vi

Đánh giá thị trường

Bài viết này không phải là lời khuyên pháp lý.

Tiền điện tử ở Hoa Kỳ

Hầu hết các bang đã ban hành hoặc đề xuất luật chính thức liên quan đến tài sản kỹ thuật số hoặc công nghệ blockchain cơ bản.1

Một số tiểu bang đang ban hành các khuôn khổ lập pháp mở rộng được thiết kế để thu hút các doanh nhân blockchain và tiền điện tử đến khu vực pháp lý của họ.1

Trọng tâm của tất cả các quy định về tài sản kỹ thuật số là một nỗ lực để đưa tài sản kỹ thuật số vào các quy định hiện hành cho các tài sản truyền thống hơn như chứng khoán, hàng hóa và tiền tệ.1

OCC đã ban hành một loạt thư giải thích làm rõ quyền hạn của các ngân hàng quốc gia và hiệp hội tiết kiệm liên bang trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ khác nhau liên quan đến tài sản kỹ thuật số.1

Bang Wyoming đã cấp điều lệ cho hai ngân hàng mới sẽ chỉ chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiền điện tử.1

Ghi chú
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa