sv

ESMA slutrapport

Den här artikeln är inte juridisk rådgivning.

Övergångsperiod för tillhandahållande av crowdfunding-tjänster i EU

19.05.2022

Slutrapport

ESMA tekniska råd till kommissionen om möjligheten att förlänga övergångsperioden i enlighet med artikel 48.3 i förordning (EU) 2020/1503

ESMA
19 maj 2022
ESMA35-42-1445

 1. Innehållsförteckning
 2. Nyckelord
 3. Tillämpning av förordningen på leverantörer av crowdfundingtjänster som endast tillhandahåller crowdfundingtjänster på nationell basis
 4. Inverkan av förordningen om utvecklingen av nationella marknader för crowdfunding
 5. Relevansen av att förlänga övergångsperioden

2. Nyckelord

Skäl för publicering

Artikel 48.1 i förordning (EU) 2020/1503 (”ECSPR”) föreskrivs en ”övergångsperiod för crowdfundingtjänster som tillhandahålls i enlighet med nationell lagstiftning”. I synnerhet tillåter det leverantörer av crowdfundingtjänster att fortsätta, i enlighet med tillämplig nationell lag, tillhandahålla crowdfundingtjänster som ingår i ECSPR:s räckvidd fram till den 10 november 2022 eller tills de beviljas auktorisation i enlighet med artikel 12 i ECSPR ., vilket som än kommer först.

Artikel 48.3 i ECSPR föreskrivs att Europeiska kommissionen (”kommissionen”), efter samråd med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (”ESMA”), ska bedöma vissa aspekter som är relevanta för att avgöra om en förlängning av övergångsperioden avser i artikel 48. (1). Det är tillrådligt att använda ECSPR.

Den 29 mars 2022 mottog ESMA en formell begäran (mandat) från kommissionen att senast den 27 maj 2022 ge teknisk rådgivning om de aspekter som avses i artikel 48.3 i ECSPR, nämligen:

 • om tillämpningen av förordningen på leverantörer av crowdfundingtjänster som endast tillhandahåller crowdfundingtjänster på nationell basis;
 • om förordningens inverkan på utvecklingen av nationella crowdfundingmarknader och på tillgången till finansiering; och
 • om lämpligheten av att förlänga övergångsperioden.

Med tanke på tidspressen för att ge råd har Esma endast genomfört riktade icke-offentliga samråd med nationella myndigheter, nyckelintressenter och viktiga europeiska konsumentorganisationer.

ESMA har tagit emot uppgifter från de nationella konkurrensmyndigheterna i följande 22 medlemsstater: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, RO, SK.

Innehåll

Slutrapporten innehåller tekniska råd från ESMA. Avsnitt 3 handlar om tillämpningen av förordningen på leverantörer av crowdfundingtjänster som tillhandahåller crowdfundingtjänster endast på nationell basis, avsnitt 4 behandlar förordningens inverkan på utvecklingen av nationella crowdfundingmarknader och tillgång till finansiering och i avsnitt 5 diskuteras relevansen. att förlänga övergångsperioden.

Nästa steg

Slutrapporten lämnades till Europeiska kommissionen den 27 maj 2022.

Definitioner och förkortningar

 • ECSPR – förordning (EU) 2020:1503 av den 7 oktober 2020 om europeiska leverantörer av crowdfunding-tjänster för företag
 • KIIS - Bulletin för nyckelinvesteringar som avses i artikel 23 ECSPR
 • NCA - Nationell behörig myndighet
 • Frågor och svar - Fråga och svar

 

3. Tillämpning av förordningen på leverantörer av crowdfundingtjänster som endast tillhandahåller crowdfundingtjänster på nationell basis

 

3.1. Mandat

Utdrag ur kommissionens begäran om råd

ESMA uppmanas att ge teknisk rådgivning för att hjälpa kommissionen att överväga behovet av att förlänga övergångsperioden för leverantörer av crowdfundingtjänster som redan är auktoriserade enligt nationell lagstiftning, i enlighet med artikel 48.3 i förordningen, och mer specifikt om följande aspekter:

 • om tillämpningen av förordningen på leverantörer av crowdfundingtjänster som endast tillhandahåller crowdfundingtjänster på nationell basis;

 

3.2. Analys

3.2.1. Förväntad inverkan av ECSPR på Crowdfunding-tjänsteleverantörer som drar nytta av övergångsperioden

 1. Artikel 48.1 i ECSPR föreskrivs att "leverantörer av crowdfundingtjänster får fortsätta, i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning, att tillhandahålla crowdfundingtjänster som omfattas av denna förordning fram till den 10 november 2022 eller tills tillstånd beviljats till dem, hänvisat till till i artikel 12, beroende på vad som kommer först.”
 2. En fråga och svar som publicerades den 10 november 2021 klargjorde kommissionen att "(...) övergångsperioden bör anses vara tillämplig på alla organisationer som tillhandahåller crowdfunding-tjänster enligt ECSPR, i enlighet med "nationell lag", enligt vilken "nationell lag" kan vara antingen ett specifikt crowdfundingsystem eller annan tillämplig lag eller helt enkelt privaträtt som är tillämplig på crowdfundingverksamhet i den särskilda medlemsstaten."
  Q&A 2.1
 3. Följaktligen verkar de flesta crowdfunding-leverantörer som var aktiva innan ECSPR trädde i kraft (dvs. den 10 november 2021) nu enligt nationell lagstiftning inom övergångsperioden som anges i artikel 48.1 i ECSPR.
 4. Baserat på feedbacken från NCA verkar det som att övergången från relevanta nationella lagar till ECSPR-ramverket förväntas bli betungande för crowdfunding-leverantörer i hela unionen.
 5. Av de 22 nationella konkurrensmyndigheter som lämnade feedback till ESMA angav 13 att det inte finns någon särskild behandling i deras medlemsstat enligt nationell lagstiftning. För crowdfunding-leverantörer som är etablerade i dessa medlemsstater kommer det att visa sig vara en stor utmaning att uppfylla de omfattande kraven enligt ECSPR.
  De där. lagstiftning som rör crowdfunding, några eller alla av de viktigaste organisatoriska och investerarskyddsaspekter som omfattas av ECSPR
 6. De nationella konkurrensmyndigheterna i de återstående nio medlemsstaterna - de som tidigare hade ett särskilt system för crowdfunding - beräknade alla att anpassningen till ECSPR ändå skulle visa sig vara betungande för crowdfundingleverantörer.
  2 nationella konkurrensmyndigheter angav att de nödvändiga justeringarna skulle vara måttligt betungande (vissa betydande justeringar skulle krävas), 4 nationella konkurrensmyndigheter angav att justeringen skulle bli betungande (vissa betydande justeringar skulle krävas) och 3 nationella konkurrensmyndigheter
 7. Vissa aspekter av den regim som fastställts av ECSPR noterades specifikt som särskilt svåra att implementera i en befintlig organisation, såsom KIIS-krav, information till investerare om lånebaserade crowdfunding-erbjudanden, intressekonflikter, förvarings- och betalningstjänster eller en ingång kunskapsprov.

 

3.2.2. Aktuell status för ECSPR-ansökan till Crowdfunding-tjänsteleverantörer som drar nytta av en övergångsperiod

 1. Baserat på data som samlats in från NCA verkar det som den 22 mars 2022, ingen leverantör av crowdfunding-tjänster har auktoriserats enligt ECSPR.
  ESMA är medveten om att minst ett tillstånd enligt EC SPR har utfärdats i unionen sedan den 22 mars 2022
 2. Det verkar också som att från och med detta datum har endast 15 crowdfunding-plattformar ansökt om tillstånd enligt ECSPR, av ett uppskattat antal av 271 EU-plattformar som för närvarande åtnjuter övergångsperioden (dvs. 94,5 % av crowdfunding-tjänsteleverantörerna i unionen har inte ansökt om ansökan för ett tillstånd enligt ECSPR vid den tidpunkten). Det bör också noteras att i vissa medlemsstater övervägs utnämningen av en behörig myndighet som ansvarar för tillståndsprocessen fortfarande i vissa medlemsstater eller har gjorts helt nyligen.
 3. Denna låga nivå av inkomna auktorisationsansökningar är ännu mer uttalad i vissa medlemsstater med ett stort antal leverantörer av crowdfunding.
  Till exempel Frankrike (beräknad befolkning: 109 crowdfunding-leverantörer, 3 auktoriseringsförfrågningar inlämnade den 22 mars 2022) eller Italien (beräknad befolkning på 54 crowdfunding-leverantörer och inga auktoriseringsförfrågningar inlämnade den 22 mars 2022).

Identifierade orsaker till att crowdfunding-leverantörer dröjde med att begära auktorisation i enlighet med ECSPR

 1. Även om situationen för varje crowdfunding-leverantör kan vara olika, verkar det möjligt, baserat på feedbacken från intressenter, att identifiera följande uppsättning skäl för att förklara förseningen av EU-crowdfunding-leverantörer med att ansöka om ett ECSPR-tillstånd:
  • För det första verkar det som om övergången från det ofta relativt lättare nationella ramverket till det fullständiga systemet som fastställts av ECSPR utgör en betydande börda för leverantörer av crowdfunding och kräver att de avsevärt omorganiserar sina organisationer, förfaranden och verksamhet i linje med ECSPR. Följaktligen är en stor del av crowdfunding-leverantörerna i unionen ännu inte redo eller redo att följa ECSPR. Detta skäl blev nyckeln till att förklara förseningen.
  • För det andra förväntas ökade driftskostnader förknippade med EU:s SPR-efterlevnad minska leverantörsmarginalerna och lönsamheten. Baserat på den feedback som mottagits gör ECSPR det också svårt för crowdfunding-plattformar att attrahera investerare (särskilt icke-professionella investerare) och de mest attraktiva projekten (särskilt på grund av tröskeln på 5 000 000 € som fastställs i punkt ci artikel 1.2 i artikel 1.2). ECSPR). Detta tvingade vissa leverantörer (inklusive stora) att ompröva sin affärsmodell.
  • För det tredje verkar det som om ett antal crowdfunding-leverantörer fortfarande väntar på Tier 2-åtgärder för att justera sina interna förfaranden till en rimlig detaljnivå innan de ansöker om auktorisation hos sin nationella behöriga myndighet, och anser dessutom att vissa frågor, relaterade till tolkningen och tillämpningen av ECSPR förtjänar ytterligare förtydligande. Samtidigt som man erkänner att ett antal Tier 2-åtgärder finns tillgängliga i deras utkast, verkar det som om kostnaderna i samband med omstrukturering av styrning och operativa arrangemang har fått ett antal crowdfunding-leverantörer att försena genomförandet av de organisatoriska förändringar som är nödvändiga för att förlita sig på en övergripande stabil rättslig ram. ...
  • Slutligen verkar det som om ekonomisk osäkerhet under de senaste 18 månaderna på grund av covid19-pandemin och situationen efter pandemin också har spelat en roll i förseningen av att ansöka om tillstånd enligt ECSPR. Potentiella konsekvenser av att crowdfunding-leverantörer försenar auktorisationsbegäran enligt ECSPR
 2. ESMA anser att förseningen av de allra flesta crowdfunding-leverantörer med att ansöka om ett ECSPR-tillstånd hos sina nationella konkurrensmyndigheter potentiellt kan ha en negativ inverkan på den europeiska crowdfundingmarknaden.
 3. För det första är det troligt att många av de crowdfunding-leverantörer som ännu inte har ansökt kommer att göra det mot slutet av övergångsperioden (dvs slutet av Q2/början av Q3 2022). Om detta scenario blir verklighet kommer nationella konkurrensmyndigheter att ställas inför ett stort antal tillståndsansökningar. I vissa medlemsstater kan detta innebära flera dussin ansökningar som lämnas in samtidigt. Denna plötsliga flod av ansökningar kommer att göra det svårt för de nationella konkurrensmyndigheterna, och särskilt de nationella konkurrensmyndigheterna i medlemsstater med en stark crowdfundingmarknad, att bevilja alla begärda godkännanden innan övergångsperiodens slut. (dvs. 10 november 2022). Av de 21 nationella konkurrensmyndigheterna som uttryckte sin åsikt i frågan angav faktiskt 16 att det under ett sådant scenario skulle vara svårt, mycket svårt eller till och med omöjligt att bevilja ECSPR-tillstånd till alla återstående leverantörer av crowdfunding-tjänster i deras medlemsstat senast den 10 november 2022. Det bör noteras att alla nationella konkurrensmyndigheter i medlemsstater med en mer aktiv crowdfundingmarknad har uttryckt oro och funnit det svårt eller omöjligt att utfärda ett tillstånd före den 10 november 2022.
  de där. alla återstående auktorisationsbegäranden tas emot av NCA mellan slutet av det andra och början av det tredje kvartalet.
  Av de 21 nationella konkurrensmyndigheterna ansåg 5 att det skulle vara en enkel process att utfärda tillstånd till alla crowdfunding-leverantörer senast den 10 november 2022, 4 förväntade sig att det skulle vara svårt, 6 mycket svårt och 6 fann det omöjligt.
 4. Som en konsekvens av ovanstående, förutsatt att övergångsperioden inte förlängs, verkar det troligt att ett (potentiellt betydande) antal crowdfunding-leverantörer kommer att behöva sluta tillhandahålla crowdfunding-tjänster (inklusive lanseringen av nya crowdfunding-erbjudanden) efter den 10 november 2022.
 5. Detta kommer att få i synnerhet två konsekvenser:
  • För det första måste crowdfunding-leverantörer som misslyckas med att godkänna i tid sluta debitera kunder (investerare och projektägare) samtidigt som de fortsätter att ta på sig sina fasta driftskostnader. Denna situation kan utsätta vissa av dessa leverantörer för ekonomisk risk, ibland i stor utsträckning.
  • För det andra bör pågående crowdfunding-projekt som erbjuds på plattformar för crowdfunding-tjänsteleverantörer som inte var auktoriserade före den 10 november 2022 omedelbart avbrytas. Detta kan påverka resultatet för investeringar i sådana erbjudanden negativt, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare som har investerat sina pengar i sådana erbjudanden.

3.3. Tekniskt råd

ESMA uppmanar kommissionen att överväga att genomförandet av CSAPR kräver att befintliga crowdfunding-leverantörer gör betydande förändringar av sin nuvarande styrning och operativa arrangemang. Esma uppmanar också kommissionen att noggrant överväga konsekvenserna för den europeiska crowdfundingmarknaden av att inte förlänga den övergångsperiod som anges i artikel 48.1 i ECSPR.

Kommissionen uppmanas särskilt att notera att det, baserat på information som erhållits från crowdfunding-leverantörer och NCA, verkar mycket troligt att ett antal crowdfunding-leverantörer inte kommer att auktoriseras enligt ECSPR förrän den 10 november 2022 och att dessa leverantörer därför kommer att behöva avbryta sin affärsverksamhet samtidigt som de fortsätter att arbeta. stå för sina fasta driftskostnader. Upphörandet av befintliga crowdfunding-tjänster kan också påverka investerare, inklusive oerfarna investerare som har investerat i crowdfunding-projekt som erbjuds på plattformar för leverantörer av crowdfunding-tjänster som åtnjuter fördelarna med övergångsperioden.

 

4. Inverkan av förordningen om utvecklingen av nationella marknader för crowdfunding

4.1. Mandat

Utdrag ur kommissionens begäran om råd

ESMA uppmanas att ge teknisk rådgivning för att hjälpa kommissionen att överväga behovet av att förlänga övergångsperioden för leverantörer av crowdfundingtjänster som redan är auktoriserade enligt nationell lagstiftning, i enlighet med artikel 48.3 i förordningen, och mer specifikt om följande aspekter:

 • om förordningens inverkan på utvecklingen av nationella crowdfunding-marknader

4.2. Analys

 1. Som framgår av 3 § har från och med den 22 mars 2022 inget tillstånd lämnats enligt EG SPR. Esma har således inte möjlighet att ge råd om konsekvenserna av ECSPR.
 2. Feedbacken från vissa crowdfunding-leverantörer visade dock att de nödvändiga justeringarna och osäkerheterna i samband med den kommande tillämpningen av ECSPR har påverkat crowdfunding-marknaden negativt, särskilt genom att få ett antal aktörer att ta ett försiktigt tillvägagångssätt eller ompröva sin affärsmodell.
 3. Ur ett konsumentskyddsperspektiv förväntas det att slutet av övergångsperioden och den de facto unionsomfattande tillämpningen av kraven i ECSPR kommer att öka den skyddsnivå som erbjuds investerare i hela EU, och ännu mer för oerfarna investerare. En europeisk konsumentorganisation noterade att en förlängning av övergångsperioden kan vara skadlig för investerare eftersom det förlänger den situation där olika system (t.ex. ECSPR och nationella lagar) existerar samtidigt med olika nivåer av konsumentskydd.

4.3. Tekniskt råd

Med tanke på att ingen leverantör av crowdfunding hittills har börjat arbeta med EG:s SPR-tillstånd, har ESMA inte möjlighet att ge kommissionen råd om dess faktiska tillämpning.

 

5. Relevansen av att förlänga övergångsperioden

5.1. Mandat

Utdrag ur kommissionens begäran om råd

ESMA uppmanas att ge teknisk rådgivning för att hjälpa kommissionen att överväga behovet av att förlänga övergångsperioden för leverantörer av crowdfundingtjänster som redan är auktoriserade enligt nationell lagstiftning, i enlighet med artikel 48.3 i förordningen, och mer specifikt om följande aspekter:

 • om ändamålsenligheten av att förlänga övergångsperioden

5.2. Analys

5.2.1. Utvidgningens relevans när det gäller konsumentskydd

 1. Mot bakgrund av det befintliga fragmenterade systemet för investerarskydd på grund av de olika nationella lagstiftningarna, och som bekräftats av den EU-omfattande konsumentorganisationen, skulle ett beslut att inte förlänga övergångsperioden vara mer lämpligt för att säkerställa konsumentskyddet. Det ligger faktiskt i investerarnas, och särskilt oerfarna investerares, i hela unionens intresse att så snart som möjligt dra nytta av en harmoniserad uppsättning regler som ger en hög skyddsnivå. Dessutom, som tidigare nämnts, en förlängning av en situation där olika regimer (dvs. ECSPR och nationella lagar) med olika nivåer av konsumentskydd samexisterar, vilket kan vara skadligt för den övergripande nivån av investerarskydd i unionen.
 2. Denna viktiga fråga är det värt att notera att de allra flesta leverantörer av crowdfunding som för närvarande åtnjuter fördelarna med övergångsperioden har sitt säte i medlemsstaterna, där det dock finns ett särskilt crowdfundingsystem som ger en viss nivå av investerarskydd.
  Baserat på informationen från de nationella konkurrensmyndigheterna har följande nio medlemsstater ett särskilt crowdfundingsystem i BE, DE, EL, ES, FI, FR, IT, NL. Enligt nationella konkurrensmyndigheter finns det 234 leverantörer av crowdfunding i dessa 9 medlemsstater av totalt 271 leverantörer i 22 medlemsstater

5.2.2. Relevans av expansion ur crowdfunding-marknadens synvinkel

 1. Baserat på feedbacken från intressenter verkar det som om ett betydande antal crowdfunding-leverantörer ännu inte är redo att verka i enlighet med ECSPR av skäl som beskrivs i avsnitt 3.2.3. Att förlänga övergångsperioden kommer att ge crowdfunding-leverantörer mer tid att förbereda sig. En sådan förlängning bör dock inte på något sätt vara ett sätt för crowdfunding-leverantörer att ta ett försiktigt tillvägagångssätt, utan snarare ett sätt att driva dem att övergå till ECSPR så snart som möjligt.
 2. Som noterats i avsnitt 3 är det mycket låga antalet auktorisationsansökningar som mottagits från leverantörer av crowdfundingtjänster som för närvarande tillhandahåller crowdfundingtjänster i enlighet med nationell lagstiftning oroande (dvs. endast 15 av 22 medlemsstater, som tillhandahåller data till ESMA, av den uppskattade befolkningen i samma 22 medlemsstater av 271 Crowdfunding Providers).
 3. Det finns en påtaglig risk att ett antal nationella konkurrensmyndigheter, och särskilt de i de medlemsstater som har det största antalet crowdfunding-leverantörer, inte kommer att kunna godkänna ansökningar från ett antal crowdfunding-leverantörer före den 10 november 2022. Som redan diskuterats kan de ekonomiska konsekvenserna av avstängningen av dessa leverantörer bli allvarliga och negativt påverka de respektive nationella marknaderna.

5.2.3. Åsikter från icke-statliga organisationer om möjlig expansion

 1. Av de 18 nationella konkurrensmyndigheterna som uttryckte sina åsikter om detta ämne angav 10 6 nationella konkurrensmyndigheter att de ansåg att en förlängning av övergångsperioden inte var önskvärd och 12 nationella konkurrensmyndigheter uttryckte uppfattningen att en sådan förlängning skulle vara önskvärd.
 2. De 10 nationella konkurrensmyndigheterna som anser att förnyelse är önskvärt kommer från medlemsstater, som representerar nästan 84 % (227 företag av 271) av det totala antalet crowdfunding-leverantörer i unionen.

5.3. Tekniskt råd

Även om förlängningen av övergångsperioden kommer att försena tillämpningen av de överenskomna reglerna om investerarskydd, verkar det som om riskerna som står på spel för den europeiska crowdfundingmarknaden som helhet är betydande om förlängningen inte genomförs. Av denna anledning stöder ESMA en förlängning av övergångsperioden. Samtidigt anser ESMA att en sådan förlängning bör utformas (i) på ett sådant sätt att man undviker ytterligare onödiga förseningar i övergången till ECSPR, samtidigt som man (ii) säkerställer att ingen befintlig crowdfunding-leverantör med en väntande auktorisationsbegäran i slutändan stoppa sin verksamhet.

Därför uppmanar ESMA kommissionen att undersöka möjligheten att förlänga övergångsperioden endast till förmån för leverantörer av crowdfundingtjänster som för närvarande verkar enligt nationell lagstiftning och som har ansökt om tillstånd enligt ECSPR före utgången av den nuvarande övergångsperioden.

Detta syfte, och för att underlätta korrekt och snabb behandling av ansökningar som tas emot av NCA, föreslår ESMA att en sådan förlängning utökas till crowdfunding-leverantörer som har ansökt om ett tillstånd enligt ECSPR senast den 1 oktober 2022.