vi

Đánh giá thị trường

Bài viết này không phải là lời khuyên pháp lý.

Trí tuệ nhân tạo trong các sản phẩm tài chính

CFPB đã công khai ủng hộ việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy trong các sản phẩm và dịch vụ tài chính.1

AI đã được các tổ chức tài chính triển khai bằng cách sử dụng các sản phẩm công nghệ quy định để tuân thủ BSA / AML và xác minh OFAC, và ngày càng được sử dụng để phân tích và ra quyết định trong việc cho vay và bảo lãnh phát hành.1

Hiện tại, các sản phẩm và dịch vụ tài chính hỗ trợ AI phải tuân theo khuôn khổ quy định hiện có cho sản phẩm hoặc dịch vụ cơ bản.1

Gần như tất cả các cơ quan quản lý tài chính liên bang đã khởi động một văn phòng hoặc chương trình tập trung vào đổi mới fintech và tạo điều kiện cho việc áp dụng AI có lợi và các công nghệ liên quan trong lĩnh vực tài chính.1

Các vấn đề trọng tâm của quy định liên quan đến việc sử dụng và triển khai AI trong các dịch vụ tài chính và xem xét AI của các cơ quan quản lý trong một số lĩnh vực được quản lý cao như chấm điểm tín dụng và bảo lãnh cho vay, là cách các công ty có thể giải thích phương pháp luận và hoạt động của AI. Các công ty nên giải thích thuật toán đằng sau sản phẩm AI và cách một tổ chức tài chính có thể cung cấp cho các cơ quan quản lý một phiên bản thử nghiệm "hộp đen" của AI của họ để cho phép các cơ quan quản lý tiến hành thử nghiệm độc lập.1

Ghi chú
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa