pl

Raport końcowy ESMA

 • Dom Produkt Artykuły Okres przejściowy dla unijnych platform finansowania społecznościowego
Ten artykuł nie jest poradą prawną.

Okres przejściowy na świadczenie usług finansowania społecznościowego w UE

19.05.2022

Raport końcowy

Doradztwo techniczne ESMA dla Komisji w sprawie możliwości przedłużenia okresu przejściowego zgodnie z art. 48 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2020/1503

ESMA
19 maja 2022
ESMA35-42-1445

 1. Spis treści
 2. Kluczowe punkty
 3. Stosowanie rozporządzenia do dostawców usług finansowania społecznościowego, którzy świadczą usługi finansowania społecznościowego wyłącznie na szczeblu krajowym
 4. Wpływ rozporządzenia na rozwój krajowych rynków finansowania społecznościowego
 5. Znaczenie przedłużenia okresu przejściowego

2. Kluczowe punkty

Powody publikacji

Art. 48 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2020/1503 („ECSPR”) przewiduje „okres przejściowy dla usług finansowania społecznościowego świadczonych zgodnie z prawem krajowym”. W szczególności umożliwia dostawcom usług w zakresie finansowania społecznościowego dalsze, zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym, świadczenie usług w zakresie finansowania społecznościowego, które są objęte zakresem EKPC do dnia 10 listopada 2022 r. lub do uzyskania zezwolenia zgodnie z art. , w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Art. 48 ust. 3 EKPC stanowi, że Komisja Europejska („Komisja”), po konsultacji z Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych („ESMA”), musi ocenić pewne aspekty istotne dla ustalenia, czy przedłużenie okresu przejściowego, o którym mowa w art. 48. (jeden). Wskazane jest korzystanie z ECSPR.

W dniu 29 marca 2022 r. ESMA otrzymał od Komisji formalny wniosek (mandat) o udzielenie do 27 maja 2022 r. doradztwa technicznego w zakresie aspektów, o których mowa w art. 48 ust. 3 EKPC, a mianowicie:

 • sprawie stosowania rozporządzenia do dostawców usług finansowania społecznościowego, którzy świadczą usługi w zakresie finansowania społecznościowego wyłącznie na szczeblu krajowym;
 • w sprawie wpływu rozporządzenia na rozwój krajowych rynków finansowania społecznościowego oraz na dostęp do finansowania; oraz
 • w sprawie celowości przedłużenia okresu przejściowego.

Biorąc pod uwagę ograniczenia czasowe na udzielanie porad, ESMA podjął jedynie ukierunkowane niepubliczne konsultacje z organami krajowymi, kluczowymi zainteresowanymi stronami i kluczowymi europejskimi stowarzyszeniami konsumenckimi.

ESMA otrzymał dane od właściwych organów krajowych następujących 22 państw członkowskich: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, RO, SK.

Zawartość

Raport końcowy zawiera porady techniczne ESMA. Sekcja 3 dotyczy stosowania rozporządzenia do dostawców usług w zakresie finansowania społecznościowego, którzy świadczą usługi w zakresie finansowania społecznościowego wyłącznie na szczeblu krajowym, sekcja 4 dotyczy wpływu rozporządzenia na rozwój krajowych rynków finansowania społecznościowego i dostępu do finansowania, a sekcja 5 omawia znaczenie przedłużenia okresu przejściowego.

Następne kroki

Raport końcowy został przekazany Komisji Europejskiej 27 maja 2022 r.

Definicje i Skróty

 • ECSPR - Rozporządzenie (UE) 2020:1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsiębiorstw
 • KIIS – Biuletyn Kluczowych Informacji Inwestycyjnych, o którym mowa w art. 23 EKPC
 • NCA – Właściwy organ krajowy
 • Pytania i odpowiedzi — pytania i odpowiedzi

 

3. Stosowanie rozporządzenia do dostawców usług finansowania społecznościowego, którzy świadczą usługi finansowania społecznościowego wyłącznie na szczeblu krajowym

 

3.1. Mandat

Wyciąg z prośby Komisji o poradę

ESMA jest proszony o doradztwo techniczne, aby pomóc Komisji w rozważeniu potrzeby przedłużenia okresu przejściowego dla dostawców usług finansowania społecznościowego, którzy uzyskali już zezwolenie na mocy prawa krajowego, zgodnie z art. 48 ust. 3 rozporządzenia, a dokładniej w następujących aspektach:

 • sprawie stosowania rozporządzenia do dostawców usług finansowania społecznościowego, którzy świadczą usługi w zakresie finansowania społecznościowego wyłącznie na szczeblu krajowym;

 

3.2. Analiza

3.2.1. Spodziewany wpływ ECSPR na dostawców usług finansowania społecznościowego korzystających z okresu przejściowego

 1. Art. 48 ust. 1 ECSPR stanowi, że „Dostawcy usług w zakresie finansowania społecznościowego mogą kontynuować, zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym, świadczenie usług w zakresie finansowania społecznościowego, które są objęte zakresem niniejszego rozporządzenia do dnia 10 listopada 2022 r. lub do uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 12, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej”.
 2. Pytaniu i odpowiedzi opublikowanym 10 listopada 2021 r. Komisja wyjaśniła, że „(…) okres przejściowy należy uznać za mający zastosowanie do wszystkich organizacji świadczących usługi w zakresie finansowania społecznościowego w ramach ETSPR, zgodnie z „prawem krajowym”, zgodnie z art. które „prawo krajowe” może być albo konkretnym systemem finansowania społecznościowego lub innym prawem właściwym, albo po prostu prawem prywatnym mającym zastosowanie do operacji finansowania społecznościowego w tym konkretnym państwie członkowskim”.
  Q&A 2.1
 3. Związku z tym większość dostawców finansowania społecznościowego, którzy działali przed wejściem w życie EWWiS (tj. 10 listopada 2021 r.), działa obecnie na podstawie prawa krajowego w okresie przejściowym określonym w art. 48 ust.
 4. Z informacji zwrotnych otrzymanych od właściwego organu krajowego wynika, że oczekuje się, że przejście od odpowiednich przepisów krajowych do ram EKPC będzie uciążliwe dla dostawców finansowania społecznościowego w całej Unii.
 5. Spośród 22 krajowych organów ochrony konkurencji, które przekazały ESMA informacje zwrotne, 13 wskazało, że w ich państwie członkowskim nie istnieje żadne specjalne traktowanie na mocy prawa krajowego. Dla dostawców finansowania społecznościowego mających siedzibę w tych państwach członkowskich spełnienie szerokiego zestawu wymogów wynikających z ECSPR okaże się dużym wyzwaniem.
  Tych. prawodawstwo dotyczące finansowania społecznościowego, niektóre lub wszystkie kluczowe aspekty organizacyjne i ochrony inwestorów objęte EWWiS
 6. Wszystkie krajowe organy ochrony konkurencji pozostałych 9 państw członkowskich – tych, które wcześniej miały specjalny system dotyczący finansowania społecznościowego – obliczyły, że dostosowanie się do ECSPR byłoby jednak uciążliwe dla dostawców finansowania społecznościowego.
  2 właściwe organy krajowe wskazały, że niezbędne korekty będą umiarkowanie uciążliwe (wymagane będą pewne znaczące korekty), 4 właściwe organy krajowe wskazały, że korekta będzie uciążliwa (wymagane będą pewne znaczące korekty), a 3 właściwe organy krajowe
 7. Niektóre aspekty systemu ustanowionego przez ECSPR zostały wyraźnie zauważone jako szczególnie trudne do wdrożenia w istniejącej organizacji, takie jak wymogi KIIS, informacje dla inwestorów dotyczące ofert finansowania społecznościowego opartego na pożyczkach, konflikty interesów, usługi powiernicze i płatnicze lub wejście sprawdzian wiedzy.

 

3.2.2. Aktualny status wniosku ECSPR do dostawców usług finansowania społecznościowego korzystających z okresu przejściowego

 1. Danych zebranych od NCA wynika, że na dzień 22 marca 2022 r. żaden dostawca usług finansowania społecznościowego nie uzyskał autoryzacji w ramach EKPC.
  ESMA ma świadomość, że od 22 marca 2022 r. w Unii wydano co najmniej jedno zezwolenie w ramach EC SPR
 2. Wydaje się również, że od tego dnia tylko 15 platform finansowania społecznościowego złożyło wniosek o zezwolenie w ramach EWWiS, z szacowanej liczby 271 platform UE korzystających obecnie z okresu przejściowego (tj. 94,5% dostawców usług finansowania społecznościowego w Unii nie złożyło wniosku o zezwolenie w ramach EKPC w tym czasie). Należy również zauważyć, że w niektórych państwach członkowskich wyznaczenie właściwego organu odpowiedzialnego za proces wydawania pozwoleń jest nadal rozważane w niektórych państwach członkowskich lub zostało dokonane bardzo niedawno.
 3. Ten niski poziom otrzymanych wniosków o udzielenie zezwolenia jest jeszcze bardziej widoczny w niektórych państwach członkowskich, w których występuje znaczna liczba dostawców finansowania społecznościowego.
  Na przykład Francja (szacunkowa populacja: 109 dostawców finansowania społecznościowego, 3 wnioski o autoryzację złożone do 22 marca 2022 r.) lub Włochy (szacunkowa populacja 54 dostawców finansowania społecznościowego i brak wniosków o autoryzację złożonych do 22 marca 2022 r.).

Zidentyfikowane przyczyny opóźnień dostawców finansowania społecznościowego we wniosku o zezwolenie zgodnie z ECSPR

 1. Chociaż sytuacja każdego dostawcy finansowania społecznościowego może być inna, wydaje się, że na podstawie informacji zwrotnych otrzymanych od zainteresowanych stron możliwe jest zidentyfikowanie następujących powodów uzasadniających opóźnienie unijnych dostawców finansowania społecznościowego we wnioskowaniu o zezwolenie w ramach ECSPR:
  • Przede wszystkim wydaje się, że przejście od często stosunkowo lżejszych ram krajowych do pełnego systemu ustanowionego przez EKPC stanowi znaczne obciążenie dla dostawców finansowania społecznościowego i wymaga od nich znacznej reorganizacji swoich organizacji, procedur i operacji zgodnie z EKPC. W związku z tym duża część dostawców finansowania społecznościowego w Unii nie jest jeszcze gotowa lub gotowa na przestrzeganie ECSPR. Ten powód stał się kluczem do wyjaśnienia opóźnienia.
  • Po drugie, oczekuje się, że zwiększone koszty operacyjne związane ze zgodnością z EU SPR zmniejszą marże i rentowność dostawców. Na podstawie otrzymanych informacji zwrotnych ECSPR utrudnia również platformom finansowania społecznościowego przyciągnięcie inwestorów (zwłaszcza inwestorów detalicznych) i najatrakcyjniejszych projektów (w szczególności ze względu na próg 5 000 000 EUR określony w art. 1 ust. 2 lit. c) ECSPR). Zmusiło to niektórych dostawców (w tym dużych) do ponownego rozważenia swojego modelu biznesowego.
  • Po trzecie, wydaje się, że wielu dostawców finansowania społecznościowego wciąż czeka na działania poziomu 2 w celu dostosowania swoich procedur wewnętrznych do rozsądnego poziomu szczegółowości przed złożeniem wniosku o zezwolenie do właściwego organu krajowego, a ponadto uważają, że niektóre problemy związane z interpretacją i stosowaniem ECSPR zasługuje na dalsze wyjaśnienia. Chociaż przyznano, że szereg środków poziomu 2 jest dostępnych w ich wersji roboczej, wydaje się, że koszty związane z restrukturyzacją zarządzania i uzgodnieniami operacyjnymi spowodowały, że wielu dostawców finansowania społecznościowego opóźniło wdrożenie zmian organizacyjnych niezbędnych do oparcia się na ogólnie stabilnych ramach prawnych ...
  • Wreszcie wydaje się, że niepewność finansowa w ciągu ostatnich 18 miesięcy z powodu pandemii COVID19 i sytuacji po pandemii również odegrała rolę w opóźnieniu w ubieganiu się o zezwolenie w ramach EKPC. Potencjalne konsekwencje opóźniania przez dostawców finansowania społecznościowego wniosku o zezwolenie w ramach ECSPR
 2. ESMA uważa, że opóźnienie zdecydowanej większości dostawców finansowania społecznościowego we wnioskowaniu o zezwolenie ECSPR do właściwych organów krajowych może potencjalnie mieć pewien negatywny wpływ na europejski rynek finansowania społecznościowego.
 3. Po pierwsze, prawdopodobne jest, że wielu dostawców finansowania społecznościowego, którzy jeszcze nie złożyli wniosku, zrobi to pod koniec okresu przejściowego (tj. na koniec drugiego kwartału/początek trzeciego kwartału 2022 r.). Jeśli ten scenariusz zostanie zrealizowany, właściwe organy krajowe będą miały do czynienia z dużą liczbą wniosków o pozwolenie. W niektórych państwach członkowskich może to oznaczać kilkadziesiąt wniosków złożonych jednocześnie. Ta nagła fala wniosków utrudni właściwym organom krajowym, a zwłaszcza krajowym organom ochrony konkurencji państw członkowskich o silnym rynku finansowania społecznościowego, udzielenie wszystkich wymaganych zezwoleń przed końcem okresu przejściowego. (tj. 10 listopada 2022 r.). Rzeczywiście, spośród 21 krajowych organów ochrony konkurencji, które wyraziły swoją opinię w tej sprawie, 16 wskazało, że w takim scenariuszu udzielenie zgody w ramach ECSPR wszystkim pozostałym dostawcom usług finansowania społecznościowego w ich państwie członkowskim do dnia 10 listopada 2022 r. byłoby trudne, bardzo trudne, a nawet niemożliwe. Należy zauważyć, że wszystkie właściwe organy krajowe państw członkowskich z bardziej aktywnym rynkiem finansowania społecznościowego wyraziły zaniepokojenie, stwierdzając, że wydanie zezwolenia przed 10 listopada 2022 r. jest trudne lub niemożliwe.
  tych. wszystkie pozostałe wnioski o zezwolenie zostały rzeczywiście otrzymane przez właściwy organ krajowy między końcem drugiego a początkiem trzeciego kwartału.
  Spośród 21 krajowych organów ochrony konkurencji 5 uznało, że wydawanie zezwoleń wszystkim dostawcom finansowania społecznościowego do 10 listopada 2022 r. będzie łatwym procesem, 4 spodziewały się, że będzie to trudne, 6 bardzo trudne, a 6 uznało to za niemożliwe.
 4. Konsekwencji powyższego, zakładając, że okres przejściowy nie zostanie przedłużony, wydaje się prawdopodobne, że (potencjalnie znacząca) liczba dostawców finansowania społecznościowego będzie musiała zaprzestać świadczenia usług finansowania społecznościowego (w tym wprowadzenia nowych ofert finansowania społecznościowego) po 10 listopada 2022 r.
 5. Będzie to miało w szczególności 2 konsekwencje:
  • Po pierwsze, dostawcy finansowania społecznościowego, którzy nie przejdą na czas autoryzacji, będą musieli zaprzestać pobierania opłat od klientów (inwestorów i właścicieli projektów), jednocześnie nadal ponosząc stałe koszty operacyjne. Taka sytuacja może narazić niektórych z tych dostawców na ryzyko finansowe, czasami w dużym stopniu.
  • Po drugie, bieżące projekty crowdfundingowe oferowane na platformach dostawców usług crowdfundingowych, które nie zostały autoryzowane przed 10 listopada 2022 r., powinny zostać natychmiast zawieszone. Może to negatywnie wpłynąć na wyniki inwestycji w takie oferty, co może mieć negatywne konsekwencje dla inwestorów, którzy zainwestowali w takie oferty swoje pieniądze.

3.3. Porada techniczna

ESMA zwraca się do Komisji o rozważenie, że egzekwowanie CSAPR wymaga od istniejących dostawców finansowania społecznościowego wprowadzenia znaczących zmian w ich obecnych ustaleniach dotyczących zarządzania i operacyjnych. ESMA zwraca się również do Komisji o uważne rozważenie konsekwencji nieprzedłużenia okresu przejściowego określonego w art. 48 ust. 1 EWWiS dla europejskiego rynku finansowania społecznościowego.

Komisja jest w szczególności proszona o odnotowanie, że na podstawie informacji otrzymanych od dostawców finansowania społecznościowego i właściwych organów krajowych wydaje się wysoce prawdopodobne, że wielu dostawców finansowania społecznościowego nie uzyska zezwolenia na mocy EKSPUE do dnia 10 listopada 2022 r. i że w związku z tym dostawcy ci będą musieli zawiesić swoją działalność gospodarczą, kontynuując pracę. ponosić stałe koszty operacyjne. Zaprzestanie istniejących usług finansowania społecznościowego może również dotknąć inwestorów, w tym inwestorów niedoświadczonych, którzy zainwestowali w projekty finansowania społecznościowego oferowane na platformach dostawców usług finansowania społecznościowego korzystających z okresu przejściowego.

 

4. Wpływ rozporządzenia na rozwój krajowych rynków finansowania społecznościowego

4.1. Mandat

Wyciąg z prośby Komisji o poradę

ESMA jest proszony o doradztwo techniczne, aby pomóc Komisji w rozważeniu potrzeby przedłużenia okresu przejściowego dla dostawców usług finansowania społecznościowego, którzy uzyskali już zezwolenie na mocy prawa krajowego, zgodnie z art. 48 ust. 3 rozporządzenia, a dokładniej w następujących aspektach:

 • sprawie wpływu Rozporządzenia na rozwój krajowych rynków finansowania społecznościowego

4.2. Analiza

 1. Jak stwierdzono w ust. 3, od 22 marca 2022 r. nie wydano żadnego zezwolenia na podstawie WE SPR. W związku z tym ESMA nie jest w stanie doradzać w sprawie implikacji ECSPR.
 2. Informacji zwrotnych otrzymanych od niektórych dostawców finansowania społecznościowego wynika jednak, że niezbędne korekty i niepewność związane z nadchodzącym stosowaniem ECSPR negatywnie wpłynęły na rynek finansowania społecznościowego, w szczególności poprzez skłonienie wielu podmiotów do ostrożnego podejścia lub ponownego przemyślenia swojego modelu biznesowego.
 3. Punktu widzenia ochrony konsumentów oczekuje się, że zakończenie okresu przejściowego i faktyczne ogólnounijne stosowanie wymogów określonych w ECSPR zwiększy poziom ochrony oferowany inwestorom w całej UE, a tym bardziej w przypadku niedoświadczeni inwestorzy. Jedno z europejskich stowarzyszeń konsumentów zauważyło, że wydłużenie okresu przejściowego może być szkodliwe dla inwestorów, ponieważ przedłuża sytuację, w której współistnieją różne systemy (np. EKPC i przepisy krajowe) z różnymi poziomami ochrony konsumentów.

4.3. Porada techniczna

Biorąc pod uwagę, że żaden dostawca finansowania społecznościowego do tej pory nie rozpoczął działalności na podstawie zezwolenia WE SPR, ESMA nie jest w stanie doradzać Komisji w sprawie jego faktycznego stosowania.

 

5. Znaczenie przedłużenia okresu przejściowego

5.1. Mandat

Wyciąg z prośby Komisji o poradę

ESMA jest proszony o doradztwo techniczne, aby pomóc Komisji w rozważeniu potrzeby przedłużenia okresu przejściowego dla dostawców usług finansowania społecznościowego, którzy uzyskali już zezwolenie na mocy prawa krajowego, zgodnie z art. 48 ust. 3 rozporządzenia, a dokładniej w następujących aspektach:

 • w sprawie celowości przedłużenia okresu przejściowego

5.2. Analiza

5.2.1. Znaczenie rozszerzenia z punktu widzenia ochrony konsumentów

 1. Świetle istniejącego rozdrobnionego systemu ochrony inwestorów ze względu na różnorodność ustawodawstw krajowych, co potwierdziło ogólnounijne stowarzyszenie konsumentów, decyzja o nieprzedłużaniu okresu przejściowego byłaby bardziej odpowiednia w celu zapewnienia ochrony konsumentów. W rzeczywistości w interesie inwestorów, a zwłaszcza inwestorów niedoświadczonych, w całej Unii jest jak najszybsze skorzystanie ze zharmonizowanego zestawu przepisów zapewniających wysoki poziom ochrony. Ponadto, jak stwierdzono wcześniej, przedłużenie sytuacji, w której współistnieją różne systemy (tj. EWWiS i przepisy krajowe) o różnych poziomach ochrony konsumentów, co może być szkodliwe dla ogólnego poziomu ochrony inwestorów w Unii.
 2. Tej ważnej kwestii warto zauważyć, że zdecydowana większość dostawców finansowania społecznościowego korzystających obecnie z korzyści wynikających z okresu przejściowego ma swoje siedziby w państwach członkowskich, w których istnieje jednak specjalny system finansowania społecznościowego zapewniający pewien poziom ochrony inwestorów.
  Informacji przekazanych przez właściwe organy krajowe wynika, że następujące 9 państw członkowskich posiada specjalny system finansowania społecznościowego w BE, DE, EL, ES, FI, FR, IT, NL. Według właściwych organów krajowych w tych 9 państwach członkowskich jest 234 dostawców finansowania społecznościowego z łącznie 271 dostawców w 22 państwach członkowskich

5.2.2. Trafność ekspansji z punktu widzenia rynku finansowania społecznościowego

 1. Informacji zwrotnych otrzymanych od zainteresowanych stron wynika, że znaczna liczba dostawców finansowania społecznościowego nie jest jeszcze gotowa do działania zgodnie z ECSPR z powodów wyszczególnionych w sekcji 3.2.3. Wydłużenie okresu przejściowego da dostawcom finansowania społecznościowego więcej czasu na przygotowanie. Takie przedłużenie nie powinno jednak w żadnym wypadku być sposobem na przyjęcie przez dostawców finansowania społecznościowego ostrożnego podejścia, ale raczej sposobem na zmuszenie ich do jak najszybszego przejścia na ECSPR.
 2. Ponadto, jak zauważono w sekcji 3, niepokojąca jest bardzo niska liczba wniosków o udzielenie zezwolenia otrzymanych od dostawców usług w zakresie finansowania społecznościowego, którzy obecnie świadczą usługi w zakresie finansowania społecznościowego zgodnie z przepisami krajowymi (tj. tylko 15 z 22 państw członkowskich przekazujących dane ESMA, z szacunkowa populacja w tych samych 22 państwach członkowskich spośród 271 dostawców finansowania społecznościowego).
 3. Istnieje wymierne ryzyko, że szereg krajowych organów ochrony konkurencji, a zwłaszcza tych państw członkowskich o największej liczbie dostawców finansowania społecznościowego, nie będzie w stanie zatwierdzić wniosków wielu dostawców finansowania społecznościowego przed 10 listopada 2022 r. Jak już omówiono, konsekwencje finansowe zawieszenia tych dostawców mogą być poważne i negatywnie wpłynąć na odpowiednie rynki krajowe.

5.2.3. Opinie organizacji pozarządowych na temat możliwej ekspansji

 1. Spośród 18 krajowych organów ochrony konkurencji, które wyraziły swoje poglądy na ten temat,10 6 wskazało, że uważają przedłużenie okresu przejściowego za niepożądane, a 12 krajowych organów ochrony konkurencji wyraziło pogląd, że takie przedłużenie byłoby pożądane.
 2. Dziesięć krajowych organów ochrony konkurencji, które uważają za pożądane odnowienie, pochodzi z państw członkowskich, co stanowi prawie 84 % (227 z 271) całkowitej liczby dostawców finansowania społecznościowego w Unii.

5.3. Porada techniczna

Chociaż przedłużenie okresu przejściowego opóźni zastosowanie uzgodnionych zasad ochrony inwestorów, wydaje się, że ryzyko dla europejskiego rynku finansowania społecznościowego jako całości jest znaczne, jeżeli przedłużenie nie zostanie wdrożone. Z tego powodu ESMA popiera przedłużenie okresu przejściowego. Jednocześnie ESMA uważa, że takie rozszerzenie powinno być zaprojektowane (i) w taki sposób, aby uniknąć dalszych nieuzasadnionych opóźnień w przejściu na ECSPR, a jednocześnie (ii) zapewnić, aby ostatecznie żaden istniejący dostawca finansowania społecznościowego z oczekującym wnioskiem o zezwolenie nie zaprzestać działalności.

Związku z tym ESMA zwraca się do Komisji o zbadanie możliwości przedłużenia okresu przejściowego wyłącznie z korzyścią dla dostawców usług finansowania społecznościowego, którzy obecnie działają na podstawie prawa krajowego i którzy złożyli wniosek o zezwolenie na mocy EKPC przed końcem obecnego okresu przejściowego.

Tym celu oraz w celu ułatwienia prawidłowego i terminowego rozpatrywania wniosków otrzymanych przez właściwy organ krajowy ESMA proponuje rozszerzenie takiego rozszerzenia na dostawców finansowania społecznościowego, którzy złożyli wniosek o zezwolenie w ramach ECSPR do 1 października 2022 r.