pl

Polityka prywatności

  • Dom Polityka prywatności

Polityka prywatności

14.02.2022

SIA FinMV, działająca jako „FinMV” („my” lub „nas”), zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności i wszelkich przekazanych jej danych osobowych.

Terminy „ty”, „twoje” i „twoje” odnoszą się do klientów lub przedstawicieli klientów korzystających z naszej witryny i usług.

Termin „przedstawiciel klienta” odnosi się do dyrektorów, przedstawicieli prawnych, takich jak posiadacze pełnomocnictw, pracowników klienta, takich jak informatyk, specjalista ds. bezpieczeństwa itp., jak określono w Umowie FinMV. Niniejsza polityka określa, w jaki sposób będziemy ostrożnie traktować Twoje dane osobowe.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane osobowe FinMV zbiera od Ciebie w trakcie naszych interakcji z Tobą lub Twoją organizacją, a także za pośrednictwem naszej strony internetowej, produktów lub usług oraz w jaki sposób z nich korzystamy. Opisuje również Twoje wybory dotyczące uzyskiwania dostępu, poprawiania i usuwania Twoich danych osobowych.

Jakie dane osobowe zbieramy?

Przeglądanie naszej witryny: Zbieramy informacje o Twoim komputerze oraz Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny (w tym adres IP, położenie geograficzne, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, strona odsyłająca, czas trwania wizyty , odsłony i nawigacja w witrynie).

Pliki cookie: Zbieramy pliki cookie, które są małymi plikami, które witryna lub jej usługodawca przesyła na dysk twardy Twojego komputera za pośrednictwem przeglądarki internetowej (za Twoją zgodą), co pozwala witrynom lub systemom usługodawców rozpoznawać przeglądarkę oraz gromadzić i zapamiętywać określone informacje.

Formularz kontaktowy: W naszej witrynie znajdują się formularze kontaktowe, które umożliwiają kontakt z nami z różnych powodów. Ten formularz prosi o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, nazwy firmy, a także dostępne jest wolne pole tekstowe, które umożliwia dodawanie pytań i próśb.

Umowa z FinMV: Gdy Twoja organizacja zawiera umowę z FinMV na dostarczanie produktów lub usług, zbierzemy dodatkowe informacje, które są niezbędne do realizacji umowy i zapewnienia aktualizacji usług związanych z produktem/ usługa świadczona przez FinMV. Obejmuje to adres, numer telefonu kontaktowego.

Do czego używamy Twoich informacji?

Użycie wewnętrzne: Adres e-mail podany w formularzu kontaktowym może być używany do wysyłania informacji i aktualizacji związanych z konkretnymi zainteresowaniami naszymi produktami lub usługami.

Używamy informacji podanych w Umowie FinMV do codziennych wewnętrznych celów biznesowych, aby świadczyć nasze usługi, utrzymywać dostęp do systemu FinMV i zapewniać obsługę klienta. Ograniczamy dostęp do danych osobowych naszych klientów i przedstawicieli klientów do tych pracowników, którzy potrzebują go w ramach swojej pracy do świadczenia naszych usług i obsługi klienta.

Korzystamy z informacji o Twoim komputerze i Twoich wizytach i korzystaniu z naszej witryny, aby zrozumieć, jak działa nasza witryna: ilu użytkowników odwiedza witrynę, gdzie użytkownicy opuszczają witrynę, jak długo użytkownicy spędzają w witrynie, kraje docelowe, wszystko jest to gromadzone w celu zidentyfikowania obszarów, w których witrynę można ulepszyć i uatrakcyjnić dla odwiedzających.

Ujawnianie informacji stronom trzecim: FinMV udostępnia pewne dane osobowe klientów w celu prowadzenia naszej codziennej działalności. FinMV nie sprzedaje ani nie wypożycza Twoich danych osobowych. FinMV nie udostępni Twoich danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem okoliczności opisanych poniżej lub za Twoją zgodą.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe naszym partnerom biznesowym, usługodawcom, sprzedawcom lub innym upoważnionym wykonawcom zewnętrznym, którzy świadczą usługi lub wykonują w naszym imieniu funkcje marketingowe lub inne w celu świadczenia żądanej usługi. Dostarczymy tym stronom trzecim tylko minimalną ilość danych osobowych niezbędną do wykonania żądanej usługi. Będziemy wymagać od tych stron trzecich zachowania poufności Twoich danych osobowych i niewykorzystywania Twoich danych osobowych, z wyjątkiem ograniczonego celu wykonania żądanej usługi.

Ujawniamy Twoje dane osobowe, gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy podejrzewamy oszukańczą lub przestępczą działalność. Różne przepisy prawa lub regulacje rządowe mogą wymagać od nas ujawnienia niepublicznych danych osobowych użytkownika w odpowiedzi na nakazy sądowe lub dochodzenia prawne. W takich przypadkach dołożymy uzasadnionych pod względem handlowym starań, aby ujawnić tylko informacje wymagane przez prawo, wezwanie do sądu, proces prawny lub nakaz sądowy.

Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy dotyczące prywatności, gdy ujawnienie jest konieczne w celu wyegzekwowania naszych praw wynikających z jakiejkolwiek umowy, transakcji lub relacji z Tobą.

Udostępniamy wymagane informacje Twojemu agentowi lub przedstawicielowi prawnemu, takiemu jak posiadacz udzielonego przez Ciebie pełnomocnictwa lub wyznaczony do Ciebie opiekun.

Tak jak w przypadku każdej innej firmy, możliwe jest, że w przyszłości FinMV może połączyć się z inną firmą lub zostać przez nią przejęta. W przypadku takiego przejęcia firma zastępcza będzie miała dostęp do danych osobowych przechowywanych przez FinMV. Będzie to obejmować informacje o kliencie i/lub kliencie, ale będzie ono nadal związane niniejszą Polityką prywatności do czasu zmiany. Zostaniesz powiadomiony wyraźnym powiadomieniem na naszej stronie internetowej lub e-mailem o każdej takiej zmianie własności lub kontroli Twoich danych osobowych.

FinMV może również ujawniać dane osobowe dostawcom usług finansowych, z którymi ma wspólne umowy. Są to formalne umowy między niestowarzyszonymi stronami trzecimi, które łączą się, aby sprzedawać Ci produkty lub usługi. FinMV będzie wymagać od takich stron trzecich zachowania poufności Twoich danych osobowych.

Okres trwałości

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w celu zarządzania dostępem do systemu FinMV i świadczenia usług tak długo, jak utrzymujemy relację z Twoją organizacją.

W niektórych przypadkach, gdy nadal utrzymujemy relacje z Twoją organizacją, ale nie jesteś już jej przedstawicielem, możesz nakazać nam zaprzestanie przechowywania Twoich danych osobowych. Możesz nas o to poprosić, kontaktując się z nami pod adresem info@fin.place.

Bezpieczeństwo

Wszelkie przekazane nam dane i informacje są szyfrowane przy użyciu zaawansowanych technologii, a nasza strona internetowa posiada środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zmianą wszelkich otrzymanych przez nas danych i informacji. Nieustannie staramy się zachować poufność takich danych i informacji oraz ulepszać nasze środki bezpieczeństwa. Jednak żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie uzasadnione środki ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa.

Dzieci

Naszą polityką jest nieprzeznaczanie świadomego świadczenia Usług osobom poniżej 18 roku życia oraz niepobieranie od nich danych osobowych i informacji. Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona ani przeznaczona dla dzieci poniżej tego wieku. Jeśli masz mniej niż 18 lat, nie możesz podawać danych osobowych ani informacji na naszej stronie internetowej. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem osoby poniżej 18 roku życia, która Twoim zdaniem ujawniła nam dane osobowe lub informacje, prosimy o natychmiastowy kontakt pod adresem info@fin.place, abyśmy mogli usunąć i usunąć dane takiej osoby z naszego systemu.

Z zastrzeżeniem Warunków korzystania z usługi

Niniejsza Polityka prywatności jest włączona i stanowi integralną część naszych Warunków użytkowania. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między jakimkolwiek postanowieniem naszych Warunków użytkowania a treścią niniejszej Polityki prywatności, pierwszeństwo mają postanowienia naszych Warunków użytkowania.

Zmiany w polityce prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może być od czasu do czasu aktualizowana, a o wszelkich istotnych zmianach w tej polityce będziemy publikować na stronie internetowej powiadomienie. Jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek postanowieniem niniejszej Polityki prywatności lub jakąkolwiek jego zmianą, przestań korzystać z naszych Usług i przestań przekazywać nam dodatkowe dane osobowe lub kupować Produkty lub Usługi. Dalsze korzystanie z naszych Usług po zmianie niniejszej Polityki prywatności będzie uważane za dalsze akceptowanie warunków tej zmienionej Polityki prywatności.

Twoje prawa

Prawo dostępu: Masz prawo wiedzieć, jakie dane osobowe o Tobie przechowujemy i w jakim celu. Możesz złożyć u nas wniosek o dostęp do danych; wnioski te muszą być złożone na piśmie, listownie lub e-mailem, ze zdjęciem identyfikacyjnym w celu weryfikacji tożsamości. Aby poprosić o formularz wniosku o dostęp osoby, której dane dotyczą, skontaktuj się z nami pod adresem info@fin.place. Żądania pocztowe należy przesyłać na adres: Inspektor ochrony danych, FinMV, Vesetas iela 10, biuro 95, Ryga, LV-1013, Łotwa.

Prawo do sprostowania: Masz prawo zażądać od nas poprawienia niedokładnych danych osobowych o Tobie. Na Twoje żądanie poprawimy lub uzupełnimy wszelkie niekompletne informacje, które posiadamy na Twój temat. Aby poprosić o korektę danych, skontaktuj się z nami pod adresem info@fin.place.

Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym): Masz prawo zażądać, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe, które posiadamy na Twój temat, jeśli nie musimy już świadczyć Usług Twojej organizacji jako określonych w Umowie z FinMV lub jeśli nie jesteś już przedstawicielem organizacji. Aby poprosić o usunięcie danych, skontaktuj się z nami pod adresem info@fin.place.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych informacji:

FinMV
Data Protection Officer
Vesetas iela, 10, office 95,
Riga, LV-1013
Latvia
E-mail: info@finmv.com
Twoje prawo do złożenia skargi

Jeśli masz skargę dotyczącą wykorzystania przez nas Twoich informacji, możesz skontaktować się z Państwową Inspekcją Danych na Łotwie za pośrednictwem ich strony internetowej http://www.dvi.gov.lv/en/ lub napisz do nich na:

Data State Inspectorate of Republic of Latvia
Blaumana Street 11/13-11,
Riga, LV-1011
Latvia
E-mail: info@dvi.gov.lv