bg

Финтех одит

Нуждаете се от помощ за бизнеса?

Свържете се с нас за персонализирана оферта за FinMV, съобразена с вашите нужди.

Софтуерни одити: какво е това?

Целта на одита на софтуера е да провери качеството, напредъка или спазването на софтуерните планове, стандарти и разпоредби, или от вътрешни екипи, или от независими одитори. Има много причини да се извърши софтуерен одит, включително проследяване и докладване на използването на софтуера, включително честота и кой го използва; проверка на съответствието с лицензионните изисквания; мониторинг на осигуряване на качеството (QA); съответствие с индустриалните стандарти; и спазване на законовите изисквания.

Независимият преглед на програмите спрямо плановете за развитие, индустриалните стандарти, най-добрите практики и правната практика обикновено се извършва от външни рецензенти и групи. Одитите за съответствие могат да проверяват стандартите, както и законовото съответствие. В случай на критична инфраструктура и ключови ресурси, такива проверки са особено важни. Одитът на софтуера оценява дали даден софтуерен продукт или процес отговаря на правила, стандарти и процедури, вместо да се фокусира върху техническото качество на софтуера.

Целта на софтуерния одит е да провери съответствието с лицензионните условия, контрола на качеството, съответствието с индустриалните стандарти и законовите изисквания.

Защо се нуждаете от софтуерен одит?

Вътрешният одит може да помогне на организацията да подобри ефективността си чрез намаляване на броя на неактивните или изтекли лицензи и идентифициране на проблеми, преди те да се превърнат в лицензионни или регулаторни проблеми. Външен преглед или преглед от трета страна обикновено се фокусира върху софтуер, който се използва извън лицензираните права и може да помогне за идентифициране на пропуски в съответствието. Компанията трябва да проведе вътрешен одит, преди да извърши външен одит поради тези различни приоритети.

Софтуерен одит може да се проведе, когато дадена организация смята, че може да е нарушила своето потребителско споразумение. Това е необходимо, за да се провери съответствието с условията на лиценза, да се оцени качеството и да се гарантира уместността на лицензите. Това също е ключова възможност да се определи дали техните индустриални стандарти все още се следват. Освен това такива проверки помагат да се идентифицират всички неизползвани инструменти с текущи лицензи и изтриването им може да помогне за спестяване на ресурси за организацията. И накрая, одитът на софтуера действа като проверка за липса на видимост или затруднения в процеса на софтуера, който се разследва.

Контролен списък за проверка на софтуера

Стъпки, които трябва да предприемете преди одит

Идентифицирайте експерти за одит

Избирането на екип за извършване на одити, ако и когато възникнат такива, е добра идея доста предварително. Екипът може да бъде вътрешен или външен и неговите членове могат да използват своя опит, за да осигурят плавен процес на одит.

Подгответе се за процеса на одит

Избройте въведените политики и процедури, оборудването, софтуера и лицензите, които организацията използва, както и документите за собственост.

Извършете одит

Следващата стъпка е преглед на резултатите от софтуерния одит от група топ мениджъри и външни специалисти.

Използвайте инструмент за управление на софтуерни активи

Използвайки инструмента за управление на софтуерни активи, организациите могат по-лесно да намерят и коригират недостига на лицензи, както и да открият стари неизползвани лицензи.

Какво да очаквате преди, по време и след софтуерен одит?

Преди да започне одитът, доставчикът на софтуер изпраща известие до организацията с подробности за процеса. Писмото трябва да включва информация, като например какво ще бъде поискано като част от одита, както и крайния срок за отговор на организацията. За реализирането на този проект е препоръчително да се създаде екип от служители от ИТ отделите, правния отдел и отдела за доставка на софтуер. В допълнение, правният отдел трябва да оцени всички документи, като например лицензионно споразумение с краен потребител, които може да са от значение за случая. Освен това назначаването на някой за връзка с одиторите може да помогне за осигуряване на плавен напредък. Освен това, за осигуряване на конфиденциалност и защита срещу неразрешено разкриване на информация между одиторите, доставчика и организацията, извършваща одита; трябва да има споразумение за неразкриване. И накрая, трябва да се предприемат допълнителни стъпки, като определяне на обхвата на одита, който трябва да включва области, включени в процеса и използваните продукти.

Важно е организацията и наетите одитори да се срещнат в началото на софтуерния одит, за да обсъдят всяка стъпка. Началната среща трябва също така да обхваща теми като времето и обхвата на одита. Одиторите започват да събират данни, свързани с обхвата на одита, като хардуерни устройства, списъци с приложения, софтуерни лицензи и потвърждения на лицензи. Одиторът трябва да бъде информиран колко време ще отнеме тестването на инструмента или сценария, ако има нужда от тестване.

След като одиторите извършат одита и регистраторите вземат бележки относно действията и препоръките, одиторите насрочват среща за преглед на софтуерния одит с одитирания. Срещата на одитния доклад обсъжда резултатите от одита и разглежда потенциални проблеми. Одиторите съобщават своите констатации, така че организацията да може да се подобри. Организацията може също така да се срещне с доставчиците на софтуер, с които е сключил договор, за да обсъди как може да коригира евентуални грешки.

Свържете се с експерт по одит на софтуер

Поискайте независим преглед на софтуерен продукт, софтуерен процес или набор от софтуерни процеси, за да оцените съответствието със спецификации, стандарти, договорни споразумения или други критерии.