vi

Đánh giá thị trường

Bài viết này không phải là lời khuyên pháp lý.

Cho vay ở Hoa Kỳ

Các công ty Fintech xử lý tín dụng tiêu dùng và thông tin người tiêu dùng có thể phải tuân theo Đạo luật Báo cáo Tín dụng Công bằng (FCRA).1

Cho vay ngang hàng, cho vay xã hội và cho vay đám đông đã trở thành những lựa chọn thay thế phổ biến cho các khoản vay ngân hàng tiêu chuẩn ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nhiều luật bảo vệ người tiêu dùng áp dụng cho các khoản vay truyền thống cũng có thể áp dụng cho các khoản vay được thực hiện thông qua các nền tảng cho vay thị trường này, bao gồm Đạo luật cho vay chân thật, Đạo luật cơ hội tín dụng bình đẳng và Đạo luật thực hành thu hồi nợ công bằng. Các cơ quan quản lý chịu trách nhiệm chính trong việc thực thi các luật bảo vệ người tiêu dùng này bao gồm CFPB và Ủy ban Thương mại Liên bang.1

Tùy thuộc vào mô hình kinh doanh cụ thể, những người cho vay trên thị trường cũng có thể được Cục Dự trữ Liên bang, FDIC và OCC quy định. Ngoài ra, những người cho vay trên thị trường có thể phải tuân theo luật bảo vệ người tiêu dùng của tiểu bang, bao gồm luật nghiêm cấm các hành vi và thực hành không trung thực, lừa đảo hoặc lạm dụng và có thể phải tuân theo các yêu cầu cấp phép của tiểu bang để hoạt động với tư cách là người cho vay, người môi giới hoặc người thu tiền.1

Ghi chú
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa