he

סקירת שוק

מאמר זה אינו ייעוץ משפטי.

חוזים חכמים בארה"ב

חוזים לביצוע עצמי, או חוזים "חכמים", כפופים לדיני החוזים הכלליים והם מותרים מבחינה משפטית בתנאי שהחוזה הספציפי עומד במרכיבים של חוזה סטנדרטי לפי החוק האמריקאי.1

הביצוע והפרשנות של חוזים הם בדרך כלל עניין של חוקי המדינה בארצות הברית.1

מספר מדינות חוקקו חוקים שמטרתם להבטיח שלחוזים חכמים תהיה השפעה משפטית זהה לחוזים סטנדרטיים.1

הערות
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa