vi

Đánh giá thị trường

Bài viết này không phải là lời khuyên pháp lý.

Hợp đồng thông minh ở Hoa Kỳ

Hợp đồng tự thực hiện, hay hợp đồng "thông minh", tuân theo luật hợp đồng chung và được phép hợp pháp với điều kiện là hợp đồng cụ thể đáp ứng các yếu tố của một hợp đồng tiêu chuẩn theo luật Hoa Kỳ.1

Việc thực hiện và giải thích hợp đồng nói chung là vấn đề của luật tiểu bang ở Hoa Kỳ.1

Một số bang đã ban hành luật nhằm đảm bảo rằng các hợp đồng thông minh có hiệu lực pháp lý tương tự như các hợp đồng tiêu chuẩn.1

Ghi chú
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa