bg

Окончателен доклад на ESMA

Тази статия не е правен съвет.

Преходен период за предоставяне на услуги за групово финансиране в ЕС

19.05.2022

Окончателен доклад

Технически съвети на ESMA към Комисията относно възможността за удължаване на преходния период в съответствие с член 48, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2020/1503

ESMA
19 май 2022 г
ESMA35-42-1445

 1. Съдържание
 2. Ключови точки
 3. Прилагане на Регламента към доставчици на услуги за колективно финансиране, които предоставят услуги за колективно финансиране само на национална основа
 4. Въздействие на Регламента върху развитието на националните пазари за колективно финансиране
 5. Уместността на удължаването на преходния период

2. Ключови точки

Причини за публикуване

Член 48, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2020/1503 („ECSPR“) предвижда „преходен период за услугите за групово финансиране, предоставяни в съответствие с националното законодателство“. По-специално, той позволява на доставчиците на услуги за колективно финансиране да продължат, в съответствие с приложимото национално законодателство, да предоставят услуги за колективно финансиране, които са включени в обхвата на ECSPR, до 10 ноември 2022 г. или докато не получат разрешение в съответствие с член 12 от ECSPR ., което от двете настъпи първо.

Член 48, параграф 3 от ECSPR предвижда, че Европейската комисия („Комисията“), след консултация с Европейския орган за ценни книжа и пазари („ESMA“), трябва да направи оценка на някои аспекти, които са от значение за определяне дали удължаването на преходния период е посочено към в член 48 е подходящо.(едно). Препоръчително е да използвате ECSPR.

На 29 март 2022 г. ESMA получи официално искане (мандат) от Комисията да предостави до 27 май 2022 г. технически съвет относно аспектите, посочени в член 48, параграф 3 от ECSPR, а именно:

 • относно прилагането на регламента към доставчици на услуги за колективно финансиране, които предоставят услуги за колективно финансиране само на национална основа;
 • относно въздействието на регламента върху развитието на националните пазари за колективно финансиране и върху достъпа до финансиране; и
 • относно целесъобразността от удължаване на преходния период.

Като се имат предвид ограниченията във времето за предоставяне на съвети, ESMA е предприел само целенасочени непублични консултации с националните органи, ключови заинтересовани страни и ключови европейски асоциации на потребителите.

ESMA е получила данни от НКО на следните 22 държави членки: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, RO, SK.

Съдържание

Окончателният доклад съдържа технически съвети от ESMA. Раздел 3 се занимава с прилагането на Регламента към доставчици на услуги за колективно финансиране, които предоставят услуги за колективно финансиране само на национална основа, Раздел 4 се занимава с въздействието на Регламента върху развитието на националните пазари за колективно финансиране и достъпа до финансиране, а Раздел 5 обсъжда уместността за удължаване на преходния период.

Следващи стъпки

Окончателният доклад беше представен на Европейската комисия на 27 май 2022 г.

Определения и съкращения

 • ECSPR - Регламент (ЕС) 2020:1503 от 7 октомври 2020 г. относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране за предприятия
 • KIIS - Ключов инвестиционен информационен бюлетин, посочен в член 23 от ECSPR
 • NCA - Национален компетентен орган
 • Въпроси и отговори - въпрос и отговор

 

3. Прилагане на Регламента към доставчици на услуги за колективно финансиране, които предоставят услуги за колективно финансиране само на национална основа

 

3.1. Мандат

Извлечение от искането на Комисията за съвет

ESMA се приканва да предостави технически съвети, за да подпомогне Комисията при разглеждането на необходимостта от удължаване на преходния период за доставчиците на услуги за групово финансиране, които вече са получили разрешение съгласно националното законодателство, в съответствие с член 48, параграф 3 от регламента, и по-специално относно следните аспекти:

 • относно прилагането на регламента към доставчици на услуги за колективно финансиране, които предоставят услуги за колективно финансиране само на национална основа;

 

3.2. Анализ

3.2.1. Очаквано въздействие на ECSPR върху доставчиците на услуги за групово финансиране, които се възползват от преходния период

 1. Член 48, параграф 1 от ECSPR предвижда, че „доставчиците на услуги за колективно финансиране могат да продължат, в съответствие с приложимото национално законодателство, да предоставят услуги за колективно финансиране, които са включени в обхвата на настоящия регламент до 10 ноември 2022 г. или докато им бъде дадено разрешение, посочено към член 12, което от двете настъпи първо.“
 2. Във въпрос и отговор, публикувани на 10 ноември 2021 г., Комисията изясни, че „(...) преходният период трябва да се счита за приложим за всички организации, предоставящи услуги за групово финансиране съгласно ECSPR, в съответствие с „националното законодателство“, съгласно което „национално право“ може да бъде или конкретен режим за колективно финансиране, или друго приложимо право, или просто частно право, приложимо към операциите за колективно финансиране в тази конкретна държава членка.“
  Q&A 2.1
 3. Следователно повечето доставчици на групово финансиране, които са били активни преди влизането в сила на ECSPR (т.е. 10 ноември 2021 г.), сега работят съгласно националното законодателство в рамките на преходния период, посочен в член 48, параграф 1 от ECSPR.
 4. Въз основа на обратната връзка, получена от НКО, изглежда, че преходът от съответните национални закони към рамката на ECSPR се очаква да бъде обременителен за доставчиците на групово финансиране в целия Съюз.
 5. Наистина от 22-те НКО, предоставили обратна информация на ESMA, 13 посочиха, че в тяхната държава членка не съществува специално третиране съгласно националното законодателство. За доставчиците на колективно финансиране, установени в тези държави членки, изпълнението на обширния набор от изисквания съгласно ECSPR ще се окаже голямо предизвикателство.
  Тези. законодателство, свързано с колективното финансиране, някои или всички ключови организационни аспекти и аспекти за защита на инвеститорите, обхванати от ECSPR
 6. Всички НКО на останалите 9 държави членки – тези, които преди това са имали специален режим за групово финансиране – всички изчислиха, че адаптирането към ECSPR все пак ще се окаже обременяващо за доставчиците на колективно финансиране.
  2 НОК посочиха, че необходимите корекции биха били умерено обременителни (ще бъдат необходими някои значителни корекции), 4 НОК посочиха, че корекцията би била обременителна (ще бъдат необходими някои значителни корекции) и 3 НОК
 7. Някои аспекти на режима, установен от ECSPR, бяха специално отбелязани като особено трудни за прилагане в съществуваща организация, като например изисквания на KIIS, информация за инвеститорите относно оферти за групово финансиране, базирани на заеми, конфликти на интереси, попечителство и платежни услуги или вход проверка на знанията.

 

3.2.2. Текущо състояние на приложението на ECSPR към доставчици на услуги за групово финансиране, които се възползват от преходен период

 1. Въз основа на данни, събрани от NCA, изглежда, че към 22 март 2022 г. нито един доставчик на услуги за групово финансиране не е бил упълномощен съгласно ECSPR.
  ESMA е наясно, че от 22 март 2022 г. в Съюза е издадено поне едно разрешение съгласно SPR на ЕО
 2. Изглежда също така, че към тази дата само 15 платформи за колективно финансиране са подали заявление за разрешение съгласно ECSPR от приблизителния брой 271 платформи в ЕС, които в момента се радват на преходния период (т.е. 94,5% от доставчиците на услуги за колективно финансиране в Съюза не са подали заявление за разрешение съгласно ECSPR към тази дата). Трябва също така да се отбележи, че в някои държави-членки определянето на компетентен орган, отговорен за процеса на издаване на разрешителни, все още се обмисля в някои държави-членки или е направено съвсем наскоро.
 3. Това ниско ниво на получени заявления за разрешение е още по-изразено в някои държави членки със значителен брой доставчици на колективно финансиране.
  Например Франция (приблизителна популация: 109 доставчици на групово финансиране, 3 заявки за оторизация, подадени към 22 март 2022 г.) или Италия (приблизителна популация от 54 доставчици на групово финансиране и нито едно искане за оторизация, подадено към 22 март 2022 г.).

Идентифицирани причини за забавянето на доставчиците на групово финансиране при искане на разрешение в съответствие с ECSPR

 1. Въпреки че положението на всеки доставчик на колективно финансиране може да е различно, въз основа на обратната връзка, получена от заинтересованите страни, изглежда възможно да се идентифицира следният набор от причини, които да обяснят забавянето на доставчиците на колективно финансиране от Съюза при кандидатстване за разрешение ECSPR:
  • На първо място, изглежда, че преходът от често сравнително по-леката национална рамка към пълния режим, установен от ECSPR, представлява значителна тежест за доставчиците на групово финансиране и изисква от тях значително да реорганизират своите организации, процедури и операции в съответствие с ECSPR. Следователно голяма част от доставчиците на групово финансиране в Съюза все още не са готови или готови да се съобразят с ECSPR. Тази причина стана ключова за обяснението на забавянето.
  • Второ, увеличените оперативни разходи, свързани със спазването на SPR на ЕС, се очаква да намалят маржовете на доставчиците и рентабилността. Въз основа на получената обратна връзка, ECSPR също така затруднява платформите за групово финансиране да привличат инвеститори (особено инвеститори на дребно) и най-атрактивните проекти (по-специално поради прага от 5 000 000 евро, определен в точка (в) от член 1, параграф 2 от ECSPR). Това принуди някои доставчици (включително големи) да преразгледат своя бизнес модел.
  • Трето, изглежда, че редица доставчици на групово финансиране все още очакват действие от ниво 2, за да коригират вътрешните си процедури до разумно ниво на детайлност, преди да кандидатстват за разрешение пред своя НКО, и освен това смятат, че някои проблеми, свързани с тълкуването и прилагането на ECSPR заслужава допълнително пояснение. Въпреки че се признава, че редица мерки от ниво 2 са налични в техния проектоформар, изглежда, че разходите, свързани с управлението на преструктурирането и оперативните договорености, са накарали редица доставчици на групово финансиране да забавят прилагането на организационните промени, необходими, за да разчитат на цялостна стабилна правна рамка ..
  • И накрая, изглежда, че финансовата несигурност през последните 18 месеца поради пандемията от COVID19 и ситуацията след пандемията също е изиграла роля за забавянето на кандидатстването за разрешение съгласно ECSPR. Потенциални последици от доставчиците на групово финансиране, които забавят искането за разрешение съгласно ECSPR
 2. ESMA вярва, че забавянето на огромното мнозинство доставчици на групово финансиране при кандидатстване за разрешение на ECSPR към техните НКО може потенциално да има известно отрицателно въздействие върху европейския пазар на групово финансиране.
 3. Първо, вероятно е много от доставчиците на групово финансиране, които все още не са кандидатствали, да го направят към края на преходния период (т.е. края на Q2/началото на Q3 на 2022 г.). Ако този сценарий се осъществи, НОК ще се изправят пред голям брой заявления за разрешителни. В някои държави-членки това може да означава няколко десетки заявления, подадени едновременно. Този внезапен поток от заявления ще затрудни НКО, и особено НКО на държавите членки със силен пазар за колективно финансиране, да предоставят всички поискани одобрения преди края на преходния период. (т.е. 10 ноември 2022 г.). Наистина, от 21 НКО, които изразиха своето становище по въпроса, 16 посочиха, че при такъв сценарий предоставянето на разрешение на ECSPR на всички останали доставчици на услуги за групово финансиране в тяхната държава членка до 10 ноември 2022 г. би било трудно, много трудно или дори невъзможно. Трябва да се отбележи, че всички НКО на държави членки с по-активен пазар на групово финансиране изразиха загриженост, като откриха, че е трудно или невъзможно да издадат разрешение преди 10 ноември 2022 г.
  тези. всички останали искания за разрешение наистина са получени от НКО между края на 2-ро и началото на 3-то тримесечие.
  От 21 НКО 5 смятат, че издаването на разрешения на всички доставчици на групово финансиране до 10 ноември 2022 г. ще бъде лесен процес, 4 очакват да е трудно, 6 много трудно, а 6 го намират за невъзможно.
 4. Като следствие от горното, ако приемем, че преходният период не бъде удължен, изглежда вероятно (потенциално значителен) брой доставчици на групово финансиране да трябва да спрат да предоставят услуги за групово финансиране (включително стартирането на нови предложения за групово финансиране) след 10 ноември 2022 г.
 5. Това ще има по-специално 2 последици:
  • Първо, доставчиците на групово финансиране, които не успеят да преминат своевременно разрешение, ще трябва да спрат да таксуват клиенти (инвеститори и собственици на проекти), като същевременно продължават да поемат своите фиксирани оперативни разходи. Тази ситуация може да изложи някои от тези доставчици на финансов риск, понякога до голяма степен.
  • Второ, текущи проекти за групово финансиране, предлагани на платформите на доставчици на услуги за групово финансиране, които не са били оторизирани преди 10 ноември 2022 г., трябва незабавно да бъдат спрени. Това може да се отрази негативно на ефективността на инвестициите в такива оферти, което може да има отрицателни последици за инвеститорите, които са инвестирали парите си в такива оферти.

3.3. Технически съвети

ESMA приканва Комисията да вземе предвид, че прилагането на CSAPR изисква съществуващите доставчици на групово финансиране да направят значителни промени в своите текущи управленски и оперативни договорености. ESMA също така приканва Комисията да разгледа внимателно последиците за европейския пазар за колективно финансиране от неудължаване на преходния период, посочен в член 48, параграф 1 от ECSPR.

Комисията е специално умолена да отбележи, че въз основа на информация, получена от доставчици на групово финансиране и НКО, изглежда много вероятно редица доставчици на групово финансиране да не бъдат упълномощени съгласно ECSPR до 10 ноември 2022 г. и следователно тези доставчици ще трябва да да преустановят стопанската си дейност, докато продължават да работят. поемат своите фиксирани оперативни разходи. Прекратяването на съществуващите услуги за групово финансиране също може да засегне инвеститорите, включително неопитни инвеститори, които са инвестирали в проекти за групово финансиране, предлагани на платформите на доставчици на услуги за групово финансиране, ползващи се от предимствата на преходния период.

 

4. Въздействие на Регламента върху развитието на националните пазари за колективно финансиране

4.1. Мандат

Извлечение от искането на Комисията за съвет

ESMA се приканва да предостави технически съвети, за да подпомогне Комисията при разглеждането на необходимостта от удължаване на преходния период за доставчиците на услуги за групово финансиране, които вече са получили разрешение съгласно националното законодателство, в съответствие с член 48, параграф 3 от регламента, и по-специално относно следните аспекти:

 • Относно въздействието на Регламента върху развитието на националните пазари за колективно финансиране

4.2. Анализ

 1. Както е посочено в раздел 3, към 22 март 2022 г. не е издадено разрешително по SPR на ЕО. Следователно ESMA не е в състояние да дава съвети относно последиците от ECSPR.
 2. Въпреки това обратната връзка, получена от някои доставчици на групово финансиране, показва, че необходимите корекции и несигурността, свързани с предстоящото прилагане на ECSPR, са повлияли отрицателно на пазара на групово финансиране, по-специално като са накарали редица играчи да предприемат внимателен подход или да преосмислят своя бизнес модел.
 3. От гледна точка на защитата на потребителите се очаква, че краят на преходния период и фактическото прилагане в целия Съюз на изискванията, посочени в ECSPR, ще повишат нивото на защита, предлагано на инвеститорите в целия ЕС, и още повече за неопитни инвеститори. Една европейска асоциация на потребителите отбеляза, че удължаването на преходния период може да бъде пагубно за инвеститорите, тъй като удължава ситуацията, в която различни режими (напр. ECSPR и национални закони) съществуват едновременно с различни нива на защита на потребителите.

4.3. Технически съвети

Като се има предвид, че досега нито един доставчик на групово финансиране не е започнал да работи с разрешението на EC SPR, ESMA не е в състояние да съветва Комисията относно действителното му прилагане.

 

5. Уместността на удължаването на преходния период

5.1. Мандат

Извлечение от искането на Комисията за съвет

ESMA се приканва да предостави технически съвети, за да подпомогне Комисията при разглеждането на необходимостта от удължаване на преходния период за доставчиците на услуги за групово финансиране, които вече са получили разрешение съгласно националното законодателство, в съответствие с член 48, параграф 3 от регламента, и по-специално относно следните аспекти:

 • относно целесъобразността от удължаване на преходния период

5.2. Анализ

5.2.1. Уместността на разширението по отношение на защитата на потребителите

 1. В светлината на съществуващата разпокъсана система за защита на инвеститорите поради разнообразието от национални законодателства и както беше потвърдено от асоциацията на потребителите в целия ЕС, решението да не се удължава преходният период би било по-подходящо, за да се гарантира защитата на потребителите. Наистина, в интерес на инвеститорите, и особено на неопитните инвеститори, в целия Съюз е да се възползват възможно най-скоро от хармонизиран набор от правила, които осигуряват високо ниво на защита. Освен това, както беше посочено по-горе, удължаването на ситуация, при която съществуват едновременно различни режими (т.е. ECSPR и национални закони) с различни нива на защита на потребителите, което може да навреди на общото ниво на защита на инвеститорите в Съюза.
 2. По този важен въпрос си струва да се отбележи, че огромното мнозинство от доставчиците на колективно финансиране, които понастоящем се ползват от предимствата на преходния период, имат регистрирани офиси в държави членки, където обаче съществува специален режим на колективно финансиране, който осигурява известно ниво на защита на инвеститорите.
  Въз основа на информацията, предоставена от НКО, следните 9 държави членки имат специален режим за колективно финансиране в Белгия, Германия, Гърция, Испания, Финландия, Франция, Италия, Нидерландия. Според НКО има 234 доставчици на групово финансиране в тези 9 държави членки от общо 271 доставчици в 22 държави членки

5.2.2. Уместност на разширяването от гледна точка на пазара за групово финансиране

 1. Въз основа на обратната връзка, получена от заинтересованите страни, изглежда, че значителен брой доставчици на групово финансиране все още не са готови да работят в съответствие с ECSPR поради причини, описани подробно в раздел 3.2.3. Удължаването на преходния период ще даде на доставчиците на групово финансиране повече време за подготовка. Подобно удължаване обаче в никакъв случай не трябва да бъде средство за доставчиците на групово финансиране да предприемат предпазлив подход, а по-скоро средство да ги подтикнете към преминаване към ECSPR възможно най-скоро.
 2. Освен това, както е отбелязано в раздел 3, много малкият брой заявления за разрешение, получени от доставчици на услуги за колективно финансиране, които понастоящем предоставят услуги за колективно финансиране в съответствие с националното законодателство, буди безпокойство (т.е. само 15 от 22 държави членки, предоставящи данни на ESMA, от прогнозното население в същите 22 държави членки от 271 доставчици на колективно финансиране).
 3. Съществува осезаем риск редица НКО, и особено тези от държавите членки с най-голям брой доставчици на колективно финансиране, да не могат да одобрят заявленията на редица доставчици на колективно финансиране преди 10 ноември 2022 г. Както вече беше обсъдено, финансовите последици от спирането на тези доставчици могат да бъдат сериозни и да се отразят отрицателно на съответните национални пазари.

5.2.3. Становищата на НПО за евентуално разширяване

 1. От 18-те НКО, които изразиха своите становища по тази тема10, 6 НКО посочиха, че считат удължаването на преходния период за нежелателно, а 12 НКО изразиха становището, че такова удължаване би било желателно.
 2. 10-те НКО, които считат подновяването за желателно, са от държави членки, представляващи близо 84 % (227 фирми от 271) от общия брой доставчици на групово финансиране в Съюза.

5.3. Технически съвети

Въпреки че удължаването на преходния период ще забави прилагането на договорените правила за защита на инвеститорите, изглежда, че заложените рискове за европейския пазар за колективно финансиране като цяло са значителни, ако удължаването не бъде приложено. Поради тази причина ESMA подкрепя удължаването на преходния период. В същото време ESMA вярва, че такова разширение трябва да бъде проектирано (i) по такъв начин, че да се избегнат по-нататъшни неоправдани забавяния при прехода към ECSPR, като същевременно (ii) се гарантира, че нито един съществуващ доставчик на групово финансиране с чакащо искане за разрешение в крайна сметка спре дейността си.

Поради това ESMA приканва Комисията да проучи възможността за удължаване на преходния период само в полза на доставчиците на услуги за колективно финансиране, които понастоящем работят съгласно националното законодателство и които са подали заявление за разрешение съгласно ECSPR преди края на текущия преходен период.

За тази цел и за да се улесни правилната и навременна обработка на заявления, получени от НКО, ESMA предлага това удължаване да бъде разширено за доставчици на групово финансиране, които са кандидатствали за разрешение съгласно ECSPR до 1 октомври 2022 г.