSPR ble spesifikt bemerket som spesielt vanskelig å implementere i en eksisterende organisasjon, for eksempel KIIS-krav, informasjon til investorer om lånebaserte crowdfunding-tilbud, interessekonflikter, varetekt og betalingstjenester, eller en inngang kunnskapsprøve.

 

3.2.2. Nåværende status for ECSPR-søknad til Crowdfunding-tjenesteleverandører som drar nytte av en overgangsperiode

 1. Basert på data samlet inn fra NCA, ser det ut til at fra og med 22. mars 2022 var ingen leverandør av crowdfunding-tjenester autorisert under ECSPR.
  ESMA er klar over at minst én tillatelse under EC SPR har blitt utstedt i Unionen siden 22. mars 2022
 2. Det ser også ut til at per denne datoen bare 15 crowdfunding-plattformer har søkt om autorisasjon under ECSPR, av et anslått antall på 271 EU-plattformer som for tiden nyter godt av overgangsperioden (dvs. 94,5 % av crowdfunding-tjenesteleverandørene i Unionen har ikke søkt søknaden for en tillatelse under ECSPR på det tidspunktet). Det bør også bemerkes at i noen medlemsstater er utpekingen av en kompetent myndighet som er ansvarlig for tillatelsesprosessen fortsatt under vurdering i noen medlemsstater eller har blitt gjort ganske nylig.
 3. Dette lave nivået av autorisasjonssøknader som mottas, er enda mer uttalt i enkelte medlemsland med et betydelig antall crowdfunding-leverandører.
  For eksempel Frankrike (estimert populasjon: 109 crowdfunding-leverandører, 3 autorisasjonsforespørsler sendt inn 22. mars 2022) eller Italia (estimert populasjon på 54 crowdfunding-leverandører og ingen autorisasjonsforespørsler sendt inn 22. mars 2022).

Identifiserte årsaker til forsinkelsen til crowdfunding-leverandører med å be om autorisasjon i samsvar med ECSPR

 1. Selv om situasjonen til hver crowdfunding-leverandør kan være forskjellig, ser det ut til å være mulig, basert på tilbakemeldingene mottatt fra interessenter, å identifisere følgende sett med grunner for å forklare forsinkelsen til Union crowdfunding-tilbydere med å søke om en ECSPR-tillatelse:
  • For det første ser det ut til at overgangen fra det ofte relativt lettere nasjonale rammeverket til det fulle regimet etablert av ECSPR representerer en betydelig byrde for crowdfunding-leverandører og krever at de reorganiserer sine organisasjoner, prosedyrer og operasjoner betydelig i tråd med ECSPR. Følgelig er en stor andel av crowdfunding-tilbyderne i unionen ennå ikke klare eller klare til å overholde ECSPR. Denne grunnen ble nøkkelen til å forklare forsinkelsen.
  • For det andre forventes økte driftskostnader knyttet til EU SPR-overholdelse å redusere leverandørmarginer og lønnsomhet. Basert på tilbakemeldingene som er mottatt, gjør ECSPR det også vanskelig for crowdfunding-plattformer å tiltrekke seg investorer (spesielt private investorer) og de mest attraktive prosjektene (spesielt på grunn av terskelen på €5 000 000 satt i punkt (c) i artikkel 1(2) i ECSPR). Dette tvang noen tilbydere (inkludert store) til å revurdere sin forretningsmodell.
  • For det tredje ser det ut til at en rekke crowdfunding-tilbydere fortsatt venter på Tier 2-tiltak for å justere sine interne prosedyrer til et rimelig detaljnivå før de søker om autorisasjon hos sin NCA, og mener dessuten at noen problemer knyttet til tolkningen og anvendelsen av ECSPR fortjener ytterligere avklaring. Selv om det erkjennes at en rekke Tier 2-tiltak er tilgjengelige i utkastet, ser det ut til at kostnadene knyttet til restrukturering av styring og driftsordninger har fått en rekke crowdfunding-tilbydere til å forsinke implementeringen av de organisatoriske endringene som er nødvendige for å stole på et generelt stabilt juridisk rammeverk. ...
  • Til slutt ser det ut til at økonomisk usikkerhet de siste 18 månedene på grunn av COVID19-pandemien og post-pandemien også har spilt en rolle i forsinkelsen i søknaden om tillatelse under ECSPR. Potensielle konsekvenser av at crowdfunding-leverandører utsetter autorisasjonsforespørsel i henhold til ECSPR
 2. ESMA mener at forsinkelsen til det store flertallet av crowdfunding-tilbydere med å søke om en ECSPR-tillatelse med sine NCAer kan potensielt ha en negativ innvirkning på det europeiske crowdfunding-markedet.
 3. For det første er det sannsynlig at mange av crowdfunding-tilbyderne som ennå ikke har søkt vil gjøre det mot slutten av overgangsperioden (dvs. slutten av Q2/begynnelsen av Q3 2022). Hvis dette scenariet blir realisert, vil NCAs møte et stort antall tillatelsessøknader. I noen medlemsstater kan dette bety flere titalls søknader som sendes inn samtidig. Denne plutselige flommen av søknader vil gjøre det vanskelig for NCA-ene, og spesielt NCA-ene i medlemsland med et sterkt crowdfunding-marked, å gi alle forespurte godkjenninger før slutten av overgangsperioden. (dvs. 10. november 2022). Faktisk, av de 21 nasjonale myndighetene som ga uttrykk for sin mening om saken, indikerte 16 at under et slikt scenario ville det være vanskelig, svært vanskelig eller til og med umulig å gi ECSPR-tillatelse til alle gjenværende crowdfunding-tjenesteleverandører i medlemsstaten deres innen 10. november 2022. Det bør bemerkes at alle NCAer i medlemsland med et mer aktivt crowdfunding-marked har uttrykt bekymring, og funnet det vanskelig eller umulig å utstede en tillatelse før 10. november 2022.
  de. alle gjenværende autorisasjonsforespørsler mottas faktisk av NCA mellom slutten av 2. og begynnelsen av 3. kvartal.
  Av de 21 NCA-ene mente 5 at det å utstede tillatelser til alle crowdfunding-leverandører innen 10. november 2022 ville være en enkel prosess, 4 forventet at det skulle være vanskelig, 6 veldig vanskelig og 6 fant det umulig.
 4. Som en konsekvens av det ovenstående, forutsatt at overgangsperioden ikke forlenges, virker det sannsynlig at et (potensielt betydelig) antall crowdfunding-tilbydere vil måtte slutte å tilby crowdfunding-tjenester (inkludert lansering av nye crowdfunding-tilbud) etter 10. november 2022.
 5. Dette vil spesielt ha 2 konsekvenser:
  • For det første vil crowdfunding-leverandører som ikke klarer å gi rettidige godkjenninger slutte å belaste kunder (investorer og prosjekteiere) mens de fortsetter å pådra seg deres faste driftskostnader. Denne situasjonen kan sette noen av disse leverandørene i økonomisk risiko, noen ganger i stor grad.
  • For det andre bør pågående crowdfunding-prosjekter som tilbys på plattformene til crowdfunding-tjenesteleverandører som ikke ble autorisert før 10. november 2022, suspenderes umiddelbart. Dette kan påvirke ytelsen til investeringer i slike tilbud negativt, noe som kan ha negative konsekvenser for investorer som har investert pengene sine i slike tilbud.

3.3. Tekniske råd

ESMA inviterer kommisjonen til å vurdere at håndheving av CSAPR krever at eksisterende crowdfunding-leverandører gjør betydelige endringer i deres nåværende styring og operasjonelle ordninger. ESMA oppfordrer også Kommisjonen til å nøye vurdere implikasjonene for det europeiske crowdfunding-markedet av å ikke forlenge overgangsperioden fastsatt i artikkel 48 nr. 1 i ECSPR.

Kommisjonen bes spesielt om å merke seg at basert på informasjon mottatt fra crowdfunding-tilbydere og NCA, virker det svært sannsynlig at en rekke crowdfunding-tilbydere ikke vil bli autorisert under ECSPR før 10. november 2022, og at disse leverandørene derfor må suspendere sine forretningsaktiviteter mens de fortsetter å jobbe. bære sine faste driftskostnader. Opphør av eksisterende crowdfunding-tjenester kan også påvirke investorer, inkludert uerfarne investorer som har investert i crowdfunding-prosjekter som tilbys på plattformene til crowdfunding-tjenesteleverandører som nyter fordelene av overgangsperioden.

 

4. Virkningen av forordningen om utviklingen av nasjonale Crowdfunding-markeder

4.1. Mandat

Utdrag fra kommisjonens forespørsel om råd

ESMA oppfordres til å gi tekniske råd for å hjelpe Kommisjonen med å vurdere behovet for å forlenge overgangsperioden for leverandører av crowdfunding-tjenester som allerede er autorisert i henhold til nasjonal lovgivning, i samsvar med artikkel 48 nr. 3 i forordningen, og mer spesifikt om følgende aspekter:

 • om virkningen av forordningen på utviklingen av nasjonale crowdfunding-markeder

4.2. Analyse

 1. Som det fremgår av punkt 3, er det per 22. mars 2022 ikke gitt tillatelse under EC SPR. ESMA er derfor ikke i stand til å gi råd om implikasjonene av ECSPR.
 2. Tilbakemeldingene mottatt fra enkelte crowdfunding-leverandører indikerte imidlertid at de nødvendige justeringene og usikkerheten knyttet til den kommende anvendelsen av ECSPR har påvirket crowdfunding-markedet negativt, spesielt ved å få en rekke aktører til å ta en forsiktig tilnærming eller revurdere forretningsmodellen sin.
 3. Fra et forbrukervernperspektiv forventes det at slutten av overgangsperioden og de facto unionsomfattende anvendelse av kravene fastsatt i ECSPR vil øke beskyttelsesnivået som tilbys investorer over hele EU, og enda mer for uerfarne investorer. En europeisk forbrukerforening bemerket at forlengelse av overgangsperioden kan være skadelig for investorer, da det forlenger situasjonen der ulike regimer (f.eks. ECSPR og nasjonale lover) eksisterer side om side med ulike nivåer av forbrukerbeskyttelse.

4.3. Tekniske råd

Gitt at ingen crowdfunding-leverandører til dags dato har begynt å operere med EC SPR-tillatelsen, er ikke ESMA i stand til å gi råd til kommisjonen om dens faktiske anvendelse.

 

5. Relevansen av å forlenge overgangsperioden

5.1. Mandat

Utdrag fra kommisjonens forespørsel om råd

ESMA oppfordres til å gi tekniske råd for å hjelpe Kommisjonen med å vurdere behovet for å forlenge overgangsperioden for leverandører av crowdfunding-tjenester som allerede er autorisert i henhold til nasjonal lovgivning, i samsvar med artikkel 48 nr. 3 i forordningen, og mer spesifikt om følgende aspekter:

 • om hensiktsmessigheten av å forlenge overgangsperioden

5.2. Analyse

5.2.1. Relevansen av utvidelsen med tanke på forbrukerbeskyttelse

 1. Lys av det eksisterende fragmenterte investorbeskyttelsessystemet på grunn av mangfoldet av nasjonal lovgivning, og som bekreftet av den EU-dekkende forbrukerforeningen, vil en beslutning om å ikke forlenge overgangsperioden være mer hensiktsmessig for å sikre forbrukerbeskyttelse. Det er faktisk i interessene til investorer, og spesielt uerfarne investorer, over hele unionen å dra nytte av så snart som mulig av et harmonisert regelverk som gir et høyt beskyttelsesnivå. I tillegg, som tidligere nevnt, forlengelse av en situasjon der ulike regimer (dvs. ECSPR og nasjonale lover) med ulike nivåer av forbrukerbeskyttelse eksisterer side om side, noe som kan være skadelig for det generelle nivået av investorbeskyttelse i Unionen.
 2. Når det gjelder dette viktige spørsmålet, er det verdt å merke seg at det store flertallet av crowdfunding-tilbydere som for tiden nyter godt av fordelene ved overgangsperioden, har sitt registrerte kontor i medlemsstatene, hvor det imidlertid eksisterer et spesielt crowdfunding-regime som gir et visst nivå av investorbeskyttelse.
  Basert på informasjonen gitt av NCAene, har følgende 9 medlemsland et spesielt crowdfunding-regime i BE, DE, EL, ES, FI, FR, IT, NL. I følge NCAer er det 234 crowdfunding-tilbydere i disse 9 medlemslandene av totalt 271 tilbydere i 22 medlemsland

5.2.2. Relevansen av ekspansjon sett fra crowdfunding-markedet

 1. Basert på tilbakemeldingene som er mottatt fra interessenter, ser det ut til at et betydelig antall crowdfunding-tilbydere ennå ikke er klare til å operere i samsvar med ECSPR av grunner beskrevet i avsnitt 3.2.3. Å forlenge overgangsperioden vil gi crowdfunding-tilbyderne mer tid til å forberede seg. En slik utvidelse bør imidlertid på ingen måte være et middel for crowdfunding-leverandører til å ta en forsiktig tilnærming, men snarere et middel for å presse dem til overgang til ECSPR så snart som mulig.
 2. Tillegg, som nevnt i avsnitt 3, er det svært lave antallet autorisasjonssøknader mottatt fra leverandører av crowdfunding-tjenester som for tiden tilbyr crowdfunding-tjenester i samsvar med nasjonal lovgivning bekymringsfullt (dvs. bare 15 i 22 medlemsstater, som leverer data til ESMA, ut av den estimerte befolkningen i de samme 22 medlemslandene av 271 Crowdfunding-leverandører).
 3. Det er en håndgripelig risiko for at en rekke NCAer, og spesielt de i medlemslandene med det største antallet crowdfunding-tilbydere, ikke vil være i stand til å godkjenne søknadene fra en rekke crowdfunding-tilbydere før 10. november 2022. Som allerede diskutert kan de økonomiske konsekvensene av suspensjonen av disse leverandørene være alvorlige og påvirke de respektive nasjonale markedene negativt.

5.2.3. Meninger fra frivillige organisasjoner om mulig utvidelse

 1. Av de 18 nasjonale myndighetene som uttrykte sine synspunkter på dette temaet10, antydet 6 myndighetene at de anså en forlengelse av overgangsperioden som uønsket, og 12 myndighetene ga uttrykk for at en slik utvidelse ville være ønskelig.
 2. De 10 NCAene som anser fornyelse som ønskelig er fra medlemsland, og representerer nesten 84 % (227 bedrifter av 271) av det totale antallet crowdfunding-tilbydere i EU.

5.3. Tekniske råd

Selv om forlengelsen av overgangsperioden vil forsinke anvendelsen av de avtalte reglene for investorbeskyttelse, ser det ut til at risikoen som står på spill for det europeiske crowdfunding-markedet som helhet er betydelig dersom utvidelsen ikke gjennomføres. Av denne grunn støtter ESMA en utvidelse av overgangsperioden. Samtidig mener ESMA at en slik utvidelse bør utformes (i) på en slik måte at man unngår ytterligere unødige forsinkelser i overgangen til ECSPR, samtidig som det (ii) sikres at ingen eksisterende crowdfunding-leverandør med en ventende godkjenningsforespørsel i siste instans stoppe sine aktiviteter.

Derfor oppfordrer ESMA kommisjonen til å undersøke muligheten for å forlenge overgangsperioden kun til fordel for leverandører av crowdfunding-tjenester som for tiden opererer i henhold til nasjonal lovgivning og som har søkt om autorisasjon i henhold til ECSPR før utløpet av gjeldende overgangsperiode.

For dette formål, og for å lette riktig og rettidig behandling av søknader mottatt av NCA, foreslår ESMA at en slik utvidelse utvides til crowdfunding-leverandører som har søkt om en autorisasjon under ECSPR innen 1. oktober 2022.